Commit 8a40d5e0 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky
Browse files

Updated Czech translation

parent 4eab834b
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr "Upřednostňovaná položka tlačítka Nový"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
msgstr "Název upřednostňované položky tlačítka Nový v liště nástrojů"
msgstr "Název upřednostňované položky tlačítka Nový v nástrojové liště"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
msgid "Primary calendar"
......@@ -1280,7 +1280,7 @@ msgid ""
"replying."
msgstr ""
"Na rozdíl od normálního „Odpovědět všem“, tato volba zajistí, že tlačítko "
"„Skupinová odpověď“ na liště nástrojů zkusí odpovědět pouze do poštovní "
"„Skupinová odpověď“ na nástrojové liště zkusí odpovědět pouze do poštovní "
"konference, přes kterou jste obdrželi kopii zprávy, na kterou odpovídáte."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
......@@ -2922,7 +2922,7 @@ msgid ""
"toolbar setting."
msgstr ""
"Styl tlačítek okna. Může být „text“ (text), „icons“ (ikony), „both“ (oboje), "
"„toolbar“ (panel nástrojů). Je-li nastaveno „toolbar“, styl tlačítek je "
"„toolbar“ (nástrojová lišta). Je-li nastaveno „toolbar“, styl tlačítek je "
"určen nastavením nástrojových lišt GNOME."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
......@@ -2955,7 +2955,7 @@ msgstr "Stavová lišta je viditelná"
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:30
msgid "Whether the status bar should be visible."
msgstr "Jestli má být stavový řádek viditelný."
msgstr "Jestli má být stavová lišta viditelná."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:31
msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
......@@ -6029,7 +6029,7 @@ msgstr "Přílohy"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:48 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:50
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:51
msgid "Exist"
msgstr "Existují"
msgstr "existují"
#: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:18
#: ../src/calendar/gui/memotypes.xml.in.h:16
......@@ -6037,7 +6037,7 @@ msgstr "Existují"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:49 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:51
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:52
msgid "Do Not Exist"
msgstr "Neexistují"
msgstr "neexistují"
#: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:19
#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2003
......@@ -14151,7 +14151,7 @@ msgstr "Přidat pravidlo"
#: ../src/e-util/e-rule-editor.c:284
msgid "Edit Rule"
msgstr "Upravit pravidlo"
msgstr "Úprava pravidla"
#: ../src/e-util/e-search-bar.c:82
#, c-format
......@@ -16201,7 +16201,7 @@ msgstr "_Osobní"
#. green
#: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:58
msgid "_To Do"
msgstr "_Zpracovávané"
msgstr "_Rozpracované"
#. blue
#: ../src/mail/e-mail-label-list-store.c:59
......@@ -17581,7 +17581,7 @@ msgstr "nemá slova"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:19 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:20
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:20
msgid "Specific header"
msgstr "Specifická hlavička"
msgstr "Určená hlavička"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:20 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:21
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:21
......@@ -17702,7 +17702,7 @@ msgstr "Poštovní konference"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:52 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:54
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:55
msgid "Regex Match"
msgstr "Odp. regexu"
msgstr "Regulární výraz"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:53 ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:55
#: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:56
......@@ -17739,11 +17739,11 @@ msgstr "Test na nevyžádané zprávy"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:61
msgid "Message is Junk"
msgstr "Zpráva je nevyžádaná"
msgstr "zpráva je nevyžádaná"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:62
msgid "Message is not Junk"
msgstr "Zpráva není nevyžádaná"
msgstr "zpráva není nevyžádaná"
#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:63 ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:57
msgid "Message Location"
......@@ -25005,19 +25005,19 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka přepínače"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1060
msgid "Show _Status Bar"
msgstr "Zobrazovat _stavový řádek"
msgstr "Zobrazovat _stavovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1062
msgid "Show the status bar"
msgstr "Zobrazovat stavový řádek"
msgstr "Zobrazovat stavovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1068
msgid "Show _Tool Bar"
msgstr "Zobrazovat _lištu nástrojů"
msgstr "Zobrazovat nás_trojovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1070
msgid "Show the tool bar"
msgstr "Zobrazovat lištu nástrojů"
msgstr "Zobrazovat nástrojovou lištu"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1092
msgid "_Icons Only"
......@@ -25045,7 +25045,7 @@ msgstr "Zobrazovat tlačítka okna s ikonami a textem"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1113
msgid "Tool_bar Style"
msgstr "St_yl lišty nástrojů"
msgstr "St_yl nástrojové lišty"
#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1115
msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment