Commit caff4060 authored by Nguyễn Thái Ngọc Duy's avatar Nguyễn Thái Ngọc Duy
Browse files

Updated Vietnamese translation

parent fb9c3f46
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-24 22:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-01 18:12+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-01 18:18+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -99,6 +99,8 @@ msgid ""
"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
"server. Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"Hành động này sẽ loại bỏ vĩnh viễn sổ địa chỉ &quot;{0}&quot; khỏi máy chủ. "
"Bạn có chắc muốn tiếp tục?"
 
#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
......@@ -715,7 +717,7 @@ msgstr "Xoá địa chỉ thư khỏi danh sách"
 
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
msgid "Insert email addresses from Address Book"
msgstr ""
msgstr "Chèn địa chỉ email từ sổ địa chỉ"
 
#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
msgid "_Select..."
......@@ -2019,6 +2021,8 @@ msgid ""
"This will permanently remove the calendar &quot;{0}&quot; from the server. "
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"Hành động này sẽ loại bỏ vĩnh viễn lịch &quot;{0}&quot; khỏi máy chủ. Bạn có "
"chắc muốn tiếp tục?"
 
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
msgid "Delete remote task list &quot;{0}&quot;?"
......@@ -2029,6 +2033,8 @@ msgid ""
"This will permanently remove the task list &quot;{0}&quot; from the server. "
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"Hành động này sẽ loại bỏ vĩnh viễn danh sách tác vụ &quot;{0}&quot; khỏi máy "
"chủ. Bạn có chắc muốn tiếp tục?"
 
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
msgid "Delete remote memo list &quot;{0}&quot;?"
......@@ -2039,6 +2045,8 @@ msgid ""
"This will permanently remove the memo list &quot;{0}&quot; from the server. "
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr ""
"Hành động này sẽ loại bỏ vĩnh viễn danh sách ghi nhớ &quot;{0}&quot; khỏi "
"máy chủ. Bạn có chắc muốn tiếp tục?"
 
#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
......@@ -8647,20 +8655,19 @@ msgid "Sound filename to be played."
msgstr "Tên của tập tin âm thanh cần phát."
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
msgid ""
"Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file"
"\" is \"true\"."
msgstr ""
"Tập tin âm thanh cần phát khi nhận thư mới, nếu không phải ở chế độ kêu bíp."
"Tập tin âm thanh cần phát khi nhận thư mới, nếu bật \"notify-sound-play-file"
"\"."
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
#, fuzzy
#| msgid "Beep or play sound file."
msgid "Whether to play a sound file."
msgstr "Kêu bíp hay phát tập tin âm thanh."
msgstr " phát tập tin âm thanh không."
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
msgid "Use sound theme"
......@@ -8680,10 +8687,9 @@ msgid "Whether to show suppressed HTML output"
msgstr "Có hiện đầu ra HTML bị chặn không"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:1
#, fuzzy
#| msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
msgid "List of Destinations for publishing"
msgstr "Danh sách các địa chỉ mạng máy chủ để công bố thông tin Rảnh/Bận."
msgstr "Danh sách các địa chỉ chủ để công bố"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.templates.gschema.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -11775,7 +11781,7 @@ msgstr "Nguồn thư mục tìm kiếm"
 
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:549
msgid "Automatically update on any _source folder change"
msgstr ""
msgstr "Tự động cập nhật khi bất kỳ thư mục _nguồn nào thay đổi"
 
#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:561
msgid "All local folders"
......@@ -14136,7 +14142,6 @@ msgid "Search Scope:"
msgstr "Phạm vi tìm:"
 
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:777
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The search scope defines how deep you would like the search to extend "
#| "down the directory tree. A search scope of \"sub\" will include all "
......@@ -14149,8 +14154,8 @@ msgid ""
"the entries one level beneath your search base."
msgstr ""
"Phạm vi tìm cho biết độ sâu tìm kiếm đi xuống trong cây thư mục. Phạm vi tìm "
"kiếm «con» sẽ bao gồm mọi mục dưới cơ sở tìm. Phạm vi tìm kiếm «một» sẽ chỉ "
"tìm những mục nằm một mức độ dưới trong cơ sở tìm thôi."
"kiếm \"Subtree\" sẽ bao gồm mọi mục dưới cơ sở tìm. Phạm vi tìm kiếm \"One "
"level\" sẽ chỉ tìm những mục nằm một mức độ dưới trong cơ sở tìm thôi."
 
#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:786
msgid "Search Filter:"
......@@ -14258,7 +14263,7 @@ msgstr "Nhập mật khẩu Google cho người dùng '%s'."
 
#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:525
msgid "User declined to provide a password"
msgstr ""
msgstr "Người dùng từ chối cung cấp mật khẩu"
 
#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:161
msgid "Use an existing iCalendar (ics) file"
......@@ -14696,7 +14701,7 @@ msgstr "Tìm _tiếp"
 
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1457
msgid "Find next occurrence of the current search string"
msgstr ""
msgstr "Tìm lần xuất hiện kế"
 
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1462
msgid "Find _previous"
......@@ -14704,7 +14709,7 @@ msgstr "Tìm _ngược"
 
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1464
msgid "Find previous occurrence of the current search string"
msgstr ""
msgstr "Tìm lần xuất hiện trước"
 
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1469
msgid "Stop _running search"
......@@ -14712,7 +14717,7 @@ msgstr "Dùng _chạy tìm kiếm"
 
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1471
msgid "Stop currently running search"
msgstr ""
msgstr "Dùng tìm kiếm"
 
#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1476
msgid "Show _Only This Calendar"
......@@ -15349,14 +15354,11 @@ msgid "_Basic Headers (fastest)"
msgstr "Dòng đầu cơ bản (nhanh nhất)"
 
#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:271
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "_Basic Headers (Fastest) \n"
#| "Use this if you do not have filters based on mailing lists"
msgid "Use this if you are not filtering any mailing lists."
msgstr ""
"_Dòng đầu cơ bản - (Nhanh nhất)\n"
"Dùng nếu bạn không lọc hộp thư chung"
msgstr "Dùng nếu bạn không lọc hộp thư chung."
 
#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:281
msgid "Basic and _Mailing List Headers (default)"
......@@ -17164,10 +17166,9 @@ msgid_plural "There are %d other contacts."
msgstr[0] "Có %d liên lạc khác."
 
#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:196
#, fuzzy
#| msgid "Address book source"
msgid "Addressbook Contact"
msgstr "Nguồn sổ địa chỉ"
msgstr "Liên lạc sổ địa chỉ"
 
#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:202
msgid "Display the part as an addressbook contact"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment