Commit b5d44af1 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez
Browse files

Added Galician translations

parent 6de2bc80
......@@ -19,4 +19,4 @@ DOC_PAGES = \
pref-font-size.page
# List of translations
DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fi fr it ja ko oc ru sl sv uk zh_CN
DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fi fr gl it ja ko oc ru sl sv uk zh_CN
# Galician translation for gnome-system-log.
# Copyright (C) 2011 gnome-system-log's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-system-log package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-system-log master\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-03 15:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-04 14:59+0100\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
#: C/pref-font-size.page:8(desc)
msgid "Increase or decrease the size of the text."
msgstr "Aumentar ou disminuír o tamaño do texto."
#: C/pref-font-size.page:11(name) C/log-view.page:12(name)
#: C/log-search.page:11(name) C/log-filter.page:12(name)
#: C/log-copy.page:11(name) C/log-close.page:12(name)
#: C/introduction.page:11(name)
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#: C/pref-font-size.page:12(email) C/log-view.page:13(email)
#: C/log-search.page:12(email) C/log-filter.page:13(email)
#: C/log-copy.page:12(email) C/log-close.page:13(email)
#: C/introduction.page:12(email)
msgid "kittykat3756@googlemail.com"
msgstr "kittykat3756@googlemail.com"
#: C/pref-font-size.page:16(p) C/log-view.page:17(p) C/log-search.page:16(p)
#: C/log-filter.page:17(p) C/log-copy.page:16(p) C/log-close.page:17(p)
#: C/introduction.page:16(p)
msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
msgstr "Creative Commons Compartir Igual 3.0"
#: C/pref-font-size.page:21(title)
msgid "Change font size"
msgstr "Cambiar o tamaño do tipo de letra"
#: C/pref-font-size.page:23(p)
msgid ""
"You can increase, decrease and reset the font size that the log is displayed "
"in:"
msgstr ""
"Pode aumentar, disminuír e reiniciar o tamaño do tipo de letra que se mostra "
"os rexistros:"
#: C/pref-font-size.page:28(title)
msgid "Increase font size"
msgstr "Aumentar o tamaño do tipo de letra"
#: C/pref-font-size.page:29(p)
msgid ""
"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom In</gui></guiseq>, or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
msgstr ""
"Prema <guiseq><gui>Ver</gui><gui>Ampliar</gui></guiseq>, ou prema "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
#: C/pref-font-size.page:33(title)
msgid "Decrease font size"
msgstr "Reducir o tamaño do tipo de letra"
#: C/pref-font-size.page:34(p)
msgid ""
"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom Out</gui></guiseq>, or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
msgstr ""
"Prema <guiseq><gui>Ver</gui><gui>Reducir</gui></guiseq>, ou prema "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
#: C/pref-font-size.page:38(title)
msgid "Reset to default size"
msgstr "Restabelecer o tamaño predeterminado"
#: C/pref-font-size.page:39(p)
msgid ""
"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Normal Size</gui></guiseq>, or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
msgstr ""
"Prema <guiseq><gui>Ver</gui><gui>Tamaño normal</gui></guiseq>, ou prema "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
#: C/log-view.page:9(desc)
msgid "Open and view logs."
msgstr "Abrir e ver rexistros "
#: C/log-view.page:22(title)
msgid "Open log"
msgstr "Abrir rexistro"
#: C/log-view.page:24(p)
msgid ""
"Open logs by clicking <guiseq><gui>File</gui><gui>Open</gui></guiseq>. Your "
"opened logs will be displayed in the side pane, to the left of the main "
"area. You can view a log in the side pane by clicking it."
msgstr ""
"Abra os rexistros premendo en <guiseq><gui>Ficheiro</gui><gui>Abrir</gui></"
"guiseq>. Os rexistros abertos mostraranse no panel lateral, á esquerda da "
"área principal. Pode ver un rexistro do panel lateral premendo sobre el."
#: C/log-view.page:29(p)
msgid ""
"You can expand some logs. This will show you a list of dates. By clicking "
"one of the dates, you can view only the log lines from that date, instead of "
"the whole log."
msgstr ""
"Pode expandir algúns rexistros. Isto mostraralle unha lista de datas. "
"Premendo nunha das datas, pode ver as liñas de rexistro para esa data, no "
"lugar do rexistro completo."
#: C/log-view.page:34(p)
msgid ""
"The logs you have open when you quit the log viewer will be opened when you "
"start it up again."
msgstr ""
"Os rexistros que teña abertos cando sala do visor de sucesos abrirase cando "
"o abra de novo."
#: C/log-search.page:8(desc)
msgid "Search the text in the log that you are currently viewing."
msgstr "Buscar o texto no rexistro que está vendo actualmente."
#: C/log-search.page:21(title)
msgid "Search log"
msgstr "Buscar no rexistro"
#: C/log-search.page:23(p)
msgid "Search the log that you are currently viewing by:"
msgstr "Para buscar no rexistro que está vendo actualmente"
#: C/log-search.page:27(p)
msgid ""
"Show the find bar by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>, "
"or by clicking <guiseq><gui>View</gui><gui>Find</gui></guiseq>. The bar will "
"be shown below the log."
msgstr ""
"Mostre a barra de busca premendo <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></"
"keyseq>, ou premendo en <guiseq><gui>Ver</gui><gui>Buscar</gui></guiseq>. A "
"barra mostrarase embaixo do rexistro."
#: C/log-search.page:33(p)
msgid ""
"Enter your search term into the field and press <key>Enter</key> to see the "
"first result."
msgstr ""
"Escriba o termo que buscar no campo e prema <key>Intro</key> para ver o "
"primeiro resultado."
#: C/log-search.page:36(p)
msgid "The search is case sensitive."
msgstr "A busca é sensíbel a maiúsculas"
#: C/log-search.page:40(p)
msgid ""
"Use the <gui>Find Previous</gui> and <gui>Find Next</gui> buttons to browse "
"through the results."
msgstr ""
"Use os botóns <gui>Buscar anterior</gui> e <gui>Buscar seguinte</gui> para "
"moverse entre os resultados da busca."
#: C/log-search.page:43(p)
msgid "If you can not see the result highlighted, try scrolling to the left."
msgstr "Se non ve ningún resultado realzado, probe a moverse cara a esquerda."
#: C/log-search.page:47(p)
msgid ""
"Press <key>Esc</key> to hide the find bar once you are finished with the "
"search."
msgstr ""
"Prema <key>Esc</key> para ocultar a barra de busca cando teña rematado."
#: C/log-search.page:50(p)
msgid ""
"You can only hide the <gui>find bar</gui> if you are currently focused on "
"the search field. The bar will hide itself if you view another log."
msgstr ""
"Só pode ocultar a <gui>barra de busca</gui> se o foco está actualmente no "
"campo de busca. A barra ocúltase automaticamente se abre outro rexistro."
#: C/log-filter.page:9(desc)
msgid "Include or exclude shown lines using regular expressions."
msgstr "Incluír ou excluír as liñas mostradas usando expresións regulares."
#: C/log-filter.page:22(title)
msgid "Filter log"
msgstr "Filtrar rexistro"
#: C/log-filter.page:24(p)
msgid ""
"The log viewer allows you to filter log content based on regular "
"expressions. Set up or manage a new filter by:"
msgstr ""
"O visor de rexistro de sucesos permítele filtrar o contido dun rexistro "
"usando expresións regulares. Para configurar ou xestionar un filtro novo:"
#: C/log-filter.page:29(p)
msgid ""
"Open the filter manager dialog by clicking <guiseq><gui>Filters:</"
"gui><gui>Manage Filters</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Abra o diálogo de xestión de filtros premendo en <guiseq><gui>Filtros:</"
"gui><gui>Xestionar filtros</gui></guiseq>."
#: C/log-filter.page:33(p)
msgid ""
"Click <gui>Add</gui> to add a new filter, or select an existing filter and "
"click <gui>Properties</gui> to edit it."
msgstr ""
"Prema <gui>Engadir</gui> para engadir un filtro novo, ou seleccoine un "
"filtro existente e prema <gui>Propiedaes</gui> para editalo."
#: C/log-filter.page:37(p)
msgid "Fill in the form or edit the fields that you wish to change:"
msgstr "Complete o formulario ou edite os campos que queira cambiar:"
#: C/log-filter.page:40(title)
msgid "Name:"
msgstr "Nome:"
#: C/log-filter.page:41(p)
msgid "The identifier for the filter"
msgstr "O identificador do filtro"
#: C/log-filter.page:44(title)
msgid "Regular Expression:"
msgstr "Expresión regular:"
#: C/log-filter.page:45(p)
msgid "What the filter will filter for"
msgstr "Para que se usará o filtro"
#: C/log-filter.page:48(title)
msgid "Highlight:"
msgstr "Realzado:"
#: C/log-filter.page:49(p)
msgid "This option emphasizes the line containing the regular expression"
msgstr "Esta opción enfatiza a liña que contén a expresión regular"
#: C/log-filter.page:52(title)
msgid "Background:"
msgstr "Fondo:"
#: C/log-filter.page:53(p)
msgid "This is the font color"
msgstr "Esta é a cor do tipo de letra"
#: C/log-filter.page:55(p)
msgid "The default font color is black, which does not emphasize the text."
msgstr ""
"A cor predeterminada do tipo de letra é negra, que non enfatiza o texto."
#: C/log-filter.page:60(title)
msgid "Foreground:"
msgstr "Primeiro plano:"
#: C/log-filter.page:61(p)
msgid "This is the highlight color"
msgstr "Esta é a cor do realzado"
#: C/log-filter.page:63(p)
msgid ""
"The default highlight color is black, which shows solid black lines as a "
"result, so it would be wise to change it."
msgstr ""
"A cor de realzado predeterminada é o negro, que mostra liñas negras sólidas "
"como resultado, por que é posíbel que queira cambialo."
#: C/log-filter.page:70(title)
msgid "Hide:"
msgstr "Ocultar:"
#: C/log-filter.page:71(p)
msgid ""
"This option hides the lines containing the regular expression from the shown "
"log"
msgstr ""
"Esta opción oculta as liñas que conteñan a expresión regular no rexistro "
"mostrado"
#: C/log-filter.page:77(p)
msgid ""
"Click <gui>Apply</gui> to save the new filter or save changes to an existing "
"one"
msgstr ""
"Prema <gui>Aplicar</gui> para gardar o filtro novo ou para gardar os cambios "
"nun xa existente"
#: C/log-filter.page:81(p)
msgid ""
"You are now back at the filter manager dialog, click <gui>Close</gui> button "
"to apply the changes."
msgstr ""
"Xa regresou ao diálogo de xestión de filtros. Prema o botón <gui>Pechar</"
"gui> para aplicar os cambios."
#: C/log-filter.page:86(p)
msgid ""
"Check the box next to the name of the filter that you want to enable in "
"<gui>Filters:</gui>. If you want to view only the filters which have "
"<gui>Highlight</gui> enabled and are checked, check <guiseq><gui>Filters:</"
"gui><gui>Show matches only</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Marque a casilla xunto ao nome do filtro que quere activar en <gui>Filtros:</"
"gui>. Se só quere ver os filtros que ten o <gui>Realzado</gui> activado e "
"que están marcados, marque <guiseq><gui>Filtros:</gui><gui>Só mostra "
"coincidencias</gui></guiseq>."
#: C/log-filter.page:92(p)
msgid ""
"If there is a conflict between a hidden and a highlighted filter, the line "
"many show as an empty white line."
msgstr ""
"Se hai un conflito entre un filtro oculto e un realzado, a liña pódese "
"mostrar como unha liña en branco baleira."
#: C/log-filter.page:97(p)
msgid ""
"If you uncheck a filter while viewing only matches, the log will show the "
"lines without any formatting, regardless of whether they were hidden or "
"highlighted before. The filter should reset when you check a highlighted "
"filter."
msgstr ""
"Se desmarca un filtro mentres só está vendo coincidencias, o rexistro "
"mostrará as liñas sen formatar, sen importar se antes estaban realzadas ou "
"ocultas. O filtro débese reiniciar cando marque un filtro realzado."
#: C/log-copy.page:8(desc)
msgid "Copy text from the log."
msgstr "Copiar texto do rexistro"
#: C/log-copy.page:20(title)
msgid "Copy log"
msgstr "Copiar rexistro"
#: C/log-copy.page:22(p)
msgid ""
"Highlight the section of the log that you want to copy with the cursor and "
"press <keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>, or click "
"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Copy</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Seleccione co cursor a sección que quere copiar e prema <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>C</key></keyseq>, ou prema <guiseq><gui>Editar</gui><gui>Copiar</"
"gui></guiseq>."
#: C/log-copy.page:27(p)
msgid ""
"You can press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>, or click "
"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Select All</gui></guiseq>, to select all the "
"text in the log which you are currently viewing."
msgstr ""
"Pode premer <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>, ou "
"<guiseq><gui>Editar</gui><gui>Seleccionar todo</gui></guiseq>, para "
"seleccionar todo o texto do rexistro que está vendo actualmente."
#: C/log-close.page:9(desc)
msgid "Remove the log you are currently viewing from the <gui>side pane</gui>."
msgstr ""
"Quitar o rexistro que está vendo actualmente do <gui>panel lateral</gui>."
#: C/log-close.page:21(title)
msgid "Close log"
msgstr "Pechar rexistro"
#: C/log-close.page:23(p)
msgid ""
"Close the log that you are currently viewing by pressing <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>W</key></keyseq>, or by clicking <guiseq><gui>File</gui><gui>Close</"
"gui></guiseq>. This removes it from the <gui>side pane</gui> until you open "
"the log again."
msgstr ""
"Peche o rexistro que está vendo actualmente premendo <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>W</key></keyseq>, ou prema <guiseq><gui>Ficheiro</gui><gui>Pechar</"
"gui></guiseq>. ISto quítao do <gui>panel lateral</gui> ate que o abra outra "
"vez."
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/introduction.page:40(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/log-viewer-main.png'; md5=019eaf56737c3fd7c1ae085e77962384"
msgstr ""
"@@image: 'figures/log-viewer-main.png'; md5=019eaf56737c3fd7c1ae085e77962384"
#: C/introduction.page:8(desc)
msgid "Introduction to the <app>GNOME System Log</app>."
msgstr "Introdución ao <app>Rexistro de sucesos de GNOME</app>."
#: C/introduction.page:20(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Introdución"
#: C/introduction.page:22(p)
msgid ""
"<app>Log File Viewer</app> is a graphical, menu-driven viewer that you can "
"use to view and monitor your system logs. <app>Log File Viewer</app> comes "
"with a few functions that can help you manage your logs, including a log "
"monitor and log statistics display."
msgstr ""
"<app>Visor de ficheiros de sucesos</app> é un visor gráfico, con menús que "
"pode usar para ver e monitorizar os ficheiros de rexistro do sistema. O "
"<app>Visor de ficheiros de sucesos</app> ven cunhas poucas funcións que lle "
"poden axudar a xestionar os seus rexistros, incluíndo un monitor de "
"rexistros e un visor de estatísticas de rexistros."
#: C/introduction.page:27(p)
msgid ""
"<app>Log File Viewer</app> is useful if you are new to system administration "
"because it provides an easier, more user-friendly display of your logs than "
"a text display of the log file. It is also useful for more experienced "
"administrators, as it contains a monitor to enable you to continuously "
"monitor crucial logs."
msgstr ""
"O <app>Visor de ficheiros de sucesos</app> é útil se é novo na "
"administración de sistemas porque fornece unha maneira de ver os seus "
"rexistros máis amigábel e doado que un simple visor de texto. Tamén é útil "
"para os administradores con máis experiencia, xa que incorpora un monitor "
"que lle permite vixilar continuamente os rexistros cruciais."
#: C/introduction.page:34(p)
msgid ""
"<app>Log File Viewer</app> is useful only to those who have access to the "
"system log files, which generally requires root access."
msgstr ""
"<app>Visor de ficheiros de sucesos</app> é útil para aqueles que teñan "
"acceso aos rexistros do sistema, o que xeralmente require acceso como "
"administrador."
#: C/index.page:5(title)
msgid "Log File Viewer Help"
msgstr "Axuda do visor de ficheiros de sucesos"
#: C/index.page:8(title)
msgid "Working with the <app>Log File Viewer</app>"
msgstr "Traballar co <app>Visor de ficheiros de sucesos</app>"
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: C/index.page:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment