Commit 61d966c7 authored by Pawan Chitrakar's avatar Pawan Chitrakar Committed by Administrator
Browse files

Update Nepali translation

parent a29a265b
Pipeline #279224 passed with stage
in 5 minutes and 21 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnome Nepali Translation Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/cogl/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-04 12:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-22 21:00+0545\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-01 21:28+0545\n"
"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali Translation Team <chautari@gmail.com>\n"
"Language: ne\n"
......@@ -66,9 +66,8 @@ msgstr "कोगल विकल्पहरू देखाउनुहोस
#: cogl/cogl-debug-options.h:165 cogl/cogl-debug-options.h:170
#: cogl/cogl-debug-options.h:175 cogl/cogl-debug-options.h:191
#: cogl/cogl-debug-options.h:196
#, fuzzy
msgid "Cogl Tracing"
msgstr "%s मा रूट पद चिन्ह गर्दैछ"
msgstr "Cogl पत्ता लगाउनुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:34
msgid "CoglObject references"
......@@ -76,16 +75,15 @@ msgstr "कोगल वस्तु सन्दर्भहरू"
#: cogl/cogl-debug-options.h:35
msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
msgstr ""
msgstr "CoglObjects का लागि त्रुटि सच्याउने ref गणना बिषय"
#: cogl/cogl-debug-options.h:39
#, fuzzy
msgid "Trace Texture Slicing"
msgstr "कोगल बनावट पिक्समैप ब्याकइन्ड ट्रेस गर्नुहोस्"
msgstr "टेक्सचर स्लिसिग ट्रेस"
#: cogl/cogl-debug-options.h:40
msgid "debug the creation of texture slices"
msgstr ""
msgstr "बनावट स्लाइसको सिर्जना त्रुटि सच्याउनुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:44
msgid "Trace Atlas Textures"
......@@ -96,9 +94,8 @@ msgid "Debug texture atlas management"
msgstr "डिबग बनावट एटिलास व्यवस्थापन"
#: cogl/cogl-debug-options.h:49
#, fuzzy
msgid "Trace Blend Strings"
msgstr "पदचिन्ह"
msgstr "मिश्रण स्ट्रिङ ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:50
msgid "Debug CoglBlendString parsing"
......@@ -113,9 +110,8 @@ msgid "View all the geometry passing through the journal"
msgstr "जर्नलको माध्यमबाट सबै ज्यामिति गएको हेर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:59
#, fuzzy
msgid "Trace Batching"
msgstr "पदचिन्ह"
msgstr "ट्रेस ब्याचिङ"
#: cogl/cogl-debug-options.h:60
msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
......@@ -146,9 +142,8 @@ msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
msgstr "कोगल पाङ्गो रेन्डरर ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:80
#, fuzzy
msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
msgstr "कोगल बनावट पिक्समैप ब्याकइन्ड ट्रेस गर्नुहोस्"
msgstr "CoglTexturePixmap ब्याकइन्ड ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:81
msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
......@@ -234,9 +229,8 @@ msgid "Disable texture atlasing"
msgstr "मानचित्र बनावट असक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:121
#, fuzzy
msgid "Disable use of texture atlasing"
msgstr "मानचित्र बनावट असक्षम पार्नुहोस्"
msgstr "atlasing बनावट को प्रयोग अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:125
msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
......@@ -247,6 +241,8 @@ msgid ""
"When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
"atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
msgstr ""
"जब यो सेट हुन्छ, ग्लिफ क्यासले यसको एट्लस का लागि सधै छुट्टै बनावट प्रयोग गर्नेछ । अन्यथा "
"यसले चित्रसँग एट्लस साझेदारी गर्ने प्रयास गर्नेछ ।"
#: cogl/cogl-debug-options.h:131
msgid "Disable texturing"
......@@ -290,13 +286,15 @@ msgstr "मिश्रणको प्रयोग असक्षम गर्
#: cogl/cogl-debug-options.h:156
msgid "Disable non-power-of-two textures"
msgstr ""
msgstr "दुई बनावटहरूको शक्ति-विहिन अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:157
msgid ""
"Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
"will create sliced textures or textures with waste instead."
msgstr ""
"कोगलले सोच्नुहोस् कि जीएल ड्राइभरले एनपोट बनावटलाई समर्थन गर्दैन जसले गर्दा यसले सट्टामा "
"फोहोरसँग टुक्रा गरिएको बनावट वा बनावट सिर्जना गर्नेछ ।"
#: cogl/cogl-debug-options.h:162
msgid "Disable software clipping"
......@@ -312,12 +310,11 @@ msgstr "स्रोत देखाउनुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:168
msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
msgstr ""
msgstr "सिर्जना गरिएको ARBfp/GLSL स्रोत सङ्केत देखाउनुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:172
#, fuzzy
msgid "Trace some OpenGL"
msgstr "केहि फरक रेखाचित्र सञ्चालनहरू ट्रेस गर्नुहोस्"
msgstr "केही OpenGL पदचिन्ह गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:173
msgid "Traces some select OpenGL calls"
......@@ -337,7 +334,7 @@ msgstr "कार्यक्रम क्यासहरू असक्षम
#: cogl/cogl-debug-options.h:183
msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
msgstr ""
msgstr "arbfp र glsl कार्यक्रमका लागि फलब्याक क्यास अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:187
msgid "Disable read pixel optimization"
......@@ -347,20 +344,19 @@ msgstr "पिक्सेल अनुकूलन पढ्न अक्षम
msgid ""
"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
msgstr ""
"अपारदर्शी आयातहरूको सामान्य दृश्यका लागि १px पढ्नका लागि अप्टिमाईजेसन अक्षम पार्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:193
#, fuzzy
msgid "Trace clipping"
msgstr "पदचिन्ह"
msgstr "ट्रेस क्लिपिङ"
#: cogl/cogl-debug-options.h:194
msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
msgstr "कोगलले कसरी क्लिपिङ्ग कार्यान्वयन गर्दैछ भन्ने जानकारी लगाउँछ"
#: cogl/cogl-debug-options.h:198
#, fuzzy
msgid "Trace performance concerns"
msgstr "पदचिन्ह"
msgstr "कार्यसम्पादन सरोकार ट्रेस गर्नुहोस्"
#: cogl/cogl-debug-options.h:199
msgid "Tries to highlight sub-optimal Cogl usage."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment