Commit 77bf0ad0 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=35053
parent c7a9ef9b
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-28 16:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-19 15:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-19 17:50+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -12560,9 +12560,8 @@ msgid "It disables/enables the prompt while marking multiple messages."
msgstr "Onemogoči/omogoči opozorilo med označevanjem več sporočil."
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
#, fuzzy
msgid "It disables/enables the repeated prompts to ask if offline sync is required before going into offline mode."
msgstr "Onemogoči možnost ponavljajočih se opozoril z vprašanjem ali je treba sistem uskladiti za delo brez povezave."
msgstr "Onemogoči ali omogoči možnost ponavljajočih se opozoril z vprašanjem ali je treba sistem uskladiti za delo brez povezave."
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:56
msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from the search results."
......@@ -12617,7 +12616,6 @@ msgid "Load images for HTML messages over http"
msgstr "Naloži slike sporočil HTML preko HTTP"
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
#, fuzzy
msgid "Load images for HTML messages over http(s). Possible values are: 0 - Never load images off the net. 1 - Load images in messages from contacts. 2 - Always load images off the net."
msgstr "Naloži slike sporočil HTML preko http(s). Mogoče vrednosti so: 0 - Nikoli ne nalagaj slik s spleta 1 - Naloži slike v sporočilih oseb v imeniku 2 - Vedno naloži slike s spleta"
 
......@@ -12762,9 +12760,8 @@ msgid "Send HTML mail by default."
msgstr "Privzeto pošiljaj pošto v obliki HTML."
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
#, fuzzy
msgid "Sender email-address column in the message list"
msgstr "E-pošto pošiljatelja prikaži v stolpcu sporočil na seznamu sporočil"
msgstr "Stolpec elektronskega naslova v seznamu sporočil"
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
msgid "Show Animations"
......@@ -12787,9 +12784,8 @@ msgid "Show photo of the sender"
msgstr "Prikaži fotografije pošiljatelja"
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
#, fuzzy
msgid "Show the email-address of the sender in a separate column in the message list."
msgstr "E-pošto pošiljatelja prikaži v posebnem stolpcu na seznamu sporočil"
msgstr "Prikaži elektronski naslov pošiljatelja v posebnem stolpcu na seznamu sporočil"
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
......@@ -12872,9 +12868,8 @@ msgid "This sets the number of addresses to show in default message list view, b
msgstr "To določa število naslovov, ki se prikažejo v privzetem pogledu seznama sporočil, preko katerega se prikaže '...'."
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
#, fuzzy
msgid "This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by default. Evolution requires a restart."
msgstr "Nastavitev določa ali naj privzeto niti drevesne oblike sporočil ostanejo razširnjene lai skrčene. Spreminjanje nastavitve zahteva ponoven zagon programa."
msgstr "Nastavitev določa ali naj niti sporočil ostanejo privzeto razširjene ali skrčene. Spreminjanje nastavitve zahteva ponoven zagon programa."
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
msgid "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a restart."
......@@ -12978,7 +12973,7 @@ msgstr "Predmet menija Pogled/OdgovoriNa je označen."
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
msgstr ""
msgstr "Ali se povratnica samodejno doda privzeto k vsakemu sporočilu."
 
#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
msgid "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do not contain In-Reply-To or References headers."
......@@ -13591,7 +13586,7 @@ msgstr "Sestavljalnik sporočil"
 
#: ../mail/mail-config.glade.h:105
msgid "Note: Underscore in the label name is used as mnemonic identifier in menu."
msgstr ""
msgstr "Opomba: Vezaj v oznaki imena se uporablja kot določilo hitrega dostopa do menija."
 
#: ../mail/mail-config.glade.h:106
msgid "Note: you will not be prompted for a password until you connect for the first time"
......@@ -13737,7 +13732,7 @@ msgstr ""
 
#: ../mail/mail-config.glade.h:146
msgid "This option will be overridden if a match for custom junk headers is found."
msgstr ""
msgstr "Možnost bo prepisana, je najdena glava po meri za neželeno pošto."
 
#: ../mail/mail-config.glade.h:147
msgid ""
......@@ -14974,7 +14969,6 @@ msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message
msgstr "Seznam namigov za vstavek opomnika priponke, ki ga je mogoče najti v telesu sporočila."
 
#: ../plugins/attachment-reminder/apps-evolution-attachment-reminder.schemas.in.h:4
#, fuzzy
msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body."
msgstr "Seznam namigov za vstavek opomnika priponke, ki ga je mogoče najti v telesu sporočila."
 
......@@ -16261,7 +16255,6 @@ msgid "Check folder permissions"
msgstr "Preveri dovoljenja map"
 
#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:1
#, fuzzy
msgid "A plugin for using an external editor as the composer. You can send only plain-text messages."
msgstr "Vstavek za uporabo zunanjega urejevalnika besedila. Pošiljate lahko le gola besedilna sporočila."
 
......@@ -17427,7 +17420,7 @@ msgstr "Zapiskaj ali predvajaj zvočno datoteko."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:2
msgid "Blink icon in notification area."
msgstr ""
msgstr "Utripaj ikono na obvestilnem pladnju."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:3
msgid "Enable D-Bus messages."
......@@ -17458,28 +17451,24 @@ msgid "Popup message together with the icon."
msgstr "Pojavno sporočilo naj se prikaže skupaj z ikono."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:10
#, fuzzy
msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
msgstr "Ne obveščaj ob priho_du nove pošte"
msgstr "Prikaži ikono nove pošte na pladnju obvestil."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:11
msgid "Sound file name to be played."
msgstr "Ime zvočne datoteke za predvajanje."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:12
#, fuzzy
msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
msgstr "Zvočna datoteka, ki se predvaja ob prispetju nove pošte."
msgstr "Zvočna datoteka, ki se predvaja ob prispetju nove pošte, če ni določen le pisk."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:13
#, fuzzy
msgid "Whether play sound or beep when new messages arrive."
msgstr "Ob prihodu nove pošte predvajaj z_vok"
msgstr "Ali naj zapiska oziroma predvaja zvok ob prejemu novega sporočila."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:14
#, fuzzy
msgid "Whether show message over the icon when new messages arrive."
msgstr "Ustvari sporočilo D-BUS, ko prispe nova pošta."
msgstr "Ali naj prikaže sporočilo preko ikone ob prejemu novega sporočila."
 
#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:15
msgid "Whether the icon should blink or not."
......@@ -17570,9 +17559,8 @@ msgid "Notify new messages for _Inbox only"
msgstr "Prikaži obvestilo le za nova sporočila v mapi _prihajajočih sporočil"
 
#: ../plugins/mail-notification/org-gnome-mail-notification.eplug.xml.h:1
#, fuzzy
msgid "Generates a D-Bus message or notifies the user with an icon in notification area and a notification message whenever a new message has arrived."
msgstr "Opomni uporabnika z ikono v opravilni vrstici in krajšim pojavnim sporočilom, da je prispela nova pošta."
msgstr "Ustvari D-Bus sporočilo ali pa opomni uporabnika z ikono v opozorilni vrstici, da je prispelo novo sporočilo."
 
#: ../plugins/mail-notification/org-gnome-mail-notification.eplug.xml.h:2
msgid "Mail Notification"
......@@ -17597,7 +17585,7 @@ msgstr "Ni mogoče odpreti koledarja. %s"
 
#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:275
msgid "Selected source is read only, thus cannot create task there. Select other source, please."
msgstr ""
msgstr "Izbrani vir je samo za branje, zato ni mogoče ustvariti opravila. Prosim, izberite drug vir."
 
#: ../plugins/mail-to-task/org-gnome-mail-to-task.eplug.xml.h:1
msgid "A plugin which allows the creation of tasks from the contents of a mail message."
......@@ -18303,18 +18291,16 @@ msgid "Evolution Test component"
msgstr "Komponenta za preizkušanje Evolutiona"
 
#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:1
#, fuzzy
msgid "A string description of the current printer settings."
msgstr "Opis trenutnih nastavitev tiskanja"
msgstr "Opis trenutnih nastavitev tiskanja."
 
#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:2
msgid "Configuration version"
msgstr "Različica nastavitev"
 
#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:3
#, fuzzy
msgid "Decides whether the crash detection should be run or not."
msgstr "Ali naj ikona utripa ali ne."
msgstr "Določa ali naj se zažene zaznavanje sesutja ali ne."
 
#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:4
msgid "Default sidebar width"
......@@ -18398,9 +18384,8 @@ msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
msgstr "Ali naj se Evolution zažene v načinu brez povezave namestu z povezavo."
 
#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:24
#, fuzzy
msgid "Whether crash detection should be done or not"
msgstr "Ali naj ikona utripa ali ne."
msgstr "Ali naj se zažene zaznavanje sesutja ali ne."
 
#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:25
msgid "Whether or not the window should be maximized."
......@@ -18740,6 +18725,9 @@ msgid ""
"run. As a precautionary measure, all preview panes will be hidden.\n"
"You can restore the preview panes from the View menu.\n"
msgstr ""
"Vide ti je, da se je program Evolution ob zadnjem zagonu nenadoma sesul.\n"
"Zaradi varnosti, bodo vsa okna pogledov skrita.\n"
"Okna lahko obnovite preko menija pogled.\n"
 
#: ../shell/main.c:337
msgid "_Do not show this message again"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment