Commit b6cd727f authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 867c97fb
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-09 04:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-09 04:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-25 21:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-25 21:33+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -90,6 +90,10 @@ msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Konwertuje dokument PostScript do formatu PDF"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid "Integrated LaTeX environment"
msgstr "Zintegrowane środowisko LaTeX-a"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
......@@ -99,20 +103,16 @@ msgstr ""
"jest jak największe uproszczenie tworzenia kodu LaTeX-a, z którym użytkownik "
"programu LaTeXila ma zawsze bezpośredni kontakt."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands."
"well as menus and toolbars with the principal commands. New documents are "
"created from templates. There are buttons to compile, convert and view a "
"document in one click. And projects containing several .tex files are "
"managed easily."
msgstr ""
"W celu ułatwienia pisania znaczników LaTeX-a dostępne jest automatyczne "
"uzupełnianie, a także menu i paski narzędziowe z podstawowymi poleceniami."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"New documents are created from templates. There are buttons to compile, "
"convert and view a document in one click. And projects containing several ."
"tex files are managed easily."
msgstr ""
"uzupełnianie, a także menu i paski narzędziowe z podstawowymi poleceniami. "
"Nowe dokumenty tworzone są z szablonów. Dzięki przyciskom można jednym "
"kliknięciem skompilować, skonwertować lub wyświetlić dokument. Z łatwością "
"również można zarządzać projektami zawierającymi wiele plików .tex."
......@@ -551,7 +551,7 @@ msgstr "Własne narzędzie budowania"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:291
#: ../src/document_tab.vala:294
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:128
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:145
......@@ -744,7 +744,7 @@ msgstr "Proszę zaznaczyć pliki do usunięcia:"
msgid "No build file to clean up."
msgstr "Brak plików budowania do wyczyszczenia."
#: ../src/completion.vala:330
#: ../src/completion.vala:334
msgid "No matching proposal"
msgstr "Brak propozycji uzupełnienia"
......@@ -790,75 +790,75 @@ msgid "Close document"
msgstr "Zamknij dokument"
#. main file
#: ../src/document_tab.vala:234 ../src/project_dialogs.vala:46
#: ../src/document_tab.vala:237 ../src/project_dialogs.vala:46
#: ../src/project_dialogs.vala:48 ../src/project_dialogs.vala:142
#: ../src/project_dialogs.vala:144 ../src/project_dialogs.vala:217
msgid "Main File"
msgstr "Plik główny"
#: ../src/document_tab.vala:236
#: ../src/document_tab.vala:239
msgid "Main File:"
msgstr "Plik główny:"
#: ../src/document_tab.vala:260
#: ../src/document_tab.vala:263
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Aktywacja dokumentu „%s”"
#: ../src/document_tab.vala:279
#: ../src/document_tab.vala:282
#, c-format
msgid "The file %s changed on disk."
msgstr "Plik %s został zmieniony przez inny program."
#: ../src/document_tab.vala:284
#: ../src/document_tab.vala:287
msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
msgstr "Porzucić zmiany i wczytać plik ponownie?"
#: ../src/document_tab.vala:286
#: ../src/document_tab.vala:289
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Wczytać plik ponownie?"
#: ../src/document_tab.vala:290
#: ../src/document_tab.vala:293
msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie"
#: ../src/document.vala:134
#: ../src/document.vala:115
#, c-format
msgid "Impossible to load the file '%s'."
msgstr "Wczytanie pliku „%s” jest niemożliwe."
#: ../src/document.vala:212
#: ../src/document.vala:193
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it."
msgstr "Plik %s został zmieniony od momentu wczytania."
#: ../src/document.vala:215
#: ../src/document.vala:196
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Jeśli plik zostanie zapisany, wszystkie zmiany dokonane zewnętrznie mogą "
"zostać utracone. Zapisać mimo to?"
#: ../src/document.vala:218
#: ../src/document.vala:199
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Zapisz _mimo to"
#: ../src/document.vala:219
#: ../src/document.vala:200
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Nie zapisuj"
#: ../src/document.vala:231
#: ../src/document.vala:212
msgid "Impossible to save the file."
msgstr "Zapisanie pliku jest niemożliwe."
#: ../src/document.vala:256
#: ../src/document.vala:237
msgid "Error trying to convert the document to UTF-8"
msgstr "Błąd podczas konwertowania dokumentu do kodowania UTF-8"
#: ../src/document.vala:310
#: ../src/document.vala:291
msgid "Untitled Document"
msgstr "Dokument bez tytułu"
#: ../src/document.vala:594
#: ../src/document.vala:503
msgid ""
"The file has a temporary location. The data can be lost after rebooting your "
"computer."
......@@ -866,30 +866,30 @@ msgstr ""
"Plik ma tymczasowe położenie. Dane mogą zostać utracone po ponownym "
"uruchomieniu komputera."
#: ../src/document.vala:595
#: ../src/document.vala:504
msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Zapisać plik w bezpiecznym miejscu?"
#: ../src/document.vala:598 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/document.vala:507 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:765
msgid "Save _As"
msgstr "Z_apisz jako"
#: ../src/document.vala:599
#: ../src/document.vala:508
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../src/document_view.vala:367
#: ../src/document_view.vala:317
msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgstr "Brak dostępnych słowników do sprawdzania pisowni."
#. Help
#: ../src/document_view.vala:369 ../src/main_window.vala:62
#: ../src/document_view.vala:319 ../src/main_window.vala:62
#: ../src/ui/menus.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/document_view.vala:370 ../src/tab_info_bar.vala:77
#: ../src/document_view.vala:320
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -2443,49 +2443,49 @@ msgstr "Przejście do wiersza:"
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Numer wiersza, do którego ma zostać przeniesiony kursor"
#: ../src/search.vala:174
#: ../src/search.vala:172
msgid "Replace with"
msgstr "Zastąpienie"
#: ../src/search.vala:182
#: ../src/search.vala:180
msgid "Replace"
msgstr "Zastąp"
#. replace all: image + label
#: ../src/search.vala:186
#: ../src/search.vala:184
msgid "Replace All"
msgstr "Zastąpienie wszystkiego"
#: ../src/search.vala:195
#: ../src/search.vala:193
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
#: ../src/search.vala:309
#: ../src/search.vala:307
msgid "Search for"
msgstr "Wyszukiwanie"
#: ../src/search.vala:320
#: ../src/search.vala:318
msgid "Case sensitive"
msgstr "Rozróżnianie małych i wielkich liter"
#: ../src/search.vala:323
#: ../src/search.vala:321
msgid "Entire words only"
msgstr "Tylko całe wyrazy"
#: ../src/search.vala:469
#: ../src/search.vala:467
msgid "Not found"
msgstr "Nie odnaleziono"
#. Translators: the first %d is the position of the current search occurrence,
#. * and the second %d is the total number of search occurrences.
#.
#: ../src/search.vala:486
#: ../src/search.vala:484
#, c-format
msgid "Match %d of %d"
msgstr "Wynik %d z %d"
#. Translators: %d is the total number of search occurrences.
#: ../src/search.vala:491
#: ../src/search.vala:489
#, c-format
msgid "%d match"
msgid_plural "%d matches"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment