Commit edc2f002 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 91fbbc19
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-04 15:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-12 19:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-28 19:59+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: Slovenian\n"
......@@ -7278,6 +7278,11 @@ msgid ""
"compliance and security. Evolution can also integrate smoothly with "
"Microsoft Exchange by way of the \"Exchange Web Services\" (EWS) extension."
msgstr ""
"Program Evulution podpira širok nabor standardnih podatkovnih zapisov in "
"omrežnih protokolov za izmenjavo podatkov. Poudarjeni so standardi, ki so "
"znani zaradi splošne uporabnosti in varnosti. Evolution podpira tudi "
"povezavo s sistemom Microsoft Exchange preko razširitve EWS - \"Exchange Web "
"Services\"."
#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:1032
#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:210
......@@ -14636,6 +14641,10 @@ msgid ""
"recipients can contain partial addresses or names. The name and the address "
"parts are compared separately."
msgstr ""
"Določiti je treba račun, ki bo uporabljen za pošiljanje ločenih map ali za "
"prejemnike. Možnost deluje kot prepis sicer nastavljenih možnosti. Seznam "
"prejemnikov lahko vsebuje le delne naslove ali imena. Ime in naslov sta "
"lahko povsem ločeni določili."
#: ../mail/mail-config.ui.h:64
msgid "_Folder override has precedence over Recipient override"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment