Commit 938890b4 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall
Browse files

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent 3b389bf1
2005-09-16 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2005-09-15 Mogens Jaeger <mogensjaeger@get2net.dk>
* da.po: updated Danish translation.
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-04 03:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-04 18:18+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-16 16:10+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -558,7 +558,7 @@ msgstr ""
"này, cũng có thể giảm / tăng tốc độ xem. Trong chế độ xem, chỉ hãy nhắp vào "
"nút « vẽ » để trở về tính năng vẽ. Cháu có thể sửa đổi mỗi ảnh trong hoạt "
"cảnh, bằng cách sử dụng bộ chọn ảnh bên trái, góc dưới. Cũng có thể lưu và "
"tải lại hoạt cảnh, dùng nút « đĩa » và « danh mục » riêng từng cái."
"tải lại hoạt cảnh, dùng nút « đĩa » và « thư mục » riêng từng cái."
#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
......@@ -3777,7 +3777,7 @@ msgstr "Bạn cần phải cung cấp ít nhất một tên cho lớp này."
#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
msgid "There is already a class with this name"
msgstr "Đã có lớp tên này rồi."
msgstr "Lớp tên này đã có."
#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
......@@ -3827,7 +3827,7 @@ msgstr "Cần phải cung cấp ít nhất một tên cho nhóm này."
#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
msgid "There is already a group with this name"
msgstr "Đã có nhóm tên này rồi."
msgstr "Nhóm tên này đã có."
#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
msgid "Select a class:"
......@@ -3912,7 +3912,7 @@ msgstr "Bạn cần phải cung cấp ít nhất một tên cho xác lập này.
#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
msgid "There is already a profile with this name"
msgstr "Đã có xác lập tên này rồi."
msgstr "Xác lập tên này đã có."
#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
#: ../src/gcompris/board_config.c:582 ../src/gcompris/board_config.c:708
......@@ -4281,7 +4281,7 @@ msgstr ""
#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:117
msgid "Waiting Tuxpaint Finished"
msgstr "Đang đợi Tuxpaint. Xong rồi."
msgstr "Đang đợi Tuxpaint. Hoàn thành."
#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:172
msgid "Follow gcompris fullscreen"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment