Commit d8c01335 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 03146ee0
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-29 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-07 19:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-08 21:59+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -7426,7 +7426,7 @@ msgstr "Uporabi oblikovanje po meri"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
msgid "Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country"
msgstr ""
msgstr "Ali naj bodo naslovi oblikovani glede na standard ciljne države"
#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3
......@@ -8030,7 +8030,7 @@ msgstr "Poudari naloge, ki zakasnijo danes"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
msgid "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
msgstr ""
msgstr "Ali naj se naloge, ki zakasnijo danes, poudarijo s posebno barvo"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
......@@ -8073,7 +8073,7 @@ msgstr "Poudari zakasnele naloge"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
msgid "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
msgstr ""
msgstr "Ali naj se zakasnjene naloge poudarijo s posebno barvo"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
......@@ -8231,7 +8231,7 @@ msgstr "Gnome Calendar's tasks import done"
#: ../data/org.gnome.evolution.importer.gschema.xml.in.h:4
msgid "Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not"
msgstr ""
msgstr "Ali so bile naloge iz programa Gnome koledar uvožene ali ne"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:1
#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
......@@ -8439,7 +8439,7 @@ msgstr "_Ohrani podpis nad izvirnim sporočilom ob odgovoru"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
msgid "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message which is also PGP or S/MIME signed."
msgstr ""
msgstr "Samodejno omogoči podpise PGP ali S/MIME pri odgovarjanju na sporočilo, ki je bilo prav tako podpisano S PGP ali S/MIME"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
......@@ -8490,7 +8490,7 @@ msgstr "Od_strani vse"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
msgid "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" prefix. An example is 'SV,AV'."
msgstr ""
msgstr "Z vejico ločen seznam, krajevno prilagojenih okrajšav, za odgovor na sporočilo v vrstici zadeve, ki se izpiše med odgovarjanjem na sporočilo, kot prevod standardne predpone \"Re:\". Primer je 'Odg.: ali Odgovor:'."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
......@@ -8711,7 +8711,7 @@ msgstr "Omogoči krajevne mape"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
msgstr ""
msgstr "Ali naj se pokažejo krajevne mape (na tem računalniku) v drevesu map"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
......@@ -9288,7 +9288,7 @@ msgstr "Preveri časovni razmik za usklajevanje stikov GAIM"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4
msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
msgstr ""
msgstr "Ali naj se stiki GAIM samodejno posodobijo"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5
msgid "Enable autocontacts"
......@@ -9296,7 +9296,7 @@ msgstr "Omogoči samodejne stike"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
msgid "Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
msgstr ""
msgstr "Ali naj bodo stiki samodejno dodani v uporabnikov imenik"
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
msgid "GAIM address book source"
......@@ -10581,10 +10581,10 @@ msgstr "Pošiljanje sporočila %d od %d"
#, c-format
msgid "Failed to send a message"
msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
msgstr[0] "Pošiljanje sporočil je spodletelo."
msgstr[1] "Pošiljanje sporočila je spodletelo."
msgstr[2] "Pošiljanje sporočil je spodletelo."
msgstr[3] "Pošiljanje sporočil je spodletelo."
#: ../libemail-engine/mail-ops.c:889
#: ../mail/mail-send-recv.c:885
......@@ -16680,9 +16680,9 @@ msgstr "Sporočilo za %s z zadevo \"%s\" poslano dne %s je prebrano."
#. Translators: %s is the subject of the email message.
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:324
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Delivery Notification for \"%s\""
msgstr "Tovarna obvestilnega območja pulta"
msgstr "Obvestilo o prejemu za \"%s\""
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:449
#, fuzzy, c-format
......@@ -16691,9 +16691,8 @@ msgstr "Nauči se brati"
#. name doesn't matter
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:454
#, fuzzy
msgid "_Notify Sender"
msgstr "(ni pošiljatelja)"
msgstr "_Pošlji povratnico"
#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1
msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
......@@ -16847,12 +16846,8 @@ msgid "Welcome"
msgstr "Dobrodošli"
#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:505
#, fuzzy
msgid "Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect to your email accounts, and to import files from other applications."
msgstr ""
"Dobrodošli v programu Evolution. Naslednjih nekaj korakov bo omogočilo povezavo programa z vašimi elektronskimi poštnimi računi in uvoz datotek drugih programov.\n"
"\n"
"Za nadaljevanje kliknite gumb \"Naprej\". "
msgstr "Dobrodošli v programu Evolution. Naslednjih nekaj korakov bo omogočilo povezavo programa z vašimi elektronskimi poštnimi računi in uvoz datotek drugih programov."
#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:613
msgid "Loading accounts..."
......@@ -17295,9 +17290,8 @@ msgid "Add CalDAV support to Evolution."
msgstr "Dodaj podporo CalDAV v Evolution."
#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:136
#, fuzzy
msgid "C_ustomize options"
msgstr "Možnosti nastavitev:"
msgstr "Prilagodi _možnosti"
#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:155
#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:333
......@@ -17543,13 +17537,12 @@ msgid "Command to be executed to launch the editor: "
msgstr "Ukaz za zagon urejevalnika:"
#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
#, fuzzy
msgid ""
"For XEmacs use \"xemacs\"\n"
"For Vim use \"gvim -f\""
msgstr ""
"Za Emacs uporabite \"xemacs\"\n"
"Za VI uporabite \"gvim -f\""
"Za XEmacs uporabite \"xemacs\"\n"
"Za Vim uporabite \"gvim -f\""
#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396
#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398
......@@ -17804,9 +17797,8 @@ msgstr "Poslano koledarju '%s' kot preklicano"
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1581
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1974
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2065
#, fuzzy
msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
msgstr "Odpiranje koledarja. Počakajte ..."
msgstr "Shranjujejo se spremembe v koledar. Počakajte ..."
#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1620
msgid "Unable to parse item"
......@@ -19834,7 +19826,6 @@ msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
msgstr "Onemogoči pladenj predogleda za pošto, stike in naloge."
#: ../shell/main.c:334
#, fuzzy
msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
msgstr "Uvozi naslove URI ali imena datotek podana kot argumenti."
......@@ -20265,19 +20256,16 @@ msgid "Certificate Authority Trust"
msgstr "Zaupanje pooblastitelju potrdil"
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:39
#, fuzzy
msgid "Trust this CA to identify _websites."
msgstr "Zaupaj tej CA za ugotovitev istovetnosti spletnih strani."
msgstr "Zaupaj overitelju potrdil CA pri ugotavljanju istovetnosti _spletnih strani."
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:40
#, fuzzy
msgid "Trust this CA to identify _email users."
msgstr "Zaupaj tej CA za ugotovitev istovetnosti uporabnikov elektronske pošte."
msgstr "Zaupaj overitelju potrdil CA pri ugotavljanju istovetnosti _uporabnikov elektronske pošte."
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:41
#, fuzzy
msgid "Trust this CA to identify _software developers."
msgstr "Zaupaj tej CA za ugotovitev istovetnosti razvijalcev programske opreme."
msgstr "Zaupaj overitelju potrdil CA pri ugotavljanju istovetnosti _razvijalcev programske opreme."
#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:42
msgid "Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate and its policy and procedures (if available)."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment