Commit 366e5465 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9f080ed9
...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid "" ...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n" "Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-18 16:16+0000\n" "POT-Creation-Date: 2019-03-22 20:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-22 21:20+0100\n" "PO-Revision-Date: 2019-03-23 20:18+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n" "Language: sl\n"
...@@ -844,7 +844,7 @@ msgstr "Sreda je delovni dan" ...@@ -844,7 +844,7 @@ msgstr "Sreda je delovni dan"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:147 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:147
msgid "Thursday is a work day" msgid "Thursday is a work day"
msgstr "Četrtek je delovni dan" msgstr "Četrtek je delovni dan "
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:148 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:148
msgid "Friday is a work day" msgid "Friday is a work day"
...@@ -1845,6 +1845,8 @@ msgid "" ...@@ -1845,6 +1845,8 @@ msgid ""
"Forward and reply attribution language tag, like en_US. Empty string means to use the same " "Forward and reply attribution language tag, like en_US. Empty string means to use the same "
"language as the user interface." "language as the user interface."
msgstr "" msgstr ""
"Posredovanje in odziv na oznako določila jezika, kot je na primer sl_SI. Prazen niz pomeni "
"uporabo jezika, enakega jeziku uporabniškega vmesnika."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)" msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)"
...@@ -2469,6 +2471,8 @@ msgid "" ...@@ -2469,6 +2471,8 @@ msgid ""
"If enabled, whenever Send/Receive is run it also runs synchronization of messages for offline " "If enabled, whenever Send/Receive is run it also runs synchronization of messages for offline "
"use. The option is disabled by default." "use. The option is disabled by default."
msgstr "" msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča, dase ob vsakem zagonu zahteve za Pošiljanje / Prejemanje izvede tudi "
"usklajevanje sporočil za uporabo brez povezave. Možnost je privzeto onemogočena."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:293 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:293
msgid "(Deprecated) Default forward style" msgid "(Deprecated) Default forward style"
...@@ -2954,13 +2958,15 @@ msgstr "" ...@@ -2954,13 +2958,15 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:38 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:38
msgid "Prefix of the URI to use to search the web with selected text." msgid "Prefix of the URI to use to search the web with selected text."
msgstr "" msgstr "Predpona naslova URI za iskanje po spletu z izbranim besedilom."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:39 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:39
msgid "" msgid ""
"The prefix of a URL to be used for searches on the web. The actual text selection is escaped " "The prefix of a URL to be used for searches on the web. The actual text selection is escaped "
"and appended to this string. The URI should start with https://." "and appended to this string. The URI should start with https://."
msgstr "" msgstr ""
"Predpona naslova URL, ki se uporablja za iskanja v spletu. Niz izbira besedila se označi z "
"ubežnim znakom in pripne k nizu. Naslov URI se mora začeti s https: //."
#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:1 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use only local spam tests." msgid "Use only local spam tests."
...@@ -21252,6 +21258,8 @@ msgid "" ...@@ -21252,6 +21258,8 @@ msgid ""
"Specify login user name as part of the URL in case the server requires authentication, like: " "Specify login user name as part of the URL in case the server requires authentication, like: "
"https://USER@example.com/" "https://USER@example.com/"
msgstr "" msgstr ""
"Navedite uporabniško ime za prijavo kot del naslova URL, če strežnik zahteva overitev, na "
"primer: https: //UPORABNIŠKOIME@splet.si/"
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:94 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:94
msgid "Publishing Information" msgid "Publishing Information"
...@@ -25626,7 +25634,7 @@ msgid "" ...@@ -25626,7 +25634,7 @@ msgid ""
"%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n" "%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
" Run “%s --help” for more information.\n" " Run “%s --help” for more information.\n"
msgstr "" msgstr ""
"%s: možnosti --force-online in --offline ni mogoče uporabiti sočano.\n" "%s: možnosti --force-online in --offline ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
" Za več podrobnosti zaženite ukaz »%s --help«.\n" " Za več podrobnosti zaženite ukaz »%s --help«.\n"
#: ../src/shell/shell.error.xml.h:2 #: ../src/shell/shell.error.xml.h:2
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment