Commit 759e020c authored by Pawan Chitrakar's avatar Pawan Chitrakar Committed by Administrator
Browse files

Update Nepali translation

parent 60aed373
Pipeline #276691 passed with stage
in 5 minutes and 47 seconds
......@@ -6,18 +6,17 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnome Nepali Translation Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=cogl&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-27 15:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-13 06:29+0545\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/cogl/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-04 12:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-22 21:00+0545\n"
"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali Translation Team <chautari@gmail.com>\n"
"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Language: ne\n"
#: cogl/cogl-debug.c:181
msgid "Supported debug values:"
......@@ -69,7 +68,7 @@ msgstr "कोगल विकल्पहरू देखाउनुहोस
#: cogl/cogl-debug-options.h:196
#, fuzzy
msgid "Cogl Tracing"
msgstr "अनुरेखण गर्दा त्रुटि भेटियो"
msgstr "%s मा रूट पद चिन्ह गर्दैछ"
#: cogl/cogl-debug-options.h:34
msgid "CoglObject references"
......@@ -89,28 +88,25 @@ msgid "debug the creation of texture slices"
msgstr ""
#: cogl/cogl-debug-options.h:44
#, fuzzy
msgid "Trace Atlas Textures"
msgstr "YUV बनावट समर्थित छैनन्"
msgstr "ट्रेस एटलस बनावट"
#: cogl/cogl-debug-options.h:45
msgid "Debug texture atlas management"
msgstr ""
msgstr "डिबग बनावट एटिलास व्यवस्थापन"
#: cogl/cogl-debug-options.h:49
#, fuzzy
msgid "Trace Blend Strings"
msgstr "मिसाउनुहोस्"
msgstr "पदचिन्ह"
#: cogl/cogl-debug-options.h:50
#, fuzzy
msgid "Debug CoglBlendString parsing"
msgstr "स्टोरोबोर्ड फाइल पद वर्णन गर्दैछ"
msgstr "त्रुटि सच्याउने CoglBlend स्ट्रिङ पद वर्णन"
#: cogl/cogl-debug-options.h:54
#, fuzzy
msgid "Trace Journal"
msgstr "जर्नल"
msgstr "ट्रेस जर्नल"
#: cogl/cogl-debug-options.h:55
msgid "View all the geometry passing through the journal"
......@@ -123,31 +119,27 @@ msgstr "पदचिन्ह"
#: cogl/cogl-debug-options.h:60
msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
msgstr ""
msgstr "जर्नलमा कसरी ज्यामिति कोरिएको छ देखाउनुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:64
#, fuzzy
msgid "Trace matrices"
msgstr "म्याट्रिक्सहरूको प्रत्यक्ष योगफल"
msgstr "म्याट्रिक्सहरू ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:65
#, fuzzy
msgid "Trace all matrix manipulation"
msgstr "म्याट्रिक्स म्यानिपुलेसन"
msgstr "सबै म्याट्रिक्स म्यानिपुलेसन ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:70
#, fuzzy
msgid "Trace Misc Drawing"
msgstr "केहि फरक रेखाचित्र सञ्चालनहरू ट्रेस गर्नुहोस्"
msgstr "विविध रेखाचित्र ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:71
msgid "Trace some misc drawing operations"
msgstr "केहि फरक रेखाचित्र सञ्चालनहरू ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:75
#, fuzzy
msgid "Trace Pango Renderer"
msgstr "कोगल पाङ्गो रेन्डरर ट्रेस गर्नुहोस्"
msgstr "पाङ्गो रेन्डरर ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:76
msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
......@@ -175,9 +167,8 @@ msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
msgstr "सबै आयताकार ज्यामितिका लागि तार रूपरेखाहरू थप्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:90
#, fuzzy
msgid "Show wireframes"
msgstr "यसका लागि देखाउनुहोस्"
msgstr "तार फ्रेमहरू देखाउनुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:91
msgid "Add wire outlines for all geometry"
......@@ -208,24 +199,23 @@ msgstr "ठाडो जीएल बफरहरू अक्षम गर्
#: cogl/cogl-debug-options.h:101
msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
msgstr ""
msgstr "OpenGL कोणिय बिन्दु वस्तुको प्रयोग अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:105
#, fuzzy
msgid "Disable GL Pixel Buffers"
msgstr "ठाडो जीएल बफरहरू अक्षम र्नुहोस्"
msgstr "जीएल पिक्सेल बफर अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:106
msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
msgstr ""
msgstr "OpenGL पिक्सेल बफर वस्तुको प्रयोग अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:110
msgid "Disable software rect transform"
msgstr ""
msgstr "सफ्टवेयर आयात रुपान्तरण अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:111
msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
msgstr ""
msgstr "आयातकार ज्यामिति रुपान्तरण गर्न GPU प्रयोग गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:113
msgid "Cogl Specialist"
......@@ -237,19 +227,20 @@ msgstr "एटलस छविहरू डम्प गर्नुहोस्
#: cogl/cogl-debug-options.h:116
msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
msgstr ""
msgstr "एउटा छवि फाइलमा परिवर्तन गरिएका बनावट एटलास डम्प गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:120
msgid "Disable texture atlasing"
msgstr "मानचित्र बनावट असक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:121
#, fuzzy
msgid "Disable use of texture atlasing"
msgstr ""
msgstr "मानचित्र बनावट असक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:125
msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
msgstr ""
msgstr "पाठ र छवि बीचमा बनावट atlas साझेदारी अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:126
msgid ""
......@@ -266,13 +257,12 @@ msgid "Disable texturing any primitives"
msgstr "कुनै पनि पुरानो बनावट असक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:136
#, fuzzy
msgid "Disable arbfp"
msgstr "बन्द​:"
msgstr "अर्बीएफपी अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:137
msgid "Disable use of ARB fragment programs"
msgstr ""
msgstr "ARB टुक्रा कार्यक्रमको प्रयोग अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:141
msgid "Disable fixed"
......@@ -280,17 +270,15 @@ msgstr "स्थिर असक्षम गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:142
msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
msgstr ""
msgstr "स्थिर प्रकार्य पाइपलाइन ब्याकइन्डको प्रयोग अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:146
#, fuzzy
msgid "Disable GLSL"
msgstr "बन्द​:"
msgstr "GLSL अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:147
#, fuzzy
msgid "Disable use of GLSL"
msgstr "बन्द​:"
msgstr "GLSL प्रयोग असक्षम गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:151
msgid "Disable blending"
......@@ -333,17 +321,15 @@ msgstr "केहि फरक रेखाचित्र सञ्चालन
#: cogl/cogl-debug-options.h:173
msgid "Traces some select OpenGL calls"
msgstr ""
msgstr "केही चयन गरिएको OpenGL कलहरू पदचिन्ह गर्दछ"
#: cogl/cogl-debug-options.h:177
#, fuzzy
msgid "Trace offscreen support"
msgstr "समर्थन गर्नुहोस्"
msgstr "पर्दाबाहिर ट्रेस समर्थन"
#: cogl/cogl-debug-options.h:178
#, fuzzy
msgid "Debug offscreen support"
msgstr "समर्थन गर्नुहोस्"
msgstr "त्रुटि सच्याउने पर्दाबाहिर समर्थन"
#: cogl/cogl-debug-options.h:182
msgid "Disable program caches"
......@@ -355,7 +341,7 @@ msgstr ""
#: cogl/cogl-debug-options.h:187
msgid "Disable read pixel optimization"
msgstr ""
msgstr "पिक्सेल अनुकूलन पढ्न अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:188
msgid ""
......@@ -365,7 +351,7 @@ msgstr ""
#: cogl/cogl-debug-options.h:193
#, fuzzy
msgid "Trace clipping"
msgstr "क्लिप गर्दैछ:"
msgstr "पदचिन्ह"
#: cogl/cogl-debug-options.h:194
msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
......@@ -374,7 +360,7 @@ msgstr "कोगलले कसरी क्लिपिङ्ग कार्
#: cogl/cogl-debug-options.h:198
#, fuzzy
msgid "Trace performance concerns"
msgstr "पदचिन्ह ट्रयाप"
msgstr "पदचिन्ह"
#: cogl/cogl-debug-options.h:199
msgid "Tries to highlight sub-optimal Cogl usage."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment