Commit 89cda49f authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Administrator
Browse files

Update Slovenian translation

parent 62c4b625
Pipeline #258307 passed with stage
in 6 minutes and 12 seconds
......@@ -2,369 +2,368 @@
# Copyright (C) 2011 cogl's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the cogl package.
#
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011 - 2012
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 20112012
# Matic Gradišer <0mickey@gmail.com>, 2012.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011 - 2012
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011–2021
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cogl master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=cogl&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-07 05:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-07 09:19+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/cogl/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-04 13:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-17 20:19+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
"Language: sl_SI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: ../cogl/cogl-debug.c:174
#: cogl/cogl-debug.c:181
msgid "Supported debug values:"
msgstr "Podprta določila razhroščevanja:"
#: ../cogl/cogl-debug.c:179
#: cogl/cogl-debug.c:186
msgid "Special debug values:"
msgstr "Posebna določila razhroščevanja:"
msgstr "Posebne vrednosti razhroščevanja:"
#: ../cogl/cogl-debug.c:181
#: ../cogl/cogl-debug.c:183
#: cogl/cogl-debug.c:188 cogl/cogl-debug.c:190
msgid "Enables all non-behavioural debug options"
msgstr "Omogoči vse ne-prikazne možnosti razhroščevanja"
#: ../cogl/cogl-debug.c:190
#: cogl/cogl-debug.c:197
msgid "Additional environment variables:"
msgstr "Dodatne okoljske spremenljivke:"
#: ../cogl/cogl-debug.c:191
#: cogl/cogl-debug.c:198
msgid "Comma-separated list of GL extensions to pretend are disabled"
msgstr "Z vejico ločen seznam razširitev GL, ki naj bi bile onemogočene"
#: ../cogl/cogl-debug.c:193
#: cogl/cogl-debug.c:200
msgid "Override the GL version that Cogl will assume the driver supports"
msgstr "Prepiši različico GL, za katero je predvidena podpora gonilnikov"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:30
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:40
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:50
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:61
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:71
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:163
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:184
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:189
#: cogl/cogl-debug.c:244
msgid "Cogl debugging flags to set"
msgstr "Zastavice razhroščevanja Cogl za nastavljanje"
#: cogl/cogl-debug.c:246
msgid "Cogl debugging flags to unset"
msgstr "Zastavice razhroščevanja Cogl za odstranitev"
#: cogl/cogl-debug.c:295
msgid "Cogl Options"
msgstr "Možnosti Cogl"
#: cogl/cogl-debug.c:296
msgid "Show Cogl options"
msgstr "Pokaži možnosti Cogl"
#: cogl/cogl-debug-options.h:32 cogl/cogl-debug-options.h:37
#: cogl/cogl-debug-options.h:42 cogl/cogl-debug-options.h:47
#: cogl/cogl-debug-options.h:52 cogl/cogl-debug-options.h:57
#: cogl/cogl-debug-options.h:62 cogl/cogl-debug-options.h:68
#: cogl/cogl-debug-options.h:73 cogl/cogl-debug-options.h:78
#: cogl/cogl-debug-options.h:165 cogl/cogl-debug-options.h:170
#: cogl/cogl-debug-options.h:175 cogl/cogl-debug-options.h:191
#: cogl/cogl-debug-options.h:196
msgid "Cogl Tracing"
msgstr "Sledenje Cogl"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
#: cogl/cogl-debug-options.h:34
msgid "CoglObject references"
msgstr "Sklici predmetov CoglObject"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
#: cogl/cogl-debug-options.h:35
msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
msgstr "Razhroščevanje sklicev števca napak predmetov CoglObjects"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
#: cogl/cogl-debug-options.h:39
msgid "Trace Texture Slicing"
msgstr "Sledi porezavi tekstur"
msgstr "Sledi povezavi tekstur"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
#: cogl/cogl-debug-options.h:40
msgid "debug the creation of texture slices"
msgstr "razhroščevanje ustvarjanja porezav teksture"
msgstr "razhroščevanje ustvarjanja povezav teksture"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
#: cogl/cogl-debug-options.h:44
msgid "Trace Atlas Textures"
msgstr "Sledi teksturam nabora"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
#: cogl/cogl-debug-options.h:45
msgid "Debug texture atlas management"
msgstr "Razhroščevanje upravljanja nabora tekstur"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
#: cogl/cogl-debug-options.h:49
msgid "Trace Blend Strings"
msgstr "Sledi nizom zlivanja"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
#: cogl/cogl-debug-options.h:50
msgid "Debug CoglBlendString parsing"
msgstr "Razhroščevanje razčlenitev CoglBlendString"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
#: cogl/cogl-debug-options.h:54
msgid "Trace Journal"
msgstr "Sledi dnevniku"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
#: cogl/cogl-debug-options.h:55
msgid "View all the geometry passing through the journal"
msgstr "Preglej celotno geometrijo predmetov, ki se beležijo v dnevnik"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
#: cogl/cogl-debug-options.h:59
msgid "Trace Batching"
msgstr "Sledi paketni obdelavi"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
#: cogl/cogl-debug-options.h:60
msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
msgstr "Pokaži paketno obdelavo geometrije predmetov v dnevniku"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
#: cogl/cogl-debug-options.h:64
msgid "Trace matrices"
msgstr "Sledi matrikam"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
#: cogl/cogl-debug-options.h:65
msgid "Trace all matrix manipulation"
msgstr "Sledi vsem obdelavam matrik"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
#: cogl/cogl-debug-options.h:70
msgid "Trace Misc Drawing"
msgstr "Sledi risanju"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
#: cogl/cogl-debug-options.h:71
msgid "Trace some misc drawing operations"
msgstr "Sledi nekaterim risarskim opravilom"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
#: cogl/cogl-debug-options.h:75
msgid "Trace Pango Renderer"
msgstr "Sledi izrisovalniku Pango"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
#: cogl/cogl-debug-options.h:76
msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
msgstr "Sledi izrisovalniku Cogl Pango"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
#: cogl/cogl-debug-options.h:80
msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
msgstr "Sledi zaledju CoglTexturePixmap"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
#: cogl/cogl-debug-options.h:81
msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
msgstr "Sledi zaledju sličic teksture Cogl"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:81
#: cogl/cogl-debug-options.h:83 cogl/cogl-debug-options.h:88
msgid "Visualize"
msgstr "Predoči"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
#: cogl/cogl-debug-options.h:85
msgid "Outline rectangles"
msgstr "Oriši pravokotnike"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
#: cogl/cogl-debug-options.h:86
msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
msgstr "Dodaj črtni oris geometriji risanim pravokotnim predmetom"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
#: cogl/cogl-debug-options.h:90
msgid "Show wireframes"
msgstr "Pokaži črtne orise"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
#: cogl/cogl-debug-options.h:91
msgid "Add wire outlines for all geometry"
msgstr "Dodaj črtni oris vsem risanim predmetom"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:91
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:101
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:116
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:127
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:137
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:147
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:173
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
#: cogl/cogl-debug-options.h:93 cogl/cogl-debug-options.h:98
#: cogl/cogl-debug-options.h:103 cogl/cogl-debug-options.h:108
#: cogl/cogl-debug-options.h:118 cogl/cogl-debug-options.h:123
#: cogl/cogl-debug-options.h:129 cogl/cogl-debug-options.h:134
#: cogl/cogl-debug-options.h:139 cogl/cogl-debug-options.h:144
#: cogl/cogl-debug-options.h:149 cogl/cogl-debug-options.h:154
#: cogl/cogl-debug-options.h:160 cogl/cogl-debug-options.h:180
#: cogl/cogl-debug-options.h:185
msgid "Root Cause"
msgstr "Korenski vzrok"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
#: cogl/cogl-debug-options.h:95
msgid "Disable Journal batching"
msgstr "Onemogoči paketno obdelavo dnevnika"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
#: cogl/cogl-debug-options.h:96
msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
msgstr "Onemogoči paketno obdelovanje geometrije v dnevniku Cogl."
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
#: cogl/cogl-debug-options.h:100
msgid "Disable GL Vertex Buffers"
msgstr "Onemogoči medpomnilnik točk GL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
#: cogl/cogl-debug-options.h:101
msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
msgstr "Onemogoči uporabo točkovnega medpomnilnika predmetov OpenGL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
#: cogl/cogl-debug-options.h:105
msgid "Disable GL Pixel Buffers"
msgstr "Onemogoči medpomnilnik sličic GL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
#: cogl/cogl-debug-options.h:106
msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
msgstr "Onemogoči uporabo medpomnilnika sličic predmetov OpenGL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
#: cogl/cogl-debug-options.h:110
msgid "Disable software rect transform"
msgstr "Onemogoči programsko preoblikovanje pravokotnikov"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
#: cogl/cogl-debug-options.h:111
msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
msgstr "Uporabi GPE za preoblikovanje geometrije pravokotnih predmetov"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
#: cogl/cogl-debug-options.h:113
msgid "Cogl Specialist"
msgstr "Specialist Cogl"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
#: cogl/cogl-debug-options.h:115
msgid "Dump atlas images"
msgstr "Izriši slike nabora tekstur"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
#: cogl/cogl-debug-options.h:116
msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
msgstr "Izriši spremembe nabora tekstur v slikovno datoteko"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
#: cogl/cogl-debug-options.h:120
msgid "Disable texture atlasing"
msgstr "Onemogoči zbiranje nabora tekstur"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
#: cogl/cogl-debug-options.h:121
msgid "Disable use of texture atlasing"
msgstr "Onemogoči uporabo zbiranja nabora tekstur"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
#: cogl/cogl-debug-options.h:125
msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
msgstr "Onemogoči souporabo nabora tekstur med besedilom in slikami"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
msgid "When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
msgstr "Izbrana možnost omogoča uporabo predpomnjenja pismenk v ločenem naboru tekstur. Sicer bo nabor souporabljen med pismenkami in slikami."
#: cogl/cogl-debug-options.h:126
msgid ""
"When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
"atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča uporabo predpomnjenja pismenk v ločenem naboru "
"tekstur. Sicer bo nabor souporabljen med pismenkami in slikami."
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
#: cogl/cogl-debug-options.h:131
msgid "Disable texturing"
msgstr "Onemogoči sestavljanje nabora"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
#: cogl/cogl-debug-options.h:132
msgid "Disable texturing any primitives"
msgstr "Onemogoči teksturiranje primitivov"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
#: cogl/cogl-debug-options.h:136
msgid "Disable arbfp"
msgstr "Onemogoči arbfp"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
#: cogl/cogl-debug-options.h:137
msgid "Disable use of ARB fragment programs"
msgstr "Onemogoči uporabo fragmentarnih programov ARB"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
#: cogl/cogl-debug-options.h:141
msgid "Disable fixed"
msgstr "Onemogoči določeno"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
#: cogl/cogl-debug-options.h:142
msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
msgstr "Onemogoči uporabo zaledja stalnih funkcij cevovoda"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
#: cogl/cogl-debug-options.h:146
msgid "Disable GLSL"
msgstr "Onemogoči GLSL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
#: cogl/cogl-debug-options.h:147
msgid "Disable use of GLSL"
msgstr "Onemogoči uporabo GLSL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
#: cogl/cogl-debug-options.h:151
msgid "Disable blending"
msgstr "Onemogoči zlivanje"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
#: cogl/cogl-debug-options.h:152
msgid "Disable use of blending"
msgstr "Onemogoči uporabo zlivanja"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
#: cogl/cogl-debug-options.h:156
msgid "Disable non-power-of-two textures"
msgstr "Onemogoči nekvadratne teksture"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
msgid "Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it will create sliced textures or textures with waste instead."
msgstr "Vsili nastavitev, da gonilnik GL ne podpira tekstur NPOT in bo zato program Cogl ustvaril razrezane teksture."
#: cogl/cogl-debug-options.h:157
msgid ""
"Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
"will create sliced textures or textures with waste instead."
msgstr ""
"Vsili nastavitev, da gonilnik GL ne podpira tekstur NPOT in bo zato program "
"Cogl ustvaril razrezane teksture."
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
#: cogl/cogl-debug-options.h:162
msgid "Disable software clipping"
msgstr "Onemogoči programski odrez"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
#: cogl/cogl-debug-options.h:163
msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
msgstr "Onemogoči poskuse Cogl, da odreže nekatere pravokotnike v programju."
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
#: cogl/cogl-debug-options.h:167
msgid "Show source"
msgstr "Prikaži vir"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
#: cogl/cogl-debug-options.h:168
msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
msgstr "Pokaži ustvarjeno izvorno kodo ARBfp/GLSL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
#: cogl/cogl-debug-options.h:172
msgid "Trace some OpenGL"
msgstr "Sledi delovanju OpenGL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
#: cogl/cogl-debug-options.h:173
msgid "Traces some select OpenGL calls"
msgstr "Sledi nekaterim izbranim klicem OpenGL"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
#: cogl/cogl-debug-options.h:177
msgid "Trace offscreen support"
msgstr "Sledi podpori zunaj zaslona"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
#: cogl/cogl-debug-options.h:178
msgid "Debug offscreen support"
msgstr "Razhroščevanje podpore zunaj zaslona"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
#: cogl/cogl-debug-options.h:182
msgid "Disable program caches"
msgstr "Onemogoči predpomnilnike programa"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
#: cogl/cogl-debug-options.h:183
msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
msgstr "Onemogoči zasilne predpomnilnike za programe arbfp in glsl"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
#: cogl/cogl-debug-options.h:187
msgid "Disable read pixel optimization"
msgstr "Onemogoči prilagajanje branja sličic"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
msgid "Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
msgstr "Onemogoči prilagajanje branja ene slikovne točke za enostavne prizore s prekrivnimi pravokotniki"
#: cogl/cogl-debug-options.h:188
msgid ""
"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
msgstr ""
"Onemogoči prilagajanje branja ene slikovne točke za enostavne prizore s "
"prekrivnimi pravokotniki"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
#: cogl/cogl-debug-options.h:193
msgid "Trace clipping"
msgstr "Sledi odrezovanju"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
#: cogl/cogl-debug-options.h:194
msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
msgstr "Beleži podatke podrobnosti o izvajanju odrezovanja s programom Cogl"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:191
#: cogl/cogl-debug-options.h:198
msgid "Trace performance concerns"
msgstr "Opombe k zaznavi izvajanja"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:192
#: cogl/cogl-debug-options.h:199
msgid "Tries to highlight sub-optimal Cogl usage."
msgstr "Poskus poudarjanja ne-optimalne uporabe sistema Cogl."
#~ msgid "Cogl debugging flags to set"
#~ msgstr "Zastavice razhroščevanja Cogl za nastavljanje"
#~ msgid "Cogl debugging flags to unset"
#~ msgstr "Zastavice razhroščevanja Cogl za odstranitev"
#~ msgid "Cogl Options"
#~ msgstr "Možnosti Cogl"
#~ msgid "Show Cogl options"
#~ msgstr "Pokaži možnosti Cogl"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment