GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit a2e9d357 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 5179ce87
......@@ -2241,7 +2241,7 @@ msgid ""
"LibreOffice. You can now select a field to insert into a LibreOffice "
"document via <guiseq><gui>Insert</gui><gui>Field</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Això fa de la llibreta d'adreces d' <app>Evolution</app> la font de dades "
"Això fa de la llibreta d'adreces d'<app>Evolution</app> la font de dades "
"per defecte de LibreOffice. Ara podeu seleccionar un camp per inserir-lo en "
"un document de LibreOffice mitjançant <guiseq><gui>Insereix</gui><gui>Camp</"
"gui></guiseq>."
......@@ -2661,7 +2661,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:41
msgid "Translators of the <app>Evolution</app> User Documentation"
msgstr "Traductors de la documentació per a l'usuari d'<app>Evolution</app>"
msgstr "Equip de traducció de la documentació per a l'usuari d'<app>Evolution</app>"
#. (itstool) path: section/p
#. TO TRANSLATORS: This is shown in the 'Translators of the User
......@@ -3603,7 +3603,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/import-single-files.page:26
msgid "Choose the file."
msgstr "Trieu un fitxer."
msgstr "Trieu el fitxer."
#. (itstool) path: note/p
#: C/import-single-files.page:30
......@@ -3847,7 +3847,7 @@ msgstr "Logo d'Evolution"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:23
msgid "<_:media-1/> <app>Evolution</app> Mail and Calendar"
msgstr "Correu i calendari d'<_:media-1/> <app>Evolution</app>"
msgstr "<_:media-1/> Correu i calendari d'<app>Evolution</app>"
#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
......@@ -6089,7 +6089,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per a temes que no es tracten aquí, consulteu l'<link href=\"https://help."
"gnome.org/users/evolution/2.32/usage-exchange.html\">antic <app>manual d'</"
"app> Evolution</link>."
"app>Evolution</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-account-manage-pop.page:5
......@@ -7731,7 +7731,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-composer-mail-signatures-per-account.page:29
msgid "Default account signature"
msgstr "Signatura predeterminada del compte "
msgstr "Signatura predeterminada del compte"
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-composer-mail-signatures-per-account.page:31
......@@ -7914,7 +7914,7 @@ msgid ""
"Click <gui>New</gui> and enter in the composer window what you need for the "
"template."
msgstr ""
"Feu clic a <gui>Nou</gui> i entreu a la finestra d'edició el que necessiteu "
"Feu clic a <gui>Nou</gui> i introduïu a la finestra d'edició el que necessiteu "
"per a la plantilla."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -8070,7 +8070,7 @@ msgid ""
"$ORIG[reply-to]</code>)."
msgstr ""
"Si no hi ha cap reemplaçament per a una variable, la variable no s'elimina "
"(excepte<code>$ORIG[body]</code>) que es deixa al lloc per mostrar que "
"(excepte <code>$ORIG[body]</code>) que es deixa al lloc per mostrar que "
"alguna cosa no ha sortit bé. Això pot passar quan es volen utilitzar "
"encapçalaments que no estan sempre disponibles al missatge original (per "
"exemple <code>$ORIG[reply-to]</code>)."
......@@ -8747,7 +8747,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu establir un lloc diferent on emmagatzemar missatges a la vostra "
"carpeta <gui>Esborranys</gui> i carpeta <gui>Enviats</gui> a la "
"secció<gui>Predeterminat</gui>de l'editor de comptes de correu "
"secció <gui>Predeterminat</gui> de l'editor de comptes de correu "
"(<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</"
"gui><gui style=\"button\">Editar</gui><gui>Predeterminat</gui></guiseq>)."
......@@ -8809,7 +8809,7 @@ msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>, or right-click the message and "
"click <gui>Delete</gui>."
msgstr ""
"Per esborrar un missatge, seleccioneu-lo i premeu la tecla <key>Esborrar</"
"Per esborrar un missatge, seleccioneu-lo i premeu la tecla <key>Supr</"
"key>, o feu clic al botó <gui style=\"button\">Suprimeix</gui> a la barra "
"d'eines, o premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>, o feu clic "
"amb el botó dret del ratolí al missatge i feu clic a <gui>Suprimeix</gui>."
......@@ -9149,7 +9149,7 @@ msgid ""
"email at the right side of the message header if the sender already embedded "
"a photograph in the message."
msgstr ""
"<app>Evolution</app>mostra automàticament la fotografia del remitent d'un "
"<app>Evolution</app> mostra automàticament la fotografia del remitent d'un "
"correu electrònic al costat dret de l'encapçalament del missatge si el "
"remitent té incrustada una fotografia al missatge."
......@@ -9632,7 +9632,7 @@ msgstr ""
"Si obteniu l'error \"L'emissor del certificat de parells l'ha marcat com de "
"no confiança per l'usuari. (-8172) - No es pot afegir l'atribut "
"SMIMEEncKeyPrefs\" després d'afegir el vostre certificat de correu, aneu a "
"<gui>Autoritats</gui> i activeu <gui> Confia en aquesta CA per identificar "
"<gui>Autoritats</gui> i activeu <gui>Confia en aquesta CA per identificar "
"usuaris de correu electrònic</gui> per al certificat."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -10301,7 +10301,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:59 C/mail-filters.page:69
msgid "Select the filter."
msgstr "Seleccionar el filtre"
msgstr "Seleccionar el filtre."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:61
......@@ -10573,7 +10573,7 @@ msgstr ""
"marcar-los com a importants fent clic amb el botó dret al missatge i, a "
"continuació, fent clic a <gui>Marcar com important</gui>, o seleccionant "
"<guiseq><gui>Missatge</gui><gui>Marcar com</gui><gui>Important</gui></"
"guiseq> des de la barra de menú"
"guiseq> des de la barra de menú."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-imap-subscriptions.page:5
......@@ -12458,7 +12458,7 @@ msgstr "Personalitzat"
msgid "Select the option you wish to use in sorting email messages."
msgstr ""
"Seleccioneu l'opció que voleu utilitzar per ordenar els missatges de correu "
"electrònic"
"electrònic."
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-sorting-message-list.page:96
......@@ -13139,7 +13139,7 @@ msgstr "Cercar notes."
#. (itstool) path: page/title
#: C/memos-searching.page:28
msgid "Searching Memos"
msgstr "Cercar notes."
msgstr "Cercar notes"
#. (itstool) path: section/title
#: C/memos-searching.page:31
......@@ -13998,7 +13998,7 @@ msgstr "En afegir, editar i suprimir tasques."
#. (itstool) path: page/title
#: C/tasks-usage.page:20
msgid "Add, Edit, and Delete Tasks"
msgstr "Afegir, editar i suprimir tasques."
msgstr "Afegir, editar i suprimir tasques"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/tasks-using-several-tasklists.page:5
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment