Commit de599bb5 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Fixed typo in Czech translation

parent 396b6ce1
......@@ -7798,7 +7798,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Můžete nastavit e-mailové adresy, které by měly vždy obdržet kopie pošty, "
"kterou odešlete (buď v podobě kopie, což uvidí všechny příjemci, nebo skryté "
"kopie, takže o tom ostatní přijemci nebudou vědět). Nastavení najdete v "
"kopie, takže o tom ostatní příjemci nebudou vědět). Nastavení najdete v "
"části <gui>Vytváření zpráv</gui> v editoru poštovního účtu "
"(<guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Předvolby</gui> <gui>Poštovní účty</gui> "
"<gui style=\"button\">Upravit</gui> <gui>Výchozí hodnoty</gui></guiseq>)."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment