Commit 8a40d5e0 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky
Browse files

Updated Czech translation

parent 4eab834b
This diff is collapsed.
......@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr "Upřednostňovaná položka tlačítka Nový"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
msgstr "Název upřednostňované položky tlačítka Nový v liště nástrojů"
msgstr "Název upřednostňované položky tlačítka Nový v nástrojové liště"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
msgid "Primary calendar"
......@@ -1280,7 +1280,7 @@ msgid ""
"replying."
msgstr ""
"Na rozdíl od normálního „Odpovědět všem“, tato volba zajistí, že tlačítko "
"„Skupinová odpověď“ na liště nástrojů zkusí odpovědět pouze do poštovní "
"„Skupinová odpověď“ na nástrojové liště zkusí odpovědět pouze do poštovní "
"konference, přes kterou jste obdrželi kopii zprávy, na kterou odpovídáte."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
......@@ -2922,7 +2922,7 @@ msgid ""
"toolbar setting."
msgstr ""
"Styl tlačítek okna. Může být „text“ (text), „icons“ (ikony), „both“ (oboje), "
"„toolbar“ (panel nástrojů). Je-li nastaveno „toolbar“, styl tlačítek je "
"„toolbar“ (nástrojová lišta). Je-li nastaveno „toolbar“, styl tlačítek je "
"určen nastavením nástrojových lišt GNOME."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
......@@ -2955,7 +2955,7 @@ msgstr "Stavová lišta je viditelná"
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:30
msgid "Whether the status bar should be visible."
msgstr "Jestli má být stavový řádek viditelný."
msgstr "Jestli má být stavová lišta viditelná."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:31
msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
......@@ -6029,7 +6029,7 @@ msgstr "Přílohy"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:48 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:50
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:51
msgid "Exist"
msgstr "Existují"
msgstr "existují"
#: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:18
#: ../src/calendar/gui/memotypes.xml.in.h:16
......@@ -6037,7 +6037,7 @@ msgstr "Existují"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:49 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:51
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:52
msgid "Do Not Exist"
msgstr "Neexistují"
msgstr "neexistují"
#: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:19
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2003
......@@ -14151,7 +14151,7 @@ msgstr "Přidat pravidlo"
#: ../src/e-util/e-rule-editor.c:284
msgid "Edit Rule"
msgstr "Upravit pravidlo"
msgstr "Úprava pravidla"
#: ../src/e-util/e-search-bar.c:82
#, c-format
......@@ -16201,7 +16201,7 @@ msgstr "_Osobní"
#. green
#: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:58
msgid "_To Do"
msgstr "_Zpracovávané"
msgstr "_Rozpracované"
#. blue
#: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:59
......@@ -17581,7 +17581,7 @@ msgstr "nemá slova"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:19 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:20
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:20
msgid "Specific header"
msgstr "Specifická hlavička"
msgstr "Určená hlavička"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:20 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:21
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:21
......@@ -17702,7 +17702,7 @@ msgstr "Poštovní konference"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:52 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:54
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:55
msgid "Regex Match"
msgstr "Odp. regexu"
msgstr "Regulární výraz"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:53 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:55
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:56
......@@ -17739,11 +17739,11 @@ msgstr "Test na nevyžádané zprávy"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:61
msgid "Message is Junk"
msgstr "Zpráva je nevyžádaná"
msgstr "zpráva je nevyžádaná"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:62
msgid "Message is not Junk"
msgstr "Zpráva není nevyžádaná"
msgstr "zpráva není nevyžádaná"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:63 ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:57
msgid "Message Location"
......@@ -25005,19 +25005,19 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka přepínače"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1060
msgid "Show _Status Bar"
msgstr "Zobrazovat _stavový řádek"
msgstr "Zobrazovat _stavovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1062
msgid "Show the status bar"
msgstr "Zobrazovat stavový řádek"
msgstr "Zobrazovat stavovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1068
msgid "Show _Tool Bar"
msgstr "Zobrazovat _lištu nástrojů"
msgstr "Zobrazovat nás_trojovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1070
msgid "Show the tool bar"
msgstr "Zobrazovat lištu nástrojů"
msgstr "Zobrazovat nástrojovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1092
msgid "_Icons Only"
......@@ -25045,7 +25045,7 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka okna s ikonami a textem"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1113
msgid "Tool_bar Style"
msgstr "St_yl lišty nástrojů"
msgstr "St_yl nástrojové lišty"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1115
msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment