Commit eba290a2 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator
Browse files

Updated Slovak translation

parent 26c1d1d2
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-28 05:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-28 17:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-01 17:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-01 20:39+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -7112,7 +7112,7 @@ msgstr "Ste si istý, že chcete odoslať správu?"
#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:38
msgid "A keyboard accelerator to send the message has been pressed. Either cancel sending the message, if it was done by an accident, or send the message."
msgstr ""
msgstr "Bola stlačená klávesová skratka na odoslanie správy. V prípade omylu môžete odosielanie správy zrušiť, alebo pokračovať v odosielaní."
#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
msgid "Evolution Alarm Notify"
......@@ -8155,15 +8155,15 @@ msgstr "Povoliť vývojársky režim"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
msgid "Enables some hidden actions and tools aimed for development and debugging."
msgstr ""
msgstr "Povolí niektoré skryté akcie a nástroje pre vývojárov a ladenie."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
msgid "Number of characters for wrapping"
msgstr ""
msgstr "Počet znakov pre zalamovanie"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
msgid "Will autowrap lines after given number of characters."
msgstr ""
msgstr "Automaticky zalomí riadky po zadanom počte znakov."
# PK: pretiahni a pust asi, necham na peta
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
......@@ -8287,7 +8287,7 @@ msgstr "Zobraziť fotografiu odosielateľa"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
msgid "Allow searching also at gravatar.com for photo of the sender."
msgstr ""
msgstr "Umožní hľadať fotografiu odosielateľa tiež v službe gravatar.com."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
msgid "Mark as Seen after specified timeout"
......@@ -10334,7 +10334,7 @@ msgstr "Formát:"
#. Translators: :-)
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:40
msgid "_Smile"
msgstr "_Usmievavý"
msgstr "_Usmiaty"
#. Translators: :-(
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:42
......@@ -10344,7 +10344,7 @@ msgstr "_Smutný"
#. Translators: ;-)
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:44
msgid "_Wink"
msgstr "_Žmurkajúci"
msgstr "Ž_murkajúci"
#. Translators: :-P
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:46
......@@ -10374,17 +10374,17 @@ msgstr "V _rozpakoch"
#. Translators: :-D
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:56
msgid "_Big Smile"
msgstr "_Veľký úsmev"
msgstr "_Veľmi usmiaty"
#. Translators: :-/
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:58
msgid "Uncer_tain"
msgstr ""
msgstr "Neis_tý"
#. Translators: :-O
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:60
msgid "S_urprise"
msgstr "P_rekvapený"
msgstr "Pr_ekvapený"
#. Translators: :-S
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:62
......@@ -10404,7 +10404,7 @@ msgstr "_Nahnevaný"
#. Translators: B-)
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:68
msgid "_Cool"
msgstr ""
msgstr "_Frajer"
#. Translators: O:-)
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:70
......@@ -10429,7 +10429,7 @@ msgstr "_Unavený"
#. Translators: >:-)
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:78
msgid "De_vilish"
msgstr "_Diaboľský"
msgstr "Čer_t"
#. Translators: :-(|)
#: ../e-util/e-emoticon-chooser.c:80
......@@ -10782,7 +10782,7 @@ msgstr "Zmenší odsadenie"
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1127
msgid "_Wrap Lines"
msgstr ""
msgstr "Zalamovať _riadky"
#: ../e-util/e-html-editor-actions.c:1134
msgid "Open Inspector"
......@@ -14448,15 +14448,15 @@ msgstr "Označuje sa vlákno ako ignorované"
#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1047
msgid "Unmarking thread from being ignored"
msgstr ""
msgstr "Ruší sa označenie vlákna ako ignorované"
#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1051
msgid "Marking subthread to be ignored"
msgstr ""
msgstr "Označuje sa podvlákno ako ignorované"
#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1055
msgid "Unmarking subthread from being ignored"
msgstr ""
msgstr "Ruší sa označenie podvlákna ako ignorované"
#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1290
msgid "Printing"
......@@ -15233,7 +15233,7 @@ msgstr "Odoslať správy cez priečinok „Pošta na odoslanie“"
#: ../mail/mail-config.ui.h:14
msgid "Number of characters for word w_rapping:"
msgstr ""
msgstr "Počet znakov pre zalamovanie _slov:"
#: ../mail/mail-config.ui.h:15
msgid "Ch_aracter encoding:"
......@@ -15552,7 +15552,7 @@ msgstr "_Zobraziť fotografiu odosielateľa v náhľade správy"
#: ../mail/mail-config.ui.h:110
msgid "Search gra_vatar.com for the photograph of sender"
msgstr ""
msgstr "Vyhľadať fotografiu odosielateľa v službe gra_vatar.com"
#: ../mail/mail-config.ui.h:111
msgid "Displayed Message Headers"
......@@ -16351,7 +16351,7 @@ msgstr "Zlyhalo označenie vlákna ako ignorované v priečinku „{0}“"
#: ../mail/mail.error.xml.h:178
msgid "Failed to unmark thread from being ignored in folder '{0}'"
msgstr "Zlyhalo odznačenie vlákna v priečinku „{0}“ ako ignorované"
msgstr "Zlyhalo rušenie označenia vlákna v priečinku „{0}“ ako ignorované"
#: ../mail/mail.error.xml.h:179
msgid "Failed to mark subthread to be ignored in folder '{0}'"
......@@ -16359,7 +16359,7 @@ msgstr "Zlyhalo označenie podvlákna v priečinku „{0}“ ako ignorované"
#: ../mail/mail.error.xml.h:180
msgid "Failed to unmark subthread from being ignored in folder '{0}'"
msgstr "Zlyhalo odznačenie podvlákna v priečinku „{0}“ ako ignorované"
msgstr "Zlyhalo rušenie označenia podvlákna v priečinku „{0}“ ako ignorované"
#: ../mail/mail-send-recv.c:191
msgid "Canceling..."
......@@ -16922,8 +16922,6 @@ msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
msgstr "Výber názvu pre záložný súbor programu Evolution na obnovenie"
#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:289
#, fuzzy
#| msgid "_Restart Evolution after restore"
msgid "Re_start Evolution after restore"
msgstr "_Reštartovať Evolution po obnovení"
......@@ -17062,10 +17060,8 @@ msgid "To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please
msgstr "Aby ste zálohovali vaše údaje a nastavenia, musíte najprv zavrieť Evolution. Prosím, ešte predtým si uložte všetky rozpracované údaje."
#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
#, fuzzy
#| msgid "Close and Back up Evolution"
msgid "Close and _Back up Evolution"
msgstr "Zavrieť a zálohovať Evolution"
msgstr "Zavrieť a zálohovať _Evolution"
#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
msgid "Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
......@@ -17080,10 +17076,8 @@ msgstr ""
"vašej zálohy."
#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
#, fuzzy
#| msgid "Close and Restore Evolution"
msgid "Close and _Restore Evolution"
msgstr "Zavrieť a obnoviť Evolution"
msgstr "Zavrieť a _obnoviť Evolution"
#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
msgid "Insufficient Permissions"
......@@ -21763,10 +21757,8 @@ msgid "Failed to get values from '{0}'"
msgstr "Zlyhalo získanie hodnôt z „{0}“"
#: ../shell/shell.error.xml.h:16
#, fuzzy
#| msgid "Failed to move an event into the calendar '{0}'"
msgid "Failed to invoke authenticate for '{0}'"
msgstr "Zlyhalo presunutie udalosti do kalendára „{0}“"
msgstr "Zlyhalo vyvolanie autorizácie pre „{0}“"
#: ../shell/shell.error.xml.h:17
msgid "Failed to connect to '{0}'"
......@@ -21777,10 +21769,8 @@ msgid "_Reconnect"
msgstr "Znovu _pripojiť"
#: ../shell/shell.error.xml.h:19
#, fuzzy
#| msgid "Failed to copy an event into the calendar '{0}'"
msgid "Failed to prompt for credentials for '{0}'"
msgstr "Zlyhalo kopírovanie udalosti do kalendára „{0}“"
msgstr "Zlyhalo pýtanie poverení pre „{0}“"
#: ../shell/shell.error.xml.h:20
msgid "Failed to finish trust prompt for '{0}'"
......@@ -21788,7 +21778,7 @@ msgstr ""
#: ../shell/shell.error.xml.h:21
msgid "SSL certificate for '{0}' is not trusted."
msgstr ""
msgstr "SSL certifikát pre „{0}“ nie je dôveryhodný."
#: ../shell/shell.error.xml.h:22
msgid "Reason: {1}"
......@@ -21860,9 +21850,10 @@ msgstr "Odtlačok MD5"
msgid "Email Address"
msgstr "Emailová adresa"
# gtk dialog title
#: ../smime/gui/certificate-manager.c:650
msgid "Select a file to backup your key and certificate..."
msgstr ""
msgstr "Výber súboru pre zálohu vášho kľúča a certifikátu…"
#. To Translators:
#. * %s-backup.p12 is the default file name suggested by the file selection dialog,
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment