Commit a4f2d8e2 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 4888d914
......@@ -1119,7 +1119,7 @@ msgid ""
"calendar that you have chosen."
msgstr ""
"Si feu clic a <gui>Accepta</gui> l'esdeveniment s'afegeix automàticament al "
"calendari que hàgeu triat."
"calendari que hàgiu triat."
#. (itstool) path: page/p
#: C/calendar-meetings-replying-to-invitation.page:30
......@@ -1621,7 +1621,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Feu clic a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Nou</gui><gui>Cita</gui></guiseq>, "
"o feu doble clic en un espai en blanc del calendari per obrir el diàleg de "
"cites. L'hora concreta sobre la qual hàgeu fet doble clic es suggerirà com a "
"cites. L'hora concreta sobre la qual hàgiu fet doble clic es suggerirà com a "
"hora per a la nova cita. També podeu escriure directament al calendari i "
"ajustar la durada arrossegant el ratolí."
......@@ -3611,7 +3611,7 @@ msgid ""
"You can also import contacts that you have received as a vCard attachment of "
"an email from its attachment menu."
msgstr ""
"També podeu importar contactes que hàgeu rebut com a fitxer adjunt de vCard "
"També podeu importar contactes que hàgiu rebut com a fitxer adjunt de vCard "
"en un correu electrònic des del seu menú d'adjunts."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -4402,7 +4402,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/intro-first-run.page:241 C/mail-displaying-character-encodings.page:32
msgid "Sending mail"
msgstr "Enviar fcorreu"
msgstr "Enviar correu"
#. (itstool) path: section/p
#: C/intro-first-run.page:242
......@@ -4867,7 +4867,7 @@ msgid ""
"If you press <key>Space</key> after you reach the bottom of the page, it "
"takes you to the next unread message."
msgstr ""
"Si premeu <key>Espai</key> un cop hàgeu arribat al final de la pàgina, et "
"Si premeu <key>Espai</key> un cop hàgiu arribat al final de la pàgina, et "
"portarà al següent missatge no llegit."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -6471,7 +6471,7 @@ msgid ""
"of every mail you are going to send. If it finds any of the keywords in your "
"email and there is no actual attached file, the reminder window is displayed."
msgstr ""
"Segons les paraules clau que hàgeu afegit, <app>Evolution</app> cerca el "
"Segons les paraules clau que hàgiu afegit, <app>Evolution</app> cerca el "
"text a tots els missatges que envieu. Si troba alguna de les paraules clau "
"al vostre correu electrònic i no hi ha cap fitxer adjunt, es mostrarà la "
"finestra de recordatori."
......@@ -8580,7 +8580,7 @@ msgid ""
"You might need to install <sys>hunspell</sys> and/or <sys>enchant</sys> to "
"perform these steps."
msgstr ""
"Pot ser que hàgeu d'instal·lar <sys>hunspell</sys> i/o <sys>enchant</sys> "
"Pot ser que hàgiu d'instal·lar <sys>hunspell</sys> i/o <sys>enchant</sys> "
"per dur a terme aquests passos."
#. (itstool) path: when/p
......@@ -8693,7 +8693,7 @@ msgid ""
"After you have written your message, click <gui>Send</gui> or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Return</key></keyseq>."
msgstr ""
"Un cop hàgeu escrit el missatge, feu clic a <gui>Envia</gui> o premeu "
"Un cop hàgiu escrit el missatge, feu clic a <gui>Envia</gui> o premeu "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Retorn</key></keyseq>."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -9682,7 +9682,7 @@ msgid ""
"Encrypt</gui> from the message composer menu or clicking the corresponding "
"toolbar icon."
msgstr ""
"Un cop hàgeu <link xref=\"mail-encryption-s-mime-manage\">afegit el vostre "
"Un cop hàgiu <link xref=\"mail-encryption-s-mime-manage\">afegit el vostre "
"certificat</link>, podeu signar o encriptar un missatge seleccionant "
"<guiseq><gui>Opcions</gui><gui>Signa S/MIME</gui></guiseq> o <gui>Xifra "
"S/MIME</gui> des del menú d'edició de missatges o fent clic a la icona de la "
......@@ -9806,7 +9806,7 @@ msgstr "Ajusta la puntuació:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-actions.page:48
msgid "Changes the numeric score by the amount you set."
msgstr "Canvia la puntuació numèrica per la quantitat que hàgeu establert."
msgstr "Canvia la puntuació numèrica per la quantitat que hàgiu establert."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters-actions.page:50
......@@ -10150,7 +10150,7 @@ msgid ""
"defined. You can define filters for both incoming and outgoing emails."
msgstr ""
"Els filtres de missatges apliquen accions als missatges en funció de les "
"condicions que hàgeu definit. Podeu definir filtres per a correus "
"condicions que hàgiu definit. Podeu definir filtres per a correus "
"electrònics entrants i sortints."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -10556,8 +10556,8 @@ msgstr ""
"Per exemple, és possible <link xref=\"mail-change-columns-in-message-list"
"\">afegir una columna estat de la bandera</link> a la vostra llista de "
"missatges i permetre ordenar per aquesta. Alternativament, podeu crear una "
"<link xref=\"mail-search-folders\">carpeta cerca</link> que mostri tots els "
"missatges marcats i, a continuació, esborrar les banderes quan hàgeu acabat, "
"<link xref=\"mail-search-folders\">carpeta de cerca</link> que mostri tots els "
"missatges marcats i, a continuació, esborrar les banderes quan hàgiu acabat, "
"de manera que la carpeta de cerca només contindrà els missatges amb les "
"pròximes dates de venciment."
......@@ -11990,7 +11990,7 @@ msgid ""
"and select the frequency in minutes."
msgstr ""
"Si voleu que <app>Evolution</app> comprovi automàticament l'arribada de nous "
"missatges, activeu l'opció <gui>Comprovar si hi ha missatges nous cada ... "
"missatges, activeu l'opció <gui>Comprova si hi ha missatges nous cada ... "
"minuts</gui> a la pàgina <gui>Opcions de recepció</gui> de la configuració "
"del compte de correu (accessible a <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</gui><gui style=\"button"
......@@ -12844,7 +12844,7 @@ msgid ""
"<app>Evolution</app>'s local virtual folders will not be used."
msgstr ""
"Per utilitzar només les carpetes d'escombraries i paperera al servidor de "
"correu, seleccioneu l'opció corresponent a <gui>Utilitzar una carpeta real</"
"correu, seleccioneu l'opció corresponent a <gui>Utilitza una carpeta real</"
"gui> a <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de "
"correu</gui><gui style=\"button\">Edita</gui><gui>Predefinits</gui></"
"guiseq>. En aquest cas, <app>Evolution</app> no utilitzarà les carpetes "
......@@ -12858,7 +12858,7 @@ msgstr "Subscripció als grups de notícies d'Usenet."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-usenet-subscriptions.page:25
msgid "Newsgroups Subscriptions"
msgstr "Newsgroups Subscriptions"
msgstr "Subscripció als grups de notícies"
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-usenet-subscriptions.page:27
......@@ -13397,7 +13397,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si aquest no és el cas i <app>Evolution</app> normalment funciona, però de "
"sobte ha deixat de connectar-se als vostres comptes de correu electrònic, és "
"possible que hàgeu fet clic a la icona de connexió que hi ha a la cantonada "
"possible que hàgiu fet clic a la icona de connexió que hi ha a la cantonada "
"inferior esquerra. Quan s'està connectat, la icona s'assembla a un parell "
"d'endolls connectats. Si els endolls estan separats, no hi ha cap connexió "
"amb els vostres comptes de correu (i el botó <gui style=\"button\">Enviar/"
......@@ -14023,7 +14023,7 @@ msgstr ""
"Per exemple, podeu tenir tasques pel treball, tasques per a la llar, i "
"tasques pel club de cant del qual formeu part. La barra lateral mostra les "
"llistes, i es poden mostrar o ocultar les corresponents tasques o notes "
"seleccionant o desseleccionant les caselles del costat de la vista.."
"seleccionant o desseleccionant les caselles del costat de la vista."
#. (itstool) path: page/p
#: C/tasks-using-several-tasklists.page:24
......@@ -14357,7 +14357,7 @@ msgstr ""
"condicions del missatge que voleu trobar, com abans d'una data determinada, "
"o després d'una data. A continuació, trieu el temps. El filtre compara la "
"marca de temps del missatge amb el rellotge del sistema quan s'executa el "
"filtre, o l'hora i data específica que hàgeu triat d'un calendari. També "
"filtre, o l'hora i data específica que hàgiu triat d'un calendari. També "
"podeu cercar un missatge en un interval de temps relatiu al filtre, com ara "
"fa dos a quatre dies."
......@@ -14572,7 +14572,7 @@ msgstr "D'acord"
#. (itstool) path: item/p
#: C/xinclude-searching.xml:9
msgid "Click <_:gui-1/> to get the search results displayed."
msgstr "Feu clic <_:gui-1/>per mostrar els resultats de la cerca.."
msgstr "Feu clic <_:gui-1/> per mostrar els resultats de la cerca."
#. (itstool) path: section/title
#: C/xinclude-searching.xml:14
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment