Commit 8f2c05cc authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 2a24f3f0
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2014, 2019\n"
"Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>, 2018"
"Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>, 2018, 2019"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/backup-restore.page:18
......@@ -1031,7 +1031,7 @@ msgstr "Feu clic amb el botó dret a la reunió que voleu delegar."
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-meetings-delegating.page:35
msgid "Click <gui>Delegate Meeting</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Delegar Reunió</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Delega una reunió</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-meetings-delegating.page:38
......@@ -1049,7 +1049,7 @@ msgstr "Seleccioneu els contactes als quals voleu delegar la reunió."
#: C/mail-filters.page:71 C/mail-search-folders-add.page:46
#: C/using-categories.page:51 C/using-categories.page:53
msgid "Click <gui style=\"button\">OK</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui style=\"button\">OK</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui style=\"button\">D'acord</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/calendar-meetings-delegating.page:45
......@@ -1110,7 +1110,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si la sol·licitud de reunió ja inclou un <link xref=\"calendar-alarms-and-"
"reminders\">recordatori</link> podeu importar el recordatori al vostre "
"calendari habilitant <gui>Heretar recordatori</gui>."
"calendari habilitant <gui>Hereta el recordatori</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/calendar-meetings-replying-to-invitation.page:29
......@@ -1378,8 +1378,8 @@ msgid ""
"To immediately publish calendar information, click <guiseq><gui>Actions</"
"gui><gui>Publish Calendar Information</gui></guiseq> in the calendar."
msgstr ""
"Per publicar immediatament la informació d'un calendari, feu clic a, click "
"<guiseq><gui>Accions</gui><gui>Publicar la Informació d'un Calendari</gui></"
"Per publicar immediatament la informació d'un calendari, feu clic a "
"<guiseq><gui>Accions</gui><gui>Publica informació del calendari</gui></"
"guiseq> al calendari."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -1661,11 +1661,11 @@ msgid ""
"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Delete Appointment</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Si voleu suprimir una cita dels vostres calendaris, feu clic amb el botó "
"dret a la cita del calendari i seleccioneu <gui>Esborrar cita</gui>, o feu "
"dret a la cita del calendari i seleccioneu <gui>Suprimeix la cita</gui>, o feu "
"clic a la cita i feu clic a <gui>Suprimeix</gui> a la barra d'eines o premeu "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>. Si us trobeu a la<link xref="
"\"calendar-layout-views\">visualització en llista</link> també podeu "
"utilitzar <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Esborrar cita</gui></guiseq>."
"utilitzar <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Suprimeix la cita</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-usage-edit-appointment.page:17
......@@ -2155,7 +2155,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"També podeu marcar una carpeta en xarxa per a l'ús fora de línia. Per marcar "
"la carpeta, feu clic amb el botó dret a la carpeta, feu clic a "
"<gui>Propietats</gui> i seleccioneu <gui>Copiar el contingut de la carpeta "
"<gui>Propietats</gui> i seleccioneu <gui>Copia el contingut de la carpeta "
"localment per al seu ús fora de línia</gui>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -2212,9 +2212,9 @@ msgid ""
"Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Exchange Database…</gui></guiseq> in the "
"menu bar. This will bring up the <gui>Exchange Databases</gui> dialog box."
msgstr ""
"Feu clic a <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Base de Dades Exchange…</gui></"
"guiseq> a la barra d'eines. Això obrirà el quadre de diàleg de la <gui>Base "
"de Dades Exchange</gui>."
"Feu clic a <guiseq><gui>Edita</gui><gui> Intercanvia la base de dades…</gui></"
"guiseq> a la barra d'eines. Això obrirà el quadre de diàleg de la <gui>Intercanvia "
"la base de dades</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-libreoffice.page:33
......@@ -2231,7 +2231,7 @@ msgstr ""
#: C/contacts-libreoffice.page:38
msgid "Choose an addressbook and click <gui style=\"button\">Define</gui>."
msgstr ""
"Trieu una llibreta d'adreces i feu clic a <gui style=\"button\">Definir</"
"Trieu una llibreta d'adreces i feu clic a <gui style=\"button\">Defineix</"
"gui>."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -2396,7 +2396,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-usage-add-contact.page:57
msgid "Select <gui>Add to Address Book…</gui>."
msgstr "Seleccioneu <gui>Afegir a la llibreta d'adreces…</gui>."
msgstr "Seleccioneu <gui>Afegeix a la llibreta d'adreces…</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-usage-add-contact.page:60
......@@ -2405,8 +2405,8 @@ msgid ""
"<gui>Contact Editor</gui>, or click <gui style=\"button\">OK</gui> to "
"directly add the contact to the chosen address book."
msgstr ""
"Premeu <gui style=\"button\">Editar totl</gui> per completament "
"l'<gui>Editor de Contactes</gui>, o feu clic a <gui style=\"button\">OK</"
"Premeu <gui style=\"button\">Edita sencer</gui> per a mostrar "
"l'<gui>Editor de contactes</gui>, o feu clic a <gui style=\"button\">D'acord</"
"gui> per afegir directament el contacte a la llibreta d'adreces seleccionada."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -2432,7 +2432,7 @@ msgstr ""
"botó dret del ratolí al contacte i seleccioneu <gui>Suprimeix</gui>, o feu "
"clic al contacte i feu clic a <gui>Suprimeix</gui> a la barra d'eines o "
"premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>, o feu clic a "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Esborrar Contacte</gui></guiseq>."
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Suprimeix el contacte</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-usage-edit-contact.page:17
......@@ -2588,7 +2588,7 @@ msgstr ""
"Per enviar un missatge a la llista de contactes, introduïu el nom que heu "
"triat per a la llista de contactes com a destinatari quan escriviu el "
"correu. També podeu fer clic amb el botó dret a la llista de contactes de la "
"vostra llibreta d'adreces i selecciona <gui>Enviar un missatge a la Llista</"
"vostra llibreta d'adreces i selecciona <gui>Envia un missatge a la llista</"
"gui>."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -2672,7 +2672,7 @@ msgstr "Equip de traducció de la documentació per a l'usuari d'<app>Evolution<
#. andre
#: C/credits.page:42
msgid "(Not applicable to the English version)"
msgstr "(No s'aplica a la versió en anglès)"
msgstr "Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>, Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>"
#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:46
......@@ -3555,7 +3555,7 @@ msgid ""
"enabled this functionality."
msgstr ""
"Si l'opció per importar carpetes personals d'Outlook (fitxers .pst) no està "
"disponible a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Importa</gui><gui>Importar un "
"disponible a <guiseq><gui>Fitxer</gui><gui>Importa</gui><gui>Importa un "
"fitxer</gui><gui>Tipus de fitxer</gui></guiseq>, és possible que la vostra "
"distribució no tingui activada aquesta funcionalitat."
......@@ -3908,7 +3908,7 @@ msgstr "La localització de problemes"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:72
msgid "Common Mail Questions and Problems"
msgstr "Preguntes i problemes comuns amb el Correu"
msgstr "Preguntes i problemes comuns amb el correu"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:76
......@@ -4137,7 +4137,7 @@ msgstr ""
"Més endavant, si voleu canviar un compte o si voleu crear un altre, aneu a "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</"
"gui></guiseq>. Seleccioneu el compte que voleu canviar i, a continuació, feu "
"clic a <gui style=\"button\">Editar</gui>. Opcionalment, afegiu un compte "
"clic a <gui style=\"button\">Edita</gui>. Opcionalment, afegiu un compte "
"nou fent clic <gui style=\"button\">Afegeix</gui>."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -5590,7 +5590,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Els comptes de correu electrònic es poden editar via <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</gui><gui style=\"button"
"\">Editar</gui></guiseq> o fent clic amb el botó dret al node superior "
"\">Edita</gui></guiseq> o fent clic amb el botó dret al node superior "
"corresponent a la llista de carpetes i triant <gui>Propietats</gui>."
#. (itstool) path: section/p
......@@ -5751,7 +5751,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Els comptes de correu electrònic es poden editar via <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</gui><gui style=\"button"
"\">Editar</gui></guiseq>."
"\">Edita</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: info/title
#: C/mail-account-manage-local-delivery.page:36
......@@ -6353,7 +6353,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"The options available for an attachment vary depending on the type of "
"attachment and the applications that are installed on your system. Your "
"desktop environment's MIME database defines which applications can be used "
"desktop environment's MIME dataee defines which applications can be used "
"to open a specific file format."
msgstr ""
"Les opcions disponibles per a un fitxer adjunt varien segons el tipus de "
......@@ -7745,8 +7745,8 @@ msgstr ""
"Es pot definir una <link xref=\"mail-composer-mail-signatures\">signatura</"
"link> per cada compte de correu electrònic. Es pot fer a "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</"
"gui><gui style=\"button\">Editar</gui><gui>Identitat</gui><gui>Informació "
"Opcional</gui></guiseq>."
"gui><gui style=\"button\">Edita</gui><gui>Identitat</gui><gui>Informació "
"opcional</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-composer-mail-signatures-per-account.page:33
......@@ -8320,7 +8320,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu canviar la configuració predeterminada per respondre i reenviar a "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Preferències del redactor</"
"gui><gui>General</gui><gui>Respondre i Reenviar</gui><gui>Estil de la "
"gui><gui>General</gui><gui>Respostes i reenviaments</gui><gui>Estil de la "
"resposta</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -8720,7 +8720,7 @@ msgstr ""
"CCO no visible per a altres destinataris) a la secció <gui>Editar missatges</"
"gui> de l'editor dels comptes de correu (<guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</gui><gui style=\"button"
"\">Editar</gui><gui>Editor de missatges</gui></guiseq>)."
"\">Edita</gui><gui>Editor de missatges</gui></guiseq>)."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-default-folder-locations.page:5
......@@ -8749,7 +8749,7 @@ msgstr ""
"carpeta <gui>Esborranys</gui> i carpeta <gui>Enviats</gui> a la "
"secció <gui>Predeterminat</gui> de l'editor de comptes de correu "
"(<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de correu</"
"gui><gui style=\"button\">Editar</gui><gui>Predeterminat</gui></guiseq>)."
"gui><gui style=\"button\">Edita</gui><gui>Predeterminat</gui></guiseq>)."
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-default-folder-locations.page:32
......@@ -8794,7 +8794,7 @@ msgstr "Esborrat, compactat, i restauració de correu electrònic."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-delete-and-undelete.page:25
msgid "Deleting and undeleting messages"
msgstr "Esborrat i restauració de missatges"
msgstr "Suprimir i restaurar missatges"
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-delete-and-undelete.page:28
......@@ -8838,7 +8838,7 @@ msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>."
msgstr ""
"Per esborrar permanentment tots els missatges esborrats d'una carpeta, feu "
"clic a la <guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Suprimir definitivament</gui></"
"clic a la <guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Suprimeix definitivament</gui></"
"guiseq> o premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -9448,7 +9448,7 @@ msgid ""
"\">Edit</gui>."
msgstr ""
"Seleccioneu el compte que vulgueu utilitzar de forma segura i, a "
"continuació, feu clic a <gui style=\"button\">Editar</gui>."
"continuació, feu clic a <gui style=\"button\">Edita</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-encryption-gpg-set-up.page:31
......@@ -9547,7 +9547,7 @@ msgstr "Seleccioneu el compte de correu per xifrar els missatges."
#: C/mail-encryption-gpg-signing-encrypting.page:37
#: C/mail-encryption-s-mime-signing-encrypting.page:32 C/mail-filters.page:60
msgid "Click <gui style=\"button\">Edit</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui style=\"button\">Editar</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui style=\"button\">Edita</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-encryption-gpg-signing-encrypting.page:39
......@@ -10237,8 +10237,8 @@ msgid ""
"gui> if any or if all conditions have to apply, and click <gui style=\"button"
"\">Add Condition</gui> and repeat the previous step."
msgstr ""
"Si voleu definir diverses condicions, definiu a <gui>Trobar elements</gui> "
"si s'han d'aplicar totes o no, feu clic a <gui style=\"button\">Afegir "
"Si voleu definir diverses condicions, definiu a <gui>Cerca elements</gui> "
"si s'han d'aplicar totes o no, feu clic a <gui style=\"button\">Afegeix "
"condició</gui> i repetiu el pas previ."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -10282,9 +10282,9 @@ msgid ""
"existing filters to be applied choose <gui>Stop Processing</gui> as the "
"second action in the list."
msgstr ""
"Si voleu definir múltiples accions, feu clic a <gui style=\"button\">Afegir "
"Si voleu definir múltiples accions, feu clic a <gui style=\"button\">Afegeix "
"acció</gui> i repetiu el pas anterior. Per exemple, si no voleu que "
"s'apliquin altres filtres existents, trieu <gui>Aturar el processament</gui> "
"s'apliquin altres filtres existents, trieu <gui>Atura el processament</gui> "
"com a segona acció de la llista."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -10296,7 +10296,7 @@ msgstr "Editar els filtres"
#: C/mail-filters.page:58 C/mail-filters.page:68
msgid "Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Message Filters</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Feu clic a <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Filtrar missatges</gui></guiseq>."
"Feu clic a <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Filtres de missatge</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-filters.page:59 C/mail-filters.page:69
......@@ -10936,7 +10936,7 @@ msgid ""
"window or clicking the corresponding toolbar icon."
msgstr ""
"Podeu sol·licitar la recepció de la lectura "
"seleccionant <guiseq><gui>Opcions</gui><gui>Sol·licitar la recepció de "
"seleccionant <guiseq><gui>Opcions</gui><gui>Sol·licita la confirmació de "
"lectura</gui></guiseq> al menú de la finestra d'edició o fent clic a la "
"icona de la barra d'eines corresponent."
......@@ -10950,7 +10950,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per llegir les notificacions de recepció que rebeu, podeu definir el "
"comportament d'<app>Evolution</app> a <gui>Recepció de missatges</gui> a la "
"secció <gui>Editar missatges</gui> a <link xref=\"mail-account-management"
"secció <gui>Edita missatges</gui> a <link xref=\"mail-account-management"
"\">preferències del compte</link>."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -12340,7 +12340,7 @@ msgstr "Ordena per"
#: C/mail-sorting-message-list.page:66
msgid "You can also sort email messages using the <gui>Sort By</gui> list."
msgstr ""
"També podeu ordenar missatges de correu mitjançant la llista <gui>Ordenar "
"També podeu ordenar missatges de correu mitjançant la llista <gui>Ordena "
"per</gui>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -13153,7 +13153,7 @@ msgid ""
"in Memo…</gui></guiseq> from the main menu."
msgstr ""
"Per cercar text a la mosta que s'està mostrant, seleccioneu "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Cercar en una nota…</gui></guiseq> des del menú "
"<guiseq><gui>Edita</gui><gui>Cerca en una nota…</gui></guiseq> des del menú "
"principal."
#. (itstool) path: section/title
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment