Commit 4b071909 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent fc886aec
......@@ -4,7 +4,7 @@
#
# Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>, 2000.
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007-2014.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 20072017.
#
msgid ""
msgstr ""
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"system-log&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-08 20:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-08 23:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-09 21:53+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
#: ../data/gnome-system-log.desktop.in.h:1 ../src/logview-app.c:305
#: ../src/logview-window.c:1246
......@@ -129,10 +129,10 @@ msgid ""
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"Ta program spada med prosto programsko opremo; lahko ga širite in/ali "
"spreminjate pod pogoji Splošnega javnega dovoljenja GNU (GNU General Public "
"License), kot ga je objavila ustanova Free Software Foundation; bodisi "
"različice 2 ali (po vaši izbiri) katirekoli poznejši različici."
"Program je prosti program. Lahko ga razširjate in/ali spreminjate pod pogoji "
"Splošnega javnega dovoljenja GNU (GPL) kot jo je objavila organizacija Free "
"Software Foundation; bodisi pod različico 2 ali (po vašem mnenju) katerokoli "
"kasnejšo različico."
#: ../src/logview-about.h:53
msgid ""
......@@ -140,9 +140,9 @@ msgid ""
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
msgstr ""
"Ta program je na voljo v upanju, da bo uporaben, vendar je BREZ VSAKRŠNEGA "
"JAMSTVA; tudi brez jamstva o USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO. "
"Za več podrobnosti si glejte besedilo Splošnega javnega dovoljenja (GNU GPL)."
"Ta program se razširja v upanju, da bo uporaben, vendar BREZ VSAKRŠNEGA "
"JAMSTVA; tudi brez posredne zagotovitve CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA "
"DOLOČEN NAMEN. Za podrobnosti glejte besedilo GNU General Public License."
#: ../src/logview-about.h:57
msgid ""
......@@ -150,17 +150,17 @@ msgid ""
"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
msgstr ""
"Skupaj s tem programom bi morali prejeti izvod Splošnega dovoljenja GNU (GNU "
"General Public License); v primeru, da ga niste, pišite na Free Software "
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
"Skupaj s tem programom bi morali prejeti izvod Splošnega Javnega dovoljenja GNU "
"(GNU General Public License); če ga niste, pišite na Free Software Foundation, "
"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
#. translator credits
#: ../src/logview-about.h:63
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>\n"
"Andraž Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Matic Žgur\n"
"Andraž Tori"
#: ../src/logview-app.c:288
#, c-format
......@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Najdi naslednjo ponovitev iskanega niza"
#: ../src/logview-log.c:596
msgid "Error while uncompressing the GZipped log. The file might be corrupt."
msgstr "Napaka med razširjanjem GZip beležnice. Datoteka je morda poškodovana."
msgstr "Napaka med razširjanjem beležnice GZip. Datoteka je morda poškodovana."
#: ../src/logview-log.c:643
msgid "You don't have enough permissions to read the file."
......@@ -311,7 +311,7 @@ msgstr "Datoteka ni običajna datoteka ali pa ni besedilna."
#: ../src/logview-log.c:740
msgid "This version of System Log does not support GZipped logs."
msgstr "Različica programa ne podpira GZip skrčenih dnevnikov."
msgstr "Različica programa ne podpira skrčenih dnevnikov GZip."
#: ../src/logview-loglist.c:316
msgid "Loading..."
......@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr "včeraj"
#: ../src/logview-window.c:178 ../src/logview-window.c:374
#, c-format
msgid "Search in \"%s\""
msgstr "Poišči v \"%s\""
msgstr "Poišči v »%s«"
#. translators: this is part of a label composed with
#. * a date string, for example "updated today 23:54"
......@@ -348,7 +348,7 @@ msgstr "Ni zadetkov"
#: ../src/logview-window.c:737
#, c-format
msgid "Can't read from \"%s\""
msgstr "Ni mogoče brati iz \"%s\""
msgstr "Ni mogoče brati iz »%s«"
#: ../src/logview-window.c:1137
msgid "Open Log"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment