Commit 4da6c6e9 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2004-05-19  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 903a2bee
2004-05-19 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-05-18 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po, LINGUAS: Added Czech translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-18 04:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-18 16:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-19 04:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-19 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,7 +37,10 @@ msgid ""
"If enabled, the text direction of the file editor, preview area, and all "
"file-related entry boxes is always set to left-to-right no matter what the "
"locale's default direction is."
msgstr "Je-li povoleno, je směr textu v editoru souborů, oblasti náhledu a všech polích souvisejících se souborem vždy nastaven na zleva doprava bez ohledu na implicitní směr locale."
msgstr ""
"Je-li povoleno, je směr textu v editoru souborů, oblasti náhledu a všech "
"polích souvisejících se souborem vždy nastaven na zleva doprava bez ohledu "
"na implicitní směr locale."
#: regexxer.schemas.in.h:4
msgid "Match color"
......@@ -48,7 +51,10 @@ msgid ""
"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
"for a complete list of possible values."
msgstr "Název kódování znaků, které používat, když soubor není čitelný ani v UTF-8 ani kódování určeném aktuálním locale. Pro úplný seznam možných hodnot zkuste \"iconv --list\"."
msgstr ""
"Název kódování znaků, které používat, když soubor není čitelný ani v UTF-8 "
"ani kódování určeném aktuálním locale. Pro úplný seznam možných hodnot "
"zkuste \"iconv --list\"."
#: regexxer.schemas.in.h:6
msgid "Override text direction"
......@@ -67,7 +73,9 @@ msgstr "Barva pozadí používaná pro zvýraznění výskytů hledaného výraz
msgid ""
"The background color used to highlight the currently selected match of the "
"search expression."
msgstr "Barva pozadí používaná pro zvýraznění momentálně vybraného výskytu hledaného výrazu."
msgstr ""
"Barva pozadí používaná pro zvýraznění momentálně vybraného výskytu hledaného "
"výrazu."
#: regexxer.schemas.in.h:10
msgid "The font used in the file editor."
......@@ -77,7 +85,9 @@ msgstr "Písmo používané v editoru souborů."
msgid ""
"The style of the application's toolbar. Possible values are \"icons\", \"text"
"\", \"both\", and \"both-horiz\"."
msgstr "Styl lišty nástrojů aplikace. Možné hodnoty jsou \"icons\", \"text\", \"both\" a \"both-horiz\"."
msgstr ""
"Styl lišty nástrojů aplikace. Možné hodnoty jsou \"icons\", \"text\", \"both"
"\" a \"both-horiz\"."
#: regexxer.schemas.in.h:12
msgid "Toolbar style"
......@@ -112,7 +122,7 @@ msgstr "O _aplikaci"
msgid "Save _all"
msgstr "Uložit _vše"
#: src/mainwindow.cc:291
#: src/mainwindow.cc:292
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -120,11 +130,11 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto skončit?"
#: src/mainwindow.cc:305
#: src/mainwindow.cc:306
msgid "Select a folder"
msgstr "Zvolte adresář"
#: src/mainwindow.cc:336
#: src/mainwindow.cc:337
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -132,15 +142,15 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto pokračovat?"
#: src/mainwindow.cc:363
#: src/mainwindow.cc:364
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Vzor pro hledání souborů je neplatný."
#: src/mainwindow.cc:369
#: src/mainwindow.cc:370
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Při hledání došlo k následujícím chybám:"
#: src/mainwindow.cc:394
#: src/mainwindow.cc:395
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
......@@ -148,7 +158,7 @@ msgstr ""
"Chyba v regulárním výrazu na \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
#: src/mainwindow.cc:396
#: src/mainwindow.cc:397
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
......@@ -156,13 +166,14 @@ msgstr ""
"Chyba v regulárním výrazu:\n"
"%1"
#: src/mainwindow.cc:615
#: src/mainwindow.cc:616
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Při ukládání došlo k následujícím chybám:"
#: src/pcreshell.cc:58
msgid "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
msgstr "Používání escape sekvence \\C pro hledání jednoho bajtu není podporováno."
msgstr ""
"Používání escape sekvence \\C pro hledání jednoho bajtu není podporováno."
#: src/pcreshell.cc:149
msgid ""
......@@ -170,11 +181,7 @@ msgid ""
"engine."
msgstr "Narazil jsem na limit rekurze a návratů v engine pro regulární výrazy."
#: src/prefdialog.cc:217
msgid "Color Selection"
msgstr "Výběr barev"
#: src/prefdialog.cc:507
#: src/prefdialog.cc:260
msgid "\"%1\" is not a valid encoding."
msgstr "\"%1\" není platné kódování."
......@@ -223,7 +230,9 @@ msgstr "*"
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr "Vzor názvů souborů jako v shellu. Třídy znaků [ab] a výrazy se složenými závorkami ve stylu csh {a,b} jsou podporovány."
msgstr ""
"Vzor názvů souborů jako v shellu. Třídy znaků [ab] a výrazy se složenými "
"závorkami ve stylu csh {a,b} jsou podporovány."
#: ui/mainwindow.glade.h:3
msgid "A regular expression in Perl syntax"
......@@ -346,7 +355,10 @@ msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&, $` and $'. The operators \\l, \\u, "
"\\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr "Nový řetězec, kterým nahrazovat. Můžete se odkazovat na části nalezeného výskytu pomocí $1, $2 atd. nebo i $+, $&, $` a $', jako v Perlu. Operátory \\l, \\u, \\L, \\U a \\E jsou také podporovány."
msgstr ""
"Nový řetězec, kterým nahrazovat. Můžete se odkazovat na části nalezeného "
"výskytu pomocí $1, $2 atd. nebo i $+, $&, $` a $', jako v Perlu. Operátory "
"\\l, \\u, \\L, \\U a \\E jsou také podporovány."
#: ui/mainwindow.glade.h:33
msgid "_All files"
......@@ -401,33 +413,29 @@ msgid "3."
msgstr "3."
#: ui/prefdialog.glade.h:5
msgid "Both horizontal"
msgstr "Obojí vodorovně"
#: ui/prefdialog.glade.h:6
msgid "C_urrent match color:"
msgstr "Barva _aktuálního výskytu:"
#: ui/prefdialog.glade.h:7
#: ui/prefdialog.glade.h:6
msgid "Fallback _encoding:"
msgstr "Náhradní _kódování:"
#: ui/prefdialog.glade.h:8
msgid "Icons and text"
msgstr "Ikony a text"
#: ui/prefdialog.glade.h:9
msgid "Icons only"
msgstr "Jen ikony"
#: ui/prefdialog.glade.h:7
msgid ""
"Icons only\n"
"Text only\n"
"Icons and text\n"
"Both horizontal"
msgstr ""
"Jen ikony\n"
"Jen text\n"
"Ikony a text\n"
"Obojí vedle sebe"
#: ui/prefdialog.glade.h:10
#: ui/prefdialog.glade.h:11
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"
#: ui/prefdialog.glade.h:11
msgid "Text only"
msgstr "Jen text"
#: ui/prefdialog.glade.h:12
msgid "The encoding specified by the current locale"
msgstr "Kódování určené aktuálním locale"
......@@ -464,3 +472,6 @@ msgstr "_Písmo textového pohledu:"
msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr "Než se regexxer vzdá, zkouší soubor načíst v následujících kódováních:"
#~ msgid "Color Selection"
#~ msgstr "Výběr barev"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment