Commit 82199a0e authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent bdb5ed4c
......@@ -2,13 +2,14 @@
# Copyright (C) 2010 nautilus-sound-converter's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nautilus-sound-converter package.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-sound-converter master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-03 22:05+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus-sound-converter&keywords=I18N+L10N\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-04 19:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-16 10:09+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -19,20 +20,20 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../data/main.ui.h:1
msgid "<b>Destination</b>"
msgstr "<b>Cíl</b>"
msgid "Convert Audio File"
msgstr "Převod zvukového souboru"
#: ../data/main.ui.h:2
msgid "<b>Format</b>"
msgstr "<b>Formát</b>"
msgid "Select A Folder"
msgstr "Vybrat složku"
#: ../data/main.ui.h:3
msgid "Convert Audio File"
msgstr "Převod zvukového souboru"
msgid "Destination"
msgstr "Cíl"
#: ../data/main.ui.h:4
msgid "Select A Folder"
msgstr "Vybrat složku"
msgid "Format"
msgstr "Formát"
#: ../data/progress.ui.h:1
msgid "Converting Progress"
......@@ -46,12 +47,12 @@ msgstr "Použít zdrojovou složku jako výstupní složku"
msgid "Use the source directory as the default output directory."
msgstr "Použít zdrojovou složku jako výchozí výstupní složku."
#: ../src/nsc-converter.c:338
#: ../src/nsc-converter.c:340
#, c-format
msgid "Converting: %d of %d"
msgstr "Převádí se: %d z %d"
#: ../src/nsc-converter.c:364
#: ../src/nsc-converter.c:366
#, c-format
msgid ""
"Nautilus Sound Converter could not convert this file.\n"
......@@ -60,94 +61,94 @@ msgstr ""
"Zvukový převodník Nautilus nemůže převést tento soubor.\n"
"Příčina: %s"
#: ../src/nsc-converter.c:402 ../src/nsc-converter.c:618
#: ../src/nsc-converter.c:404 ../src/nsc-converter.c:620
msgid "Speed: Unknown"
msgstr "Rychlost: neznámá"
#: ../src/nsc-converter.c:456
#: ../src/nsc-converter.c:458
#, c-format
msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1f×)"
msgstr "Odhad zbývajícího času: %d:%02d (při %0.1f×)"
#: ../src/nsc-converter.c:461
#: ../src/nsc-converter.c:463
msgid "Estimated time left: unknown"
msgstr "Odhad zbývajícího času: neznámý"
#. Create edit profile button
#: ../src/nsc-converter.c:694
#: ../src/nsc-converter.c:698
msgid "Edit _Profiles..."
msgstr "Upravit _profily…"
#. Should probably do more than just give a warning
#: ../src/nsc-converter.c:741
#: ../src/nsc-converter.c:745
msgid "Could not create GConf client.\n"
msgstr "Nelze vytvořit klienta GConf.\n"
#: ../src/nsc-extension.c:166
#: ../src/nsc-extension.c:170
msgid "_Convert..."
msgstr "Př_evést…"
#: ../src/nsc-extension.c:168
#: ../src/nsc-extension.c:172
msgid "Convert each selected audio file"
msgstr "Převést jednotlivé vybrané zvukové soubory"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:193
#: ../src/nsc-gstreamer.c:194
msgid "Audio Profile"
msgstr "Zvukový profil"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:194
#: ../src/nsc-gstreamer.c:195
msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
msgstr "Zvukový profil GNOME použitý pro kódování zvuku"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:381 ../src/nsc-gstreamer.c:390
#: ../src/nsc-gstreamer.c:374 ../src/nsc-gstreamer.c:383
#, c-format
msgid "Could not create GStreamer file input"
msgstr "Nelze vytvořit vstupní soubor GStreamer"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:399
#: ../src/nsc-gstreamer.c:392
#, c-format
msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
msgstr "Nelze vytvořit kodér GStreamer pro %s"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:414
#: ../src/nsc-gstreamer.c:407
#, c-format
msgid "Could not create GStreamer file output"
msgstr "Nelze vytvořit výstupní soubor GStreamer"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:436 ../src/nsc-gstreamer.c:444
#: ../src/nsc-gstreamer.c:421 ../src/nsc-gstreamer.c:429
#, c-format
msgid "Could not link pipeline"
msgstr "Nelze se navázat na rouru"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:479
#: ../src/nsc-gstreamer.c:464
msgid "Could not get current file position"
msgstr "Nelze získat současnou pozici v souboru"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:580
#: ../src/nsc-gstreamer.c:565
msgid "Could not get current file duration"
msgstr "Nelze získat současnou délku souboru"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:648
#: ../src/nsc-gstreamer.c:633
#, c-format
msgid "The plugin necessary for mp3 file access was not found"
msgstr "Nebyl nalezen zásuvný modul nutný pro přístup k souboru mp3"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:665
#: ../src/nsc-gstreamer.c:650
#, c-format
msgid "The plugin necessary for wav file access was not found"
msgstr "Nebyl nalezen zásuvný modul nutný pro přístup k souboru wav"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:683
#: ../src/nsc-gstreamer.c:668
#, c-format
msgid "The plugin necessary for aac file access was not found"
msgstr "Nebyl nalezen zásuvný modul nutný pro přístup k souboru aac"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:700
#: ../src/nsc-gstreamer.c:685
#, c-format
msgid "The plugin necessary for musepack file access was not found"
msgstr "Nebyl nalezen zásuvný modul nutný pro přístup k souboru musepack"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:717
#: ../src/nsc-gstreamer.c:702
#, c-format
msgid "The plugin necessary for wma file access was not found"
msgstr "Nebyl nalezen zásuvný modul nutný pro přístup k souboru wma"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment