Commit a9455429 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov Committed by Alexander Alexandrov Shopov
Browse files

Updated Bulgarian translation by Yavor Doganov <yavor@doganov.org>

2007-01-08  Alexander Shopov  <ash@contact.bg>

        * bg.po: Updated Bulgarian translation by
        Yavor Doganov <yavor@doganov.org>

svn path=/trunk/; revision=612
parent 16da6bd4
2007-01-08 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
Yavor Doganov <yavor@doganov.org>
2007-01-08 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
# Bulgarian translation of regexxer.
# Copyright (C) 2005 THE regexxer'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the regexxer package.
# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
#
# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005.
# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-28 10:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-28 10:23+0200\n"
"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
"Project-Id-Version: regexxer trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-08 22:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-08 16:59+0200\n"
"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: regexxer.desktop.in.h:1
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:843
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Търсене и замяна с регулярни изрази"
#: regexxer.desktop.in.h:2
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Инструмент за търсене на regexxer"
msgstr "Инструмент за търсене (regexxer)"
#: regexxer.schemas.in.h:1
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:1
msgid "Current-match color"
msgstr "Цвят на текущото съвпадение"
#: regexxer.schemas.in.h:2
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:2
msgid "Fallback encoding"
msgstr "Запасна таблица"
#: regexxer.schemas.in.h:3
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:3
msgid "Match color"
msgstr "Цвят на съвпаденията"
#: regexxer.schemas.in.h:4
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:4
msgid ""
"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
......@@ -45,135 +45,120 @@ msgid ""
msgstr ""
"Име на кодовата таблица, която да се използва, ако файлът не може да се "
"прочете нито с Уникод, нито с кодовата таблица на текущия локал. Използвайте "
"\"iconv --list\" за пълен списък с възможните стойности."
"iconv --list за пълен списък с възможните стойности."
#: regexxer.schemas.in.h:5
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:5
msgid "Text view font"
msgstr "Шрифт за редактора"
#: regexxer.schemas.in.h:6
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:6
msgid ""
"The background color used to highlight matches of the search expression."
msgstr "Фонов цвят за отбелязване на съвпаденията с търсения израз."
#: regexxer.schemas.in.h:7
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:7
msgid ""
"The background color used to highlight the currently selected match of the "
"search expression."
msgstr ""
"Фонов цвят за отбелязване на текущо избраното съвпадене с търсения израз."
"Фонов цвят за отбелязване на текущо избраното съвпадение с търсения израз."
#: regexxer.schemas.in.h:8
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:8
msgid "The font used in the file editor."
msgstr "Шрифтът, използван в текстовия редактор"
msgstr "Шрифтът, използван в текстовия редактор."
#: regexxer.schemas.in.h:9
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:9
msgid ""
"The style of the application's toolbar. Possible values are \"icons\", \"text"
"\", \"both\", and \"both-horiz\"."
msgstr ""
"Видът на ивицата с инструменти на програмата. Възможните стойности са \"icons"
"\", \"text\", \"both\", и \"both-horiz\"."
"Видът на лентата с инструменти на програмата. Възможните стойности са "
"„icons“, „text“, „both и both-horiz."
#: regexxer.schemas.in.h:10
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:10
msgid "Toolbar style"
msgstr "Вид на ивицата с инструменти"
msgstr "Вид на лентата с инструменти"
#. TRANSLATORS: Please replace space by U+00A0 NO-BREAK SPACE.
#: src/filebuffer.cc:203
#: ../src/filebuffer.cc:198
msgid "Can't read file:"
msgstr "Не може да бъде прочетен файлът:"
msgstr "Неуспех при прочитането на файла:"
#: src/filetree.cc:81
#: ../src/filetree.cc:81
msgid "File"
msgstr "Файл"
#: src/filetree.cc:101
#: ../src/filetree.cc:101
msgid "#"
msgstr "бр."
#: src/filetree.cc:532
#: ../src/filetree.cc:532
#, qt-format
msgid "Failed to save file \"%1\": %2"
msgstr "Грешка при запазване на файла \"%1\": %2"
msgstr "Грешка при запазване на файла „%1“: %2"
#: src/filetree.cc:949
#: ../src/filetree.cc:949
#, qt-format
msgid "\"%1\" seems to be a binary file."
msgstr "\"%1\" изглежда е двоичен файл."
#: src/main.cc:84
msgid "_About"
msgstr "_Относно"
msgstr "„%1“ изглежда е двоичен файл."
#: src/main.cc:85
#: ../src/main.cc:94
msgid "Save _all"
msgstr "Запазване на _всички"
#: src/main.cc:100
#: ../src/main.cc:134
msgid "Find files matching PATTERN"
msgstr "Намиране на файлове, отговарящи на ШАБЛОН"
#: src/main.cc:100
#: ../src/main.cc:134
msgid "PATTERN"
msgstr "ШАБЛОН"
#: src/main.cc:101
#: ../src/main.cc:136
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Без включване на подпапките"
#: src/main.cc:102 ui/mainwindow.glade.h:3
#: ../src/main.cc:138 ../ui/mainwindow.glade.h:3
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Търсене и в скритите файлове"
#: src/main.cc:103
#: ../src/main.cc:140
msgid "Find text matching REGEX"
msgstr "Намиране на текст, отговарящ на РЕГУЛЯРЕНИЗРАЗ"
#: src/main.cc:103
#: ../src/main.cc:140
msgid "REGEX"
msgstr "РЕГУЛЯРЕНИЗРАЗ"
#: src/main.cc:104
#: ../src/main.cc:142
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Намиране само на първото съвпадение на ред"
#: src/main.cc:105 ui/mainwindow.glade.h:5
#: ../src/main.cc:144 ../ui/mainwindow.glade.h:5
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Съвпадение без чувствителност към регистъра"
#: src/main.cc:106
#: ../src/main.cc:146
msgid "Replace matches with STRING"
msgstr "Замяна на съвпаденията с НИЗ"
#: src/main.cc:106
#: ../src/main.cc:146
msgid "STRING"
msgstr "НИЗ"
#: src/main.cc:107
#: ../src/main.cc:148
msgid "Print match location to standard output"
msgstr "Извеждане на съвпадащи местоположения на стандартния изход"
#: src/main.cc:108
#: ../src/main.cc:150
msgid "Do not automatically start search"
msgstr "Без автоматично започване на търсенето"
#: src/main.cc:118
msgid "[OPTION]... [FOLDER]"
msgstr "[НАСТРОЙКА]... [ПАПКА]"
#: src/main.cc:141
msgid "Try \"regexxer --help\" for more information."
msgstr "Опитайте с \"regexxer --help\" за повече данни."
#: src/mainwindow.cc:252 ui/mainwindow.glade.h:1
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Шаблон за име на файл, както се използва в системната обвивка. Символни "
"класове [ab] и изрази със скоби в стила на csh {a,b} са сред поддържаните "
"изрази."
#: ../src/main.cc:152
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[ПАПКА]"
#: src/mainwindow.cc:403
#: ../src/mainwindow.cc:404
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -181,19 +166,7 @@ msgstr ""
"Някои файлове още не са запазени.\n"
"Да бъде ли все пак спряна програмата?"
#: src/mainwindow.cc:431
msgid ""
"The folder name \"%1\" contains characters not representable in the encoding "
"of the local file system."
msgstr ""
"Папката с име \"%1\" съдържа знаци, които не могат да бъдат изобразени с "
"кодовата таблица на системата."
#: src/mainwindow.cc:450
msgid "Select a folder"
msgstr "Избор на папка"
#: src/mainwindow.cc:470
#: ../src/mainwindow.cc:417
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -201,23 +174,25 @@ msgstr ""
"Някои файлове още не са запазени.\n"
"Да се продължи ли въпреки това?"
#: src/mainwindow.cc:496
#: ../src/mainwindow.cc:445
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Шаблонът за търсене на файл не е правилен."
#: src/mainwindow.cc:502
#: ../src/mainwindow.cc:451
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Грешки при търсенето:"
#: src/mainwindow.cc:527
#: ../src/mainwindow.cc:476
#, qt-format
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
msgstr ""
"Грешка в регулярния израз около \"%1\" (индекс %2):\n"
"Грешка в регулярния израз около „%1“ (индекс %2):\n"
"%3"
#: src/mainwindow.cc:529
#: ../src/mainwindow.cc:478
#, qt-format
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
......@@ -225,17 +200,26 @@ msgstr ""
"Грешка в регулярния израз:\n"
"%1"
#: src/mainwindow.cc:751
#: ../src/mainwindow.cc:700
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Грешки при запазването:"
#: src/pcreshell.cc:59
#: ../src/mainwindow.cc:844
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
"\n"
"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
#: ../src/pcreshell.cc:58
msgid "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
msgstr ""
"Използването на последователността \\Cза откриване на отделен байт не се "
"Използването на последователността \\C за откриване на отделен байт не се "
"поддържа."
#: src/pcreshell.cc:151
#: ../src/pcreshell.cc:148
msgid ""
"Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
"engine."
......@@ -243,234 +227,216 @@ msgstr ""
"Достигнато е вътрешното ограничение за рекурсивно търсене на системата за "
"регулярни изрази."
#: src/prefdialog.cc:248
#: ../src/prefdialog.cc:248
#, qt-format
msgid "\"%1\" is not a valid encoding."
msgstr "\"%1\" не е правилна кодова таблица."
msgstr "„%1“ не е правилна кодова таблица."
#: src/statusline.cc:264
#: ../src/statusline.cc:264
msgid "Stop"
msgstr "Прекъсване"
#: src/statusline.cc:271
#: ../src/statusline.cc:271
msgid "File:"
msgstr "Файлове:"
#: src/statusline.cc:274
#: ../src/statusline.cc:274
msgid "Match:"
msgstr "Съвпадения:"
#: src/statusline.cc:285
#: ../src/statusline.cc:285
msgid "Cancels the running search"
msgstr "Отмяна на действащото търсене"
#. namespace Regexxer
#: ui/aboutdialog.glade.h:1
msgid "About regexxer"
msgstr "Относно regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:2
msgid "The application icon of regexxer"
msgstr "Икона на програмата regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "regexxer icon"
msgstr "икона на regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
msgid "translated by"
msgstr "превод:"
#: ui/aboutdialog.glade.h:5
msgid "translator-credits"
msgstr "Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>"
#: ui/aboutdialog.glade.h:6
msgid "written by"
msgstr "програмиране:"
#: ../ui/mainwindow.glade.h:1
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Шаблон за име на файл, както се използва в системната обвивка. Символни "
"класове [ab] и изрази със скоби в стила на csh {a,b} са сред поддържаните "
"изрази."
#: ui/mainwindow.glade.h:2
#: ../ui/mainwindow.glade.h:2
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Регулярен израз с Perl синтаксис"
msgstr "Регулярен израз със синтаксис на Пърл"
#: ui/mainwindow.glade.h:4
#: ../ui/mainwindow.glade.h:4
msgid "Backward"
msgstr "Предишно"
#: ui/mainwindow.glade.h:6
#: ../ui/mainwindow.glade.h:6
msgid "File backward"
msgstr "Файл назад"
#: ui/mainwindow.glade.h:7
#: ../ui/mainwindow.glade.h:7
msgid "File forward"
msgstr "Файл напред"
#: ui/mainwindow.glade.h:8
#: ../ui/mainwindow.glade.h:8
msgid "Find all files that match the filename pattern"
msgstr "Намиране на всички файлове, отговарящи на шаблона"
#: ui/mainwindow.glade.h:9
#: ../ui/mainwindow.glade.h:9
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Намиране на всички съвпадения на регулярния израз"
#: ui/mainwindow.glade.h:10
#: ../ui/mainwindow.glade.h:10
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Намиране на всички възможни съвпадения на ред"
#: ui/mainwindow.glade.h:11
#: ../ui/mainwindow.glade.h:11
msgid "Find fi_les"
msgstr "Намиране на файлове"
msgstr "Намиране на _файлове"
#: ui/mainwindow.glade.h:12
#: ../ui/mainwindow.glade.h:12
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Папка:"
#: ui/mainwindow.glade.h:13
#: ../ui/mainwindow.glade.h:13
msgid "Forward"
msgstr "Следващо"
#: ui/mainwindow.glade.h:14
#: ../ui/mainwindow.glade.h:14
msgid "Go to next match"
msgstr "Преход към следващото съвпадение"
#: ui/mainwindow.glade.h:15
#: ../ui/mainwindow.glade.h:15
msgid "Go to previous match"
msgstr "Преход към предишното съвпадение"
#: ui/mainwindow.glade.h:16
#: ../ui/mainwindow.glade.h:16
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Преход към следващия съвпадящ файл"
msgstr "Преход към следващия съвпадащ файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:17
#: ../ui/mainwindow.glade.h:17
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Преход към предишния съвпадащ файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:18
#: ../ui/mainwindow.glade.h:18
msgid "Pattern:"
msgstr "Шаблон:"
#: ui/mainwindow.glade.h:19
#: ../ui/mainwindow.glade.h:19
msgid "Preview"
msgstr "Преглед"
#: ui/mainwindow.glade.h:20
#: ../ui/mainwindow.glade.h:20
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "Преглед на замяната"
#: ui/mainwindow.glade.h:21
#: ../ui/mainwindow.glade.h:21
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Включване и на подпапките"
#: ui/mainwindow.glade.h:22
#: ../ui/mainwindow.glade.h:22
msgid "Replace _current"
msgstr "Замяна на _текущото"
#: ui/mainwindow.glade.h:23
#: ../ui/mainwindow.glade.h:23
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Замяна на всички съвпадения във всички файлове"
#: ui/mainwindow.glade.h:24
#: ../ui/mainwindow.glade.h:24
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Замяна на всички съвпадения в текущия файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:25
#: ../ui/mainwindow.glade.h:25
msgid "Replace current match"
msgstr "Замяна на текущото съвпадение"
#: ui/mainwindow.glade.h:26
#: ../ui/mainwindow.glade.h:26
msgid "Replace in _all files"
msgstr "Замяна във _всички файлове"
#: ui/mainwindow.glade.h:27
#: ../ui/mainwindow.glade.h:27
msgid "Replace in _this file"
msgstr "Замяна в _този файл"
msgstr "Замяна в т_ози файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:28
#: ../ui/mainwindow.glade.h:28
msgid "Replace:"
msgstr "Замяна с:"
#: ui/mainwindow.glade.h:29
#: ../ui/mainwindow.glade.h:29
msgid "Search:"
msgstr "Търсене на:"
#: ui/mainwindow.glade.h:30
msgid "The directory to be searched"
msgstr "Папка за претърсване"
#: ui/mainwindow.glade.h:31
#: ../ui/mainwindow.glade.h:30
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&, $` and $'. The operators \\l, \\u, "
"\\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"Новият низ за замяна. Както и в Perl, можете да обработвате части от "
"Новият низ за замяна. Както и в Пърл, можете да обработвате части от "
"съвпадението с използване на $1, $2, и т.н. или дори $+, $&, $` and·$'. "
"Операторите \\l, \\u, \\L, \\U и \\E също се поддържат."
#: ui/mainwindow.glade.h:32
#: ../ui/mainwindow.glade.h:31
msgid "_All files"
msgstr "_Всички файлове"
#: ui/mainwindow.glade.h:33
#: ../ui/mainwindow.glade.h:32
msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"
#: ui/mainwindow.glade.h:34
#: ../ui/mainwindow.glade.h:33
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:35
#: ../ui/mainwindow.glade.h:34
msgid "_Help"
msgstr "_Помощ"
#: ui/mainwindow.glade.h:36
#: ../ui/mainwindow.glade.h:35
msgid "_Match"
msgstr "_Съвпадение"
#: ui/mainwindow.glade.h:37
#: ../ui/mainwindow.glade.h:36
msgid "_Next file"
msgstr "_Следващ файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:38
#: ../ui/mainwindow.glade.h:37
msgid "_Previous file"
msgstr "_Предишен файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:39
#: ../ui/mainwindow.glade.h:38
msgid "_Replace"
msgstr "_Замяна"
#: ui/mainwindow.glade.h:40
#: ../ui/mainwindow.glade.h:39
msgid "_This file"
msgstr "_Този файл"
msgstr "Т_ози файл"
#: ui/mainwindow.glade.h:41
#: ../ui/mainwindow.glade.h:40
msgid "hidden"
msgstr "и скрити"
#: ui/mainwindow.glade.h:42
#: ../ui/mainwindow.glade.h:41
msgid "recursive"
msgstr "в подпапките"
#: ui/prefdialog.glade.h:1
#: ../ui/prefdialog.glade.h:1
msgid "1."
msgstr "1."
#: ui/prefdialog.glade.h:2
#: ../ui/prefdialog.glade.h:2
msgid "2."
msgstr "2."
#: ui/prefdialog.glade.h:3
#: ../ui/prefdialog.glade.h:3
msgid "3."
msgstr "3."
#: ui/prefdialog.glade.h:4
#: ../ui/prefdialog.glade.h:4
msgid "C_urrent match color:"
msgstr "Цвят на _текущото съвпадение:"
#: ui/prefdialog.glade.h:5
#: ../ui/prefdialog.glade.h:5
msgid "Fallback _encoding:"
msgstr "_Запасна таблица:"
#: ui/prefdialog.glade.h:6
#: ../ui/prefdialog.glade.h:6
msgid ""
"Icons only\n"
"Text only\n"
......@@ -482,39 +448,39 @@ msgstr ""
"Икони и текст\n"
"Текст до иконите"
#: ui/prefdialog.glade.h:10
#: ../ui/prefdialog.glade.h:10
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"
#: ui/prefdialog.glade.h:11
#: ../ui/prefdialog.glade.h:11
msgid "The encoding specified by the current locale"
msgstr "Кодовата таблица на текущия локал"
#: ui/prefdialog.glade.h:12
#: ../ui/prefdialog.glade.h:12
msgid "Tool_bar style:"
msgstr "Вид на _ивицата:"
msgstr "Вид на _лентата с инструменти:"
#: ui/prefdialog.glade.h:13
#: ../ui/prefdialog.glade.h:13
msgid "UTF-8"
msgstr "Уникод (UTF-8)"
msgstr "UTF-8"
#: ui/prefdialog.glade.h:14
#: ../ui/prefdialog.glade.h:14
msgid "_File access"
msgstr "_Файлов достъп"
#: ui/prefdialog.glade.h:15
#: ../ui/prefdialog.glade.h:15
msgid "_Look'n'feel"
msgstr "_Изглед"
#: ui/prefdialog.glade.h:16
#: ../ui/prefdialog.glade.h:16
msgid "_Match color:"
msgstr "_Цвят на съвпаденията:"
#: ui/prefdialog.glade.h:17
#: ../ui/prefdialog.glade.h:17
msgid "_Text view font:"
msgstr "_Шрифт "
#: ui/prefdialog.glade.h:18
#: ../ui/prefdialog.glade.h:18
msgid ""