Commit 35f2c656 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent d3f1320c
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 06:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-28 13:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-24 17:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 08:28+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -393,7 +393,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/spell_checking.page:10
msgid "Spell Checking"
msgid "Spell-Checking"
msgstr "Kontrola pravopisu"
#. (itstool) path: synopsis/p
......@@ -403,13 +403,13 @@ msgstr "Slouží ke snadné opravě překlepů v pravopisu."
#. (itstool) path: section/title
#: C/spell_checking.page:17
msgid "Use the spell checking"
msgid "Use the spell-checking"
msgstr "Používání kontroly pravopisu"
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:18
msgid ""
"The default spell checking settings can be changed in the preferences "
"The default spell-checking settings can be changed in the preferences "
"dialog: <guiseq> <gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menu"
"\">Preferences</gui> <gui style=\"tab\">Other</gui> </guiseq>"
msgstr ""
......@@ -445,22 +445,32 @@ msgstr "Slovníky"
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:41
msgid ""
"<link href=\"http://www.abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link> is "
"used for the spell checking in GNOME LaTeX. Enchant uses one or several "
"backends such as Hunspell or Aspell for the dictionaries."
msgstr ""
"Pro kontrolu pravopisu využívá LaTeX GNOME projekt <link href=\"http://www."
"abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link>. Enchant umí jako slovník "
"využít jeden či více programů jako je Hunspell nebo Aspell."
"<link href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gspell\">gspell</link> is used "
"for the spell-checking in GNOME LaTeX. gspell uses <link href=\"https://"
"abiword.github.io/enchant/\">Enchant</link>, which in turn supports several "
"backends such as Hunspell or Aspell for the dictionaries. The Aspell backend "
"doesn't work well with gspell, Hunspell is preferred. If dictionaries for "
"both Aspell and Hunspell are installed for the same language, by default "
"Enchant prefers the Hunspell one."
msgstr ""
"Pro kontrolu pravopisu využívá LaTeX GNOME projekt <link href=\"https://wiki."
"gnome.org/Projects/gspell\">gspell</link>. gspell je založený na projektu "
"<link href=\"https://abiword.github.io/enchant/\">Enchant</link>, který "
"podporuje několik různých knihoven se slovníky, jako jsou Hunspell nebo "
"Aspell. Přednost je dána knihovně Hunspell, protože Aspell nefunguje s "
"gspell úplně správně. Pokud jsou nainstalované slovníky pro tentýž jazyk z "
"obou zmíněných knihoven, použije Enchant jako výchozí Hunspell."
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:47
#: C/spell_checking.page:51
msgid ""
"If your language is not listed, install a dictionary for one of the "
"supported backends."
"If your language is not listed in GNOME LaTeX, install a dictionary for one "
"of the supported Enchant backends (for most languages the best choice is to "
"install an Hunspell dictionary)."
msgstr ""
"Pokud váš jazyk není v seznamu, nainstalujte slovník pro některý z "
"podporovaných programů."
"Pokud váš jazyk není na seznamu v LaTeX GNOME, nainstalujte slovník pro "
"některou z knihoven podporovanou programem Enchant (pro většinu jazyků je "
"nejlepší volbou nainstalovat slovník Hunspell)."
#. (itstool) path: page/title
#: C/structure.page:10
......@@ -654,5 +664,5 @@ msgid ""
"<app>Evince</app> has to be launched by <app>GNOME LaTeX</app>. Else, "
"jumping from the PDF to the .tex file will not work."
msgstr ""
"Aplikace <app>Evince</app> musí být spuštěna z aplikace <app>LaTeX GNOME</app>. "
"Jinak přechod z PDF do souboru .tex nebude fungovat."
"Aplikace <app>Evince</app> musí být spuštěna z aplikace <app>LaTeX GNOME</"
"app>. Jinak přechod z PDF do souboru .tex nebude fungovat."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment