Commit 0e14d87c authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky
Browse files

Updated Czech translation

parent 9b805190
# Czech translation for latexila.
# Copyright (C) 2011 latexila's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 12:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-11 10:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 06:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-28 13:18+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -92,13 +92,14 @@ msgid ""
"since only one command is required. Indeed, Latexmk can detect how many "
"times the <cmd>latex</cmd> or <cmd>pdflatex</cmd> command must be called, "
"and whether <cmd>bibtex</cmd> or <cmd>makeindex</cmd> is required. By "
"default, LaTeXila uses Latexmk."
"default, GNOME LaTeX uses Latexmk."
msgstr ""
"Použití nástrojů vyšší úrovně, jako je Latexmk, zjednodušuje velkou část "
"tohoto procesu, protože stačí jediný příkaz. Je samozřejmostí, že umí tyto "
"nástroje zjistit, kolikrát se musí zavolat příkazy <cmd>latex</cmd> nebo "
"<cmd>pdflatex</cmd> a zda je potřeba příkaz <cmd>bibtex</cmd> nebo "
"<cmd>makeindex</cmd>. Jako výchozí používá aplikace LaTeXila nástroj Latexmk."
"<cmd>makeindex</cmd>. Jako výchozí používá aplikace LaTeX GNOME nástroj "
"Latexmk."
#. (itstool) path: section/title
#: C/build_tools.page:86
......@@ -317,8 +318,8 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:4
msgid "LaTeXila Help"
msgstr "Nápověda k aplikaci LaTeXila"
msgid "GNOME LaTeX Help"
msgstr "Nápověda k aplikaci LaTeX GNOME"
#. (itstool) path: page/title
#: C/projects.page:10
......@@ -445,10 +446,10 @@ msgstr "Slovníky"
#: C/spell_checking.page:41
msgid ""
"<link href=\"http://www.abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link> is "
"used for the spell checking in LaTeXila. Enchant uses one or several "
"used for the spell checking in GNOME LaTeX. Enchant uses one or several "
"backends such as Hunspell or Aspell for the dictionaries."
msgstr ""
"Pro kontrolu pravopisu využívá LaTeXila projekt <link href=\"http://www."
"Pro kontrolu pravopisu využívá LaTeX GNOME projekt <link href=\"http://www."
"abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link>. Enchant umí jako slovník "
"využít jeden či více programů jako je Hunspell nebo Aspell."
......@@ -641,17 +642,17 @@ msgstr ""
msgid ""
"In <app>Evince</app>, press <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>left click</key> </"
"keyseq>, and the corresponding position in the .tex file will be opened in "
"<app>LaTeXila</app>."
"<app>GNOME LaTeX</app>."
msgstr ""
"V aplikaci <app>Evince</app> zmáčkněte <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>levé "
"kliknutí</key> </keyseq> a v aplikaci <app>LaTeXila</app> se otevře "
"kliknutí</key> </keyseq> a v aplikaci <app>LaTeX GNOME</app> se otevře "
"příslušné místo v souboru .tex."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:66
msgid ""
"<app>Evince</app> has to be launched by <app>LaTeXila</app>. Else, jumping "
"from the PDF to the .tex file will not work."
"<app>Evince</app> has to be launched by <app>GNOME LaTeX</app>. Else, "
"jumping from the PDF to the .tex file will not work."
msgstr ""
"Aplikace <app>Evince</app> musí být spuštěna z aplikace <app>LaTeXila</app>. "
"Aplikace <app>Evince</app> musí být spuštěna z aplikace <app>LaTeX GNOME</app>. "
"Jinak přechod z PDF do souboru .tex nebude fungovat."
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment