Commit 366e5465 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9f080ed9
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-18 16:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-22 21:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-22 20:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-23 20:18+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -844,7 +844,7 @@ msgstr "Sreda je delovni dan"
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:147
msgid "Thursday is a work day"
msgstr "Četrtek je delovni dan"
msgstr "Četrtek je delovni dan "
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:148
msgid "Friday is a work day"
......@@ -1845,6 +1845,8 @@ msgid ""
"Forward and reply attribution language tag, like en_US. Empty string means to use the same "
"language as the user interface."
msgstr ""
"Posredovanje in odziv na oznako določila jezika, kot je na primer sl_SI. Prazen niz pomeni "
"uporabo jezika, enakega jeziku uporabniškega vmesnika."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)"
......@@ -2469,6 +2471,8 @@ msgid ""
"If enabled, whenever Send/Receive is run it also runs synchronization of messages for offline "
"use. The option is disabled by default."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča, dase ob vsakem zagonu zahteve za Pošiljanje / Prejemanje izvede tudi "
"usklajevanje sporočil za uporabo brez povezave. Možnost je privzeto onemogočena."
#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:293
msgid "(Deprecated) Default forward style"
......@@ -2954,13 +2958,15 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:38
msgid "Prefix of the URI to use to search the web with selected text."
msgstr ""
msgstr "Predpona naslova URI za iskanje po spletu z izbranim besedilom."
#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:39
msgid ""
"The prefix of a URL to be used for searches on the web. The actual text selection is escaped "
"and appended to this string. The URI should start with https://."
msgstr ""
"Predpona naslova URL, ki se uporablja za iskanja v spletu. Niz izbira besedila se označi z "
"ubežnim znakom in pripne k nizu. Naslov URI se mora začeti s https: //."
#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use only local spam tests."
......@@ -21252,6 +21258,8 @@ msgid ""
"Specify login user name as part of the URL in case the server requires authentication, like: "
"https://USER@example.com/"
msgstr ""
"Navedite uporabniško ime za prijavo kot del naslova URL, če strežnik zahteva overitev, na "
"primer: https: //UPORABNIŠKOIME@splet.si/"
#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:94
msgid "Publishing Information"
......@@ -25626,7 +25634,7 @@ msgid ""
"%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
" Run “%s --help” for more information.\n"
msgstr ""
"%s: možnosti --force-online in --offline ni mogoče uporabiti sočano.\n"
"%s: možnosti --force-online in --offline ni mogoče uporabiti sočasno.\n"
" Za več podrobnosti zaženite ukaz »%s --help«.\n"
#: ../src/shell/shell.error.xml.h:2
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment