Commit 2c51e8f5 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 9535e209
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-29 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-29 14:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-07 19:26+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -7957,34 +7957,28 @@ msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
msgstr "Pokaži dneve s ponavljajočimi se dogodki v ležeči pisavi v spodnjem levem koledarju."
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
#, fuzzy
msgid "List of selected calendars"
msgstr "Seznam razpoložljivih koledarjev:"
msgstr "Seznam izbranih koledarjev"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
#, fuzzy
msgid "List of calendars to load"
msgstr "Nalaganje cilja za zagon"
msgstr "Seznam koledarjev za nalaganje"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
#, fuzzy
msgid "List of selected memo lists"
msgstr "Izbriši izbran seznam opomnikov"
msgstr "Seznam izbranih opomnikov"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
#, fuzzy
msgid "List of memo lists to load"
msgstr "Ustvarjanje seznama opomnikov '%s' je spodletelo: %s"
msgstr "Seznam opomnikov za nalaganje"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
#, fuzzy
msgid "List of selected task lists"
msgstr "Izbriši izbrani seznam opravil"
msgstr "Seznam izbranih nalog"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
#, fuzzy
msgid "List of task lists to load"
msgstr "Ustvarjanje seznama nalog '%s' je spodletelo: %s"
msgstr "Seznam nalog za nalaganje"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:65
......@@ -7992,9 +7986,8 @@ msgid "Show appointment end times in week and month views"
msgstr "Pokaži čase koncev sestankov v tedenskih in mesečnih pogledih"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
#, fuzzy
msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
msgstr "Ali naj se prikažejo časi koncev dogodkov v tedenskih in mesečnih pogledih."
msgstr "Ali naj se prikažejo časi konca dogodkov v tedenskih in mesečnih pogledih"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:50
......@@ -9298,27 +9291,24 @@ msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
msgstr ""
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid "Enable autocontacts"
msgstr "Omogoči _vse"
msgstr "Omogoči samodejne stike"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
msgid "Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
msgstr ""
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid "GAIM address book source"
msgstr "Vir imenika ne obstaja."
msgstr "Vir imenika GAIM"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from GAIM"
msgstr "Imenik uporabljen za shranjevanje samodejno usklajenih stikov programa GAIM"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
#, fuzzy
msgid "GAIM check interval"
msgstr "Časovni razmik večkratnega klika"
msgstr "Časovni razmik preverjanja GAIM"
 
#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:10
msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment