Commit c8f3bc57 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 4e865383
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-03 16:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-04 21:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-05 19:37+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: Slovenian\n"
......@@ -2463,46 +2463,49 @@ msgstr "Ali naj se ohrani izvirni predmet?"
msgid ""
"Unable to retrieve saved component from the task list, returned error was: %s"
msgstr ""
"Ni mogoče pridobiti shranjenih vnosov seznama nalog. Vrnjena napaka je: %s"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1069
#, c-format
msgid ""
"Unable to retrieve saved component from the memo list, returned error was: %s"
msgstr ""
"Ni mogoče pridobiti shranjenih vnosov seznama opomnikov. Vrnjena napaka je: "
"%s"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1075
#, c-format
msgid ""
"Unable to retrieve saved component from the calendar, returned error was: %s"
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče pridobiti shranjenih vnosov koledarja. Vrnjena napaka je: %s"
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1084
msgid "Unable to retrieve saved component from the task list"
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče pridobiti shranjenih vnosov seznama nalog."
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1088
#, fuzzy
msgid "Unable to retrieve saved component from the memo list"
msgstr "Ni mogoče poslati opomnika, saj ta še ni ustvarjen"
msgstr "Ni mogoče pridobiti shranjenih vnosov seznama opomnikov."
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1093
msgid "Unable to retrieve saved component from the calendar"
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče pridobiti shranjenih vnosov koledarja."
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1114
msgid ""
"Unable to update the editor with the retrieved component from the task list"
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče posodobiti urejevalnika s pridobljenimi vnosi seznama nalog."
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1118
msgid ""
"Unable to update the editor with the retrieved component from the memo list"
msgstr ""
"Ni mogoče posodobiti urejevalnika s pridobljenimi vnosi seznama opomnikov."
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1123
msgid ""
"Unable to update the editor with the retrieved component from the calendar"
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče posodobiti urejevalnika s pridobljenimi vnosi koledarja."
#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1241
msgid "Close the current window"
......@@ -6964,15 +6967,14 @@ msgid "Saving message to Outbox."
msgstr "Shranjevanje sporočila v mapo odhodne pošte."
#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
#, fuzzy
msgid ""
"The message will be saved to your local Outbox folder, because the "
"destination service is currently unavailable. You can send the message by "
"clicking the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
msgstr ""
"Ker delate brez povezave, bo sporočilo shranjeno v vašo krajevno mapo "
"odhodne pošte. Ko se boste povezali lahko sporočilo pošljete s klikom na "
"gumb Pošlji/Prejmni v orodni vrstici Evolution."
"Ker ni povezave v omrežje, bo sporočilo shranjeno v krajevni mapi odhodne "
"pošte. Ob povezavi bo sporočilo mogoče poslati s klikom na gumb Pošlji/"
"Prejmni v orodni vrstici programa."
#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
msgid "Evolution Alarm Notify"
......@@ -7742,6 +7744,8 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"week-start-day-name\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"ime dneva začetka tedna\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:134
msgid "(Deprecated) Work days"
......@@ -7753,6 +7757,9 @@ msgid ""
"was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use the \"work-"
"day-monday\", \"work-day-tuesday\", etc. keys instead.)"
msgstr ""
"Dnevi, s katerimi so opredeljene ure začetka in konca delovnika. (Ključ je "
"opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost \"prvi dan "
"ponedeljek\", \"prvi dan torek\" ...)"
#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
msgid "Previous Evolution version"
......@@ -8146,9 +8153,8 @@ msgstr ""
"uporabnikov nadležne, zato rajši vidijo običajne slike."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
#, fuzzy
msgid "Ellipsize mode for folder names in side bar"
msgstr "Omogoči ali onemogoči elipsiranje imen map v stranski vrstici"
msgstr "Način okrajševanja imen map v stranski vrstici"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
msgid "Enable or disable type ahead search feature"
......@@ -8344,7 +8350,7 @@ msgstr "Višina pladnja seznama sporočil."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
msgid "Whether message headers are collapsed in the user interface"
msgstr ""
msgstr "Ali naj bodo glave sporočil zložene v uporabniškem vmesniku"
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
msgid "Width of the message-list pane"
......@@ -8936,6 +8942,8 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"forward-style-name\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"ime sloga posredovanja\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
msgid "(Deprecated) Default reply style"
......@@ -8946,6 +8954,8 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"reply-style-name\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"ime sloga odgovora\"."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
......@@ -8956,6 +8966,8 @@ msgid ""
"This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
"\"image-loading-policy\" instead."
msgstr ""
"Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v uprabi. Uporabite možnost "
"\"pravila nalaganja slik\"."
#. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
#. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
......@@ -12122,10 +12134,8 @@ msgid "Open _Online Accounts"
msgstr "Odpri _spletni račun"
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:142 ../mail/e-mail-account-manager.c:229
#, fuzzy
msgid "This account was created through the Online Accounts service."
msgstr ""
"Možnost omogoči povezavo s strežnikom preko spletne storitve GNOME računov."
msgstr "Račun je bil ustvarjen preko storitve spletnih računov."
#: ../mail/e-mail-account-manager.c:690
msgid "_Restore Default"
......@@ -18168,9 +18178,8 @@ msgstr ""
" %R - predstavlja naslove prejemnikov"
#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:128
#, fuzzy
msgid "Send mail also when in offline _mode"
msgstr "Začni v načinu brez povezave"
msgstr "Sporočilo pošlji tudi v načinu _brez povezave"
#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:123
msgid "Ser_ver requires authentication"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment