Commit 8ef06d4a authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator
Browse files

Update Latvian translation

parent f12321ca
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-07 22:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-13 13:36+0300\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 15:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-10 20:04+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#: build_tools.xml:43(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:166
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:43 ../src/build_tool_dialog.vala:165
msgid "View PDF"
msgstr "Skatīt PDF"
#: build_tools.xml:44(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:44
msgid "View the PDF file"
msgstr "Skatīt PDF datn"
#: build_tools.xml:49(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:165
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:49 ../src/build_tool_dialog.vala:164
msgid "View DVI"
msgstr "Skatīt DVI"
#: build_tools.xml:50(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:50
msgid "View the DVI file"
msgstr "Skatīt DVI datni"
#: build_tools.xml:55(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:167
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:55 ../src/build_tool_dialog.vala:166
msgid "View PS"
msgstr "Skatīt PS"
#: build_tools.xml:56(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:56
msgid "View the PostScript file"
msgstr "Skatīt PostScript datni"
#: build_tools.xml:64(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:64
msgid "Create a PDF file from LaTeX sources with the \"pdflatex\" command"
msgstr "Izveidot PDF datni no LaTeX pirmkoda ar “pdflatex” komandu"
#: build_tools.xml:70(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:70
msgid "Create a DVI file from LaTeX sources with the \"latex\" command"
msgstr "Izveidot DVI datni no LaTeX pirmkoda ar “latex” komandu"
#: build_tools.xml:78(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:78
msgid "Run BibTeX (bibliography)"
msgstr "Izpildīt BibTeX (bibliogrāfija)"
#: build_tools.xml:84(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:84
msgid "Run MakeIndex"
msgstr "Izpildīt MakeIndex"
#: build_tools.xml:92(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:92
msgid "Convert the DVI document to the PDF format"
msgstr "Pārveidot DVI dokumentu PDF formātā"
#: build_tools.xml:98(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:98
msgid "Convert the DVI document to the PostScript format"
msgstr "Pārveidot DVI dokumentu PostScript formātā"
#: build_tools.xml:104(tool/description)
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:104
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Pārveidot PostScript dokumentu PDF formātā"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:1
msgid "LaTeXila"
msgstr "LaTeXila"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "LaTeXila"
msgid "LaTeX editor"
msgstr "LaTeX redaktors"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:2
msgid "Integrated LaTeX Environment"
msgstr "Integrēta LaTeX vide"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop, previously named "
"LaTeXila. GNOME LaTeX permits to concentrate on the content and the "
"structure of the document instead of being distracted by its presentation."
msgstr ""
"GNOME LaTeX ir LaTeX redaktors GNOME videi, iepriekš dēvēts par "
"LaTeXila. GNOME LaTeX ļauj koncentrēties uz dokumenta saturu un struktūru,"
" nevis tā prezentāciju."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands. New documents are "
"created from templates. There are buttons to compile, convert and view a "
"document in one click. And projects containing several .tex files are "
"managed easily."
msgstr ""
"Lai palīdzētu rakstīt LaTeX atzīmes, ir pieejama automātiskā pabeigšana, kā"
" arī izvēlnes un rīkjoslas ar galvenajām komandām. Jauni dokumenti tiek"
" veidoti no veidnēm. Ir pieejamas kompilēšanas, konvertēšanas un gatava"
" dokumenta skatīšanas pogas, kas ir viena klikšķa attālumā. Projekti satur"
" vairākas .tex datnes, kas ir viegli pārvaldāmas."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"A side panel contains three components: the document structure to easily "
"navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and a file "
"browser."
msgstr ""
"Sānu joslā ir trīs komponentes — dokumenta struktūra, lai varētu tajā viegli"
" pārvietoties; saraksts ar simboliem, kurus var ievietot dokumentā un datņu"
" pārlūks."
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"GNOME LaTeX has also other features like the spell-checking, or jumping to "
"the associated position between the .tex file and the PDF."
msgstr ""
"GNOME LaTeX ir arī citas iespējas, piemēram, pareizrakstības pārbaude un"
" pāriešana uz atbilstošo vietu starp .tex datni un PDF."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:6
msgid "Completion of LaTeX commands"
msgstr "LaTeX komandu pabeigšana"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:7
#| msgid "View the PDF file"
msgid "Generating the PDF file"
msgstr "Ģenerē PDF datni"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Show or hide the side panel"
msgid "Document structure in the side panel"
msgstr "Dokumenta struktūra ir sānu panelī"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:1
#| msgid "Editor"
msgid "LaTeX Editor"
msgstr "LaTeX redaktors"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:2
msgid "Edit LaTeX documents"
msgstr "Rediģēt LaTeX dokumentus"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:3
msgid "text;tex;latex;editor;documents;"
msgstr "teksts;tex;latex;redaktors;dokumenti;"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:4
msgid "Open a New Window"
msgstr "Atvērt jaunu logu"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:5
msgid "Open a New Document"
msgstr "Atvērt jaunu dokumentu"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:1
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use Default Font"
msgstr "Lietot noklusējuma fontu"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:2
#| msgid ""
#| "Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
#| "instead of a font specific to LaTeXila. If this option is turned off, "
#| "then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of "
#| "the system font."
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to LaTeXila. If this option is turned off, then "
"the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the "
"system font."
"instead of a font specific to GNOME LaTeX. If this option is turned off, "
"then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of "
"the system font."
msgstr ""
"Vai teksta rediģēšanai lietot sistēmas noklusēto fiksēta platuma fontu nevis "
"LaTeXila specifisko fontu. Ja šī iespēja ir izslēgta, tad opcijā “Redaktora "
"GNOME LaTeX specifisko fontu. Ja šī iespēja ir izslēgta, tad opcijā"
" “Redaktora "
"fonts” norādītais fonts tiks lietots sistēmas fonta vietā."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:3
msgid "Editor Font"
msgstr "Redaktora fonts"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
......@@ -118,129 +198,162 @@ msgstr ""
"Pielāgots fonts, kas tiks izmantos rediģēšanas laukā. Šī iespēja darbosies "
"tikai tad, ja būs izslēgta “Lietot noklusējuma fontu” iespēja."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:5
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stila shēma"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:6
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:6
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "GtkSourceView stila shēmas ID, kas tiks izmantota teksta krāsošanai."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:7
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:7
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Izveidot rezerves kopijas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Whether LaTeXila should create backup copies for the files it saves."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:8
#| msgid "Whether LaTeXila should create backup copies for the files it saves."
msgid "Whether GNOME LaTeX should create backup copies for the files it saves."
msgstr ""
"Vai LaTeXila vajadzētu izveidot rezerves kopijas datnēm, ko tā saglabā."
"Vai GNOME LaTeX vajadzētu izveidot rezerves kopijas datnēm, ko tā saglabā."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:9
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:9
msgid "Autosave"
msgstr "Automātiski saglabāt"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:10
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:10
#| msgid ""
#| "Whether LaTeXila should automatically save modified files after a time "
#| "interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
#| "option."
msgid ""
"Whether LaTeXila should automatically save modified files after a time "
"Whether GNOME LaTeX should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"Vai LaTeXila automātiski jāsaglabā izmainītās datnes pēc laika intervāla. "
"Vai GNOME LaTeX automātiski jāsaglabā izmainītās datnes pēc laika intervāla. "
"Jūs varat iestatīt šo laika intervālu ar “Automātiskās saglabāšanas "
"intervāls” opciju."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:11
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:11
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automātiskās saglabāšanas intervāls"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:12
#| msgid ""
#| "Number of minutes after which LaTeXila will automatically save modified "
#| "files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgid ""
"Number of minutes after which LaTeXila will automatically save modified "
"Number of minutes after which GNOME LaTeX will automatically save modified "
"files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Minūšu skaits, pēc kurām LaTeXila automātiski saglabās izmainītās datnes. Šī "
"Minūšu skaits, pēc kurām GNOME LaTeX automātiski saglabās izmainītās datnes."
" Šī "
"funkcija strādās tikai tad, ja opcija “Automātiski saglabāt” būs ieslēgta."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:9
msgid "Reopen files on startup"
msgstr "Startējoties atkal atvērt datnes"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "Whether LaTeXila should reopen the files that was opened the last time."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:14
#| msgid ""
#| "Whether LaTeXila should reopen the files that was opened the last time."
msgid ""
"Whether GNOME LaTeX should reopen the files that was opened the last time."
msgstr ""
"Vai LaTeXila vajadzētu atkārtoti atvērt datnes, kas bija atvērtas "
"Vai GNOME LaTeX vajadzētu atkārtoti atvērt datnes, kas bija atvērtas "
"iepriekšējā reizē."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:15
msgid "Tab Size"
msgstr "Tabulācijas izmērs"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:16
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Nosaka atstarpju skaitu, kuru rādīt tabulācijas rakstzīmju vietā."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:17
msgid "Insert spaces"
msgstr "Ievietot atstarpes"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:18
msgid "Whether LaTeXila should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Vai LaTeXila būtu jāievieto atstarpes tabulāciju vietā."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:18
#| msgid "Whether LaTeXila should insert spaces instead of tabs."
msgid "Whether GNOME LaTeX should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāievieto atstarpes tabulāciju vietā."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:19
msgid "Forget lack of tabulations"
msgstr "Aizmirstiet tabulāciju trūkumu"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:20
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:20
msgid "Forget you are not using tabulations."
msgstr "Aizmirstiet, ka neizmantojat tabulācijas."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:21
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:21
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Rādīt rindu numurus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "Whether LaTeXila should display line numbers in the editing area."
msgstr "Vai LaTeXila rediģēšanas laukā būtu jārāda rindu numuri."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:22
#| msgid "Whether LaTeXila should display line numbers in the editing area."
msgid "Whether GNOME LaTeX should display line numbers in the editing area."
msgstr "Vai GNOME LaTeX rediģēšanas laukā būtu jārāda rindu numuri."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:23
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Izcelt aktīvo rindu"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "Whether LaTeXila should highlight the current line."
msgstr "Vai LaTeXila būtu jāizceļ tekošā rinda."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:24
#| msgid "Whether LaTeXila should highlight the current line."
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight the current line."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāizceļ tekošā rinda."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:25
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:25
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Izcelt savstarpēji saistītās iekavas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "Whether LaTeXila should highlight matching brackets."
msgstr "Vai LaTeXila būtu jāizceļ savstarpēji atbilstošas iekavas."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:26
#| msgid "Whether LaTeXila should highlight matching brackets."
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight matching brackets."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāizceļ savstarpēji atbilstošas iekavas."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:27
msgid "Highlight Misspelled Words"
msgstr "Izcelt nepareizi uzrakstītos vārdus"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether misspelled words are highlighted by default."
msgstr "Vai nepareizi uzrakstītos vārdus izcelt pēc noklusējuma."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
#| msgid "Spell checking"
msgid "Spell Checking Language"
msgstr "Pareizrakstības pārbaudes valoda"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Spell checking"
msgstr "Pareizrakstības pārbaude"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"The default language used for the spell checking. Set to the empty string to "
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
"Noklusējuma valoda, ko izmantot pareizrakstības pārbaudei. Iestatiet kā tukšu"
" virkni, lai valodu izvēlētos, balstoties uz vidi."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:28
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:31
msgid "Main toolbar is visible"
msgstr "Galvenā rīkjosla ir redzama"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:29
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:32
msgid ""
"Whether the main toolbar (file open, close, build, ...) should be visible."
msgstr ""
"Vai galvenajai rīkjoslai (atvērt datni, aizvērt, būvēt, ...) jābūt redzamai."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:30
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:33
msgid "Edit toolbar is visible"
msgstr "Redaktora rīkjosla ir redzama"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:31
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:34
msgid ""
"Whether the edit toolbar (bold, italic, character sizes, ...) should be "
"visible."
......@@ -248,131 +361,131 @@ msgstr ""
"Vai redaktora rīkjoslai (treknraksts, slīpraksts, rakstzīmju izmēri, ...) "
"jābūt redzamai."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:32
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:35
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Sānu rūts ir redzama"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:33
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:36
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Vai rūtij rediģēšanas loga kreisajā malā būtu jābūt redzamai."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:34
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:37
msgid "Bottom panel is Visible"
msgstr "Apakšējā rūts ir redzama"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:35
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:38
msgid "Whether the bottom panel containing the build view should be visible."
msgstr "Vai apakšējai rūtij, kurā ir būvēšanas skats, ir jābūt redzamai."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:36
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:39
msgid "Side panel component"
msgstr "Sānu rūts komponente"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:40
msgid ""
"Side panel's active component. 0: Symbols. 1: File browser. 2: Structure."
msgstr ""
"Sānu rūts aktīvā komponente. 0: simboli. 1: datņu pārlūks. 2: struktūra."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:38
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:41
msgid "Show build output warnings"
msgstr "Rādīt būvēšanas izvades brīdinājumus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:42
msgid "Show build output badboxes"
msgstr "Rādīt būvēšanas izvades sliktās kastes"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:40
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:43
msgid "Interactive completion"
msgstr "Interaktīva pabeigšana"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:41
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:44
msgid "Automatically show LaTeX commands proposals"
msgstr "Automātiski rādīt LaTeX komandu piedāvājumus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:42
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:45
msgid "Minimum number of characters for interactive completion"
msgstr "Minimālais rakstzīmju skaits interaktīvai pabeigšanai"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:43
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:46
msgid ""
"Minimum number of characters after \"\\\" for the interactive completion of "
"LaTeX commands"
msgstr ""
"Minimālais rakstzīmju skaits pēc “\\” interaktīvai LaTeX komandu pabeigšanai"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:44
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:19
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:47
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:22
msgid "No confirmation when cleaning-up"
msgstr "Neprasīt apstiprinājumu, kad uzkopj"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:45
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:48
msgid "Automatic clean-up"
msgstr "Automātiski uzkopt"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:46
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:49
msgid ""
"Automatically clean-up files after close. no-confirm-clean must be true."
msgstr ""
"Automātiski attīrīt datnes pēc aizvēršanas. Jābūt atzīmētam no-confirm-clean."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:47
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:50
msgid "File extensions for the clean-up"
msgstr "Datņu paplašinājumi uzkopšanai"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:48
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:51
msgid "The list of file extensions for the clean-up, separated by spaces"
msgstr "Datņu paplašinājumu saraksts uzkopšanai; atdalīti ar atstarpēm"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:49
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:52
msgid "Enabled default build tools"
msgstr "Aktivētie noklusējuma būvēšanas rīki"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:50
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:53
msgid "The list of the default build tools that are enabled"
msgstr "Saraksts ar noklusējuma būvēšanas rīkiem, kas ir aktivēti"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:51
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:54
msgid "Disabled default build tools"
msgstr "Deaktivētie noklusējuma būvēšanas rīki"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:52
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:55
msgid "The list of the default build tools that are disabled"
msgstr "Saraksts ar noklusējuma būvēšanas rīkiem, kas ir deaktivēti"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:53
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:56
msgid "Current directory"
msgstr "Pašreizējā direktorija"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:54
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:57
msgid "URI of the file browser current directory"
msgstr "Datņu pārlūka pašreizējās direktorijas URI"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:55
#: ../src/file_browser.vala:281
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:58
#: ../src/file_browser.vala:348
msgid "Show build files"
msgstr "Rādīt būvēšanas datnes"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:56
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:59
msgid ""
"Show files with an extension present in preferences.latex.clean-extensions."
msgstr ""
"Rādīt datnes ar paplašinājumiem, kas atrodas preferences.latex.clean-"
"extensions."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:57
#: ../src/file_browser.vala:289
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:60
#: ../src/file_browser.vala:356
msgid "Show hidden files"
msgstr "Rādīt slēptas datnes"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:58
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:61
msgid "Show files beginning with a dot."
msgstr "Rādīt datnes, kas sākas ar punktu."
#. (itstool) path: template/babel
#. This must be translated by a usepackage LaTeX command.
#: article.xml:8(template/babel) beamer.xml:8(template/babel)
#: book.xml:8(template/babel) report.xml:8(template/babel)
#: article.xml:8 beamer.xml:8 book.xml:8 report.xml:8
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
......@@ -381,8 +494,8 @@ msgstr ""
"\n"
"% babel pakotne vai ekvivalenta\n"
#. There is a helper script in data/templates/tex2po.sh
#: letter.xml:2(template/translatableChunk)
#. (itstool) path: template/translatableChunk
#: letter.xml:2
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
......@@ -396,8 +509,8 @@ msgid ""
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of "
"the destination}\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of"
" the destination}\n"
"\n"
"\\opening{Dear Sir,}\n"
"\n"
......@@ -442,168 +555,197 @@ msgstr ""
msgid "Hide panel"
msgstr "Slēpt rūti"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:81
msgid "Build Tool (read-only)"
msgstr "Būvēšanas rīks (tikai lasāms)"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:88
msgid "Build Tool"
msgstr "Būvēšanas rīks"
#. icon stock-id
#: ../src/build_tool_dialog.vala:71
#| msgid "Personal build tools"
msgid "Personal Build Tool"
msgstr "Personīgais būvēšanas rīks"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:178
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:760
#: ../src/main_window.vala:817 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:73 ../src/project_dialogs.vala:123
msgid "_Apply"
msgstr "_Pielietot"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:77
#| msgid "Build Tool (read-only)"
msgid "Default Build Tool (read-only)"
msgstr "Noklusējuma būvēšanas rīks (tikai lasāms)"
#. icon-name
#. label
#: ../src/build_tool_dialog.vala:159
#: ../src/build_tool_dialog.vala:158