Commit 76328afd authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 0fe2bf79
......@@ -4,12 +4,14 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2012.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-sound-converter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-27 18:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-27 18:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-04 19:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-04 19:51+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -22,20 +24,20 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/main.ui.h:1
msgid "<b>Destination</b>"
msgstr "<b>Miejsce docelowe</b>"
msgid "Convert Audio File"
msgstr "Konwersja pliku dźwiękowego"
#: ../data/main.ui.h:2
msgid "<b>Format</b>"
msgstr "<b>Format</b>"
msgid "Select A Folder"
msgstr "Wybór katalogu"
#: ../data/main.ui.h:3
msgid "Convert Audio File"
msgstr "Konwersja pliku dźwiękowego"
msgid "<b>Destination</b>"
msgstr "<b>Miejsce docelowe</b>"
#: ../data/main.ui.h:4
msgid "Select A Folder"
msgstr "Wybór katalogu"
msgid "<b>Format</b>"
msgstr "<b>Format</b>"
#: ../data/progress.ui.h:1
msgid "Converting Progress"
......@@ -49,12 +51,12 @@ msgstr "Użycie katalogu źródłowego jako katalogu wyjściowego"
msgid "Use the source directory as the default output directory."
msgstr "Użycie katalogu źródłowego jako domyślnego katalogu wyjściowego."
#: ../src/nsc-converter.c:338
#: ../src/nsc-converter.c:340
#, c-format
msgid "Converting: %d of %d"
msgstr "Konwertowanie: %d z %d"
#: ../src/nsc-converter.c:364
#: ../src/nsc-converter.c:366
#, c-format
msgid ""
"Nautilus Sound Converter could not convert this file.\n"
......@@ -63,94 +65,94 @@ msgstr ""
"Program Nautilus Sound Converter nie może przekonwertować tego pliku.\n"
"Przyczyna: %s"
#: ../src/nsc-converter.c:402 ../src/nsc-converter.c:618
#: ../src/nsc-converter.c:404 ../src/nsc-converter.c:620
msgid "Speed: Unknown"
msgstr "Prędkość: nieznana"
#: ../src/nsc-converter.c:456
#: ../src/nsc-converter.c:458
#, c-format
msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1f×)"
msgstr "Szacowany pozostały czas: %d:%02d (przy prędkości %0.1f×)"
#: ../src/nsc-converter.c:461
#: ../src/nsc-converter.c:463
msgid "Estimated time left: unknown"
msgstr "Szacowany pozostały czas: nieznany"
#. Create edit profile button
#: ../src/nsc-converter.c:696
#: ../src/nsc-converter.c:698
msgid "Edit _Profiles..."
msgstr "_Modyfikuj profile..."
#. Should probably do more than just give a warning
#: ../src/nsc-converter.c:743
#: ../src/nsc-converter.c:745
msgid "Could not create GConf client.\n"
msgstr "Nie można utworzyć klienta GConf.\n"
#: ../src/nsc-extension.c:168
#: ../src/nsc-extension.c:170
msgid "_Convert..."
msgstr "Prze_konwertuj..."
#: ../src/nsc-extension.c:170
#: ../src/nsc-extension.c:172
msgid "Convert each selected audio file"
msgstr "Konwertuje każdy zaznaczony plik dźwiękowy"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:192
#: ../src/nsc-gstreamer.c:194
msgid "Audio Profile"
msgstr "Profil dźwiękowy"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:193
#: ../src/nsc-gstreamer.c:195
msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
msgstr "Profil dźwiękowy środowiska GNOME używany do kodowania dźwięku"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:380 ../src/nsc-gstreamer.c:389
#: ../src/nsc-gstreamer.c:374 ../src/nsc-gstreamer.c:383
#, c-format
msgid "Could not create GStreamer file input"
msgstr "Nie można utworzyć wejściowego pliku biblioteki GStreamer"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:398
#: ../src/nsc-gstreamer.c:392
#, c-format
msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
msgstr "Nie można utworzyć koderów biblioteki GStreamer dla %s"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:413
#: ../src/nsc-gstreamer.c:407
#, c-format
msgid "Could not create GStreamer file output"
msgstr "Nie można utworzyć wyjściowego pliku biblioteki GStreamer"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:435 ../src/nsc-gstreamer.c:443
#: ../src/nsc-gstreamer.c:421 ../src/nsc-gstreamer.c:429
#, c-format
msgid "Could not link pipeline"
msgstr "Nie można dowiązać potoku"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:478
#: ../src/nsc-gstreamer.c:464
msgid "Could not get current file position"
msgstr "Nie można uzyskać bieżącego położenia pliku"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:579
#: ../src/nsc-gstreamer.c:565
msgid "Could not get current file duration"
msgstr "Nie można uzyskać bieżącego czasu trwania pliku"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:647
#: ../src/nsc-gstreamer.c:633
#, c-format
msgid "The plugin necessary for mp3 file access was not found"
msgstr "Nie odnaleziono wtyczki niezbędnej do dostępu do pliku MP3"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:664
#: ../src/nsc-gstreamer.c:650
#, c-format
msgid "The plugin necessary for wav file access was not found"
msgstr "Nie odnaleziono wtyczki niezbędnej do dostępu do pliku WAV"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:682
#: ../src/nsc-gstreamer.c:668
#, c-format
msgid "The plugin necessary for aac file access was not found"
msgstr "Nie odnaleziono wtyczki niezbędnej do dostępu do pliku AAC"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:699
#: ../src/nsc-gstreamer.c:685
#, c-format
msgid "The plugin necessary for musepack file access was not found"
msgstr "Nie odnaleziono wtyczki niezbędnej do dostępu do pliku Musepack"
#: ../src/nsc-gstreamer.c:716
#: ../src/nsc-gstreamer.c:702
#, c-format
msgid "The plugin necessary for wma file access was not found"
msgstr "Nie odnaleziono wtyczki niezbędnej do dostępu do pliku WMA"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment