Commit c1c821a5 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent ddf06582
......@@ -111,11 +111,11 @@ msgid ""
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Mnoho užívaných jmen určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
"Mnoho názvů použitých firmami k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
"ochranné známky. Na místech, kde jsou tyto názvy v dokumentaci použity a "
"členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
"velkým písmenem na začátku."
"jedná o ochrannou známku, je takovýto název psán velkými písmeny celý nebo "
"s velkým písmenem na začátku."
#: C/index.docbook:35(listitem/para) C/legal.xml:35(listitem/para)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment