Commit 2a24f3f0 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent b0c9e4ad
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/backup-restore.page:29
msgid "Backing up"
msgstr "Copiant"
msgstr "Còpies de seguretat"
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-restore.page:33
......@@ -68,7 +68,7 @@ msgid ""
"click <gui style=\"button\">Save</gui>."
msgstr ""
"Trieu un nom de fitxer i la carpeta on voleu desar la còpia de seguretat, i "
"feu clic a <gui style=\"button\">Desar</gui>."
"feu clic a <gui style=\"button\">Desa</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-restore.page:41 C/backup-restore.page:69
......@@ -101,7 +101,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/backup-restore.page:58 C/intro-first-run.page:43
msgid "Restoring"
msgstr "Restaurant"
msgstr "Restauració"
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-restore.page:62
......@@ -568,7 +568,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/calendar-free-busy.page:108
msgid "Accessing Free/Busy Data Without a Groupware Server"
msgstr "Accedint a les dades col·laboratives sense un servidor Groupware"
msgstr "Accedir a les dades col·laboratives sense un servidor Groupware"
#. (itstool) path: section/p
#: C/calendar-free-busy.page:110
......@@ -1282,7 +1282,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-meetings-sending-invitation.page:92
msgid "Click <gui>Save</gui> to save the meeting."
msgstr "Feu clic a <gui>Desar</gui> per desar la reunió."
msgstr "Feu clic a <gui>Desa</gui> per desar la reunió."
#. (itstool) path: page/p
#: C/calendar-meetings-sending-invitation.page:96
......@@ -1716,7 +1716,7 @@ msgstr "On adding, editing, and deleting appointments."
#. (itstool) path: page/title
#: C/calendar-usage.page:21
msgid "Add, Edit, and Delete Appointments"
msgstr "Afegiu, editeu i suprimiu les cites"
msgstr "Afegir, editar i suprimir les cites"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-using-several-calendars.page:25
......@@ -2473,7 +2473,7 @@ msgstr "En afegir, editar i eliminar contactes a llibretes d'adreces."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-usage.page:20
msgid "Add, Edit, and Delete Contacts"
msgstr "Afegiu, editeu i suprimiu contactes"
msgstr "Afegir, editar i suprimir contactes"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-using-contact-lists.page:23
......@@ -2496,7 +2496,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Una llista de contactes és un conjunt de contactes amb un únic sobrenom. "
"Quan envieu correus electrònics a aquest sobrenom, s'envia a tots els "
"membres de la llista. Això difereix d'una llista de correu \"real\" ja que "
"membres de la llista. Això difereix d'una llista de correu «real» ja que "
"només existeix a l'ordinador com a comoditat per a l'usuari, i no com una "
"adreça electrònica real gestionada per una aplicació de llistes de correu a "
"un servidor."
......@@ -2510,9 +2510,9 @@ msgid ""
"\"Family\" and the messages would go to all of them."
msgstr ""
"Per exemple, podeu crear un contacte per a cada membre de la família i, a "
"continuació, afegir-los a una llista de contactes anomenada \"Família\". A "
"continuació, afegir-los a una llista de contactes anomenada «família». A "
"continuació, en lloc d'introduir l'adreça electrònica de cada persona "
"individualment, podeu enviar correus electrònics a \"Família\" i els "
"individualment, podeu enviar correus electrònics a «família» i els "
"missatges s'enviaran a tots."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -2898,7 +2898,7 @@ msgstr "Obrir enllaços en i des del navegador web"
#. (itstool) path: section/title
#: C/default-browser.page:27
msgid "Change which web browser websites are opened in"
msgstr "Canvieu en quin navegador s'obren els llocs web"
msgstr "Canviar en quin navegador s'obren els llocs web"
#. (itstool) path: when/p
#: C/default-browser.page:31
......@@ -3012,7 +3012,7 @@ msgstr ""
#: C/default-browser.page:81
msgid "Change which mail application is used to write emails"
msgstr ""
"Canvieu quina aplicació de correu s'utilitza per escriure correus electrònics"
"Canviar quina aplicació de correu s'utilitza per escriure correus electrònics"
#. (itstool) path: section/p
#: C/default-browser.page:83
......@@ -6310,7 +6310,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si rebeu un missatge de correu electrònic amb un o més fitxers adjunts, "
"<app>Evolution</app> mostra el nombre d'adjunts i el botó <gui style=\"button"
"\">Desar</gui> o <gui style=\"button\">Desar tot</gui> entre la capçalera i "
"\">Desa</gui> o <gui style=\"button\">Desa-ho tot</gui> entre la capçalera i "
"el contingut del correu electrònic."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -7354,7 +7354,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-composer-html.page:5
msgid "Changing fonts, using colors, and inserting images, tables and links."
msgstr "Canviar fonts, utilitzar colors i inserir imatges, taules i enllaços."
msgstr "Canviar tipus de lletra, utilitzar colors i inserir imatges, taules i enllaços."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-composer-html.page:21
......@@ -7585,7 +7585,7 @@ msgstr "TT"
#: C/mail-composer-html-text.page:45
msgid "Typewriter text, which is similar to a monospace font."
msgstr ""
"Text Typewriter (màquina d'escriure), que és similar a la font monospace."
"Text Typewriter (màquina d'escriure), que és similar al tipus de lletra monospace."
#. (itstool) path: td/p
#: C/mail-composer-html-text.page:48
......@@ -7645,7 +7645,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-composer-mail-signatures-manage.page:20
msgid "Managing signatures"
msgstr "Gestioneu les signatures"
msgstr "Gestionar les signatures"
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-composer-mail-signatures-manage.page:22
......@@ -8198,7 +8198,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<app>Evolution</app> ignora la prioritat dels missatges entrants perquè el "
"destinatari ha de decidir si el missatge és important o no. Podeu configurar "
"l'indicador \"Important\" per a qualsevol missatge."
"l'indicador «Important» per a qualsevol missatge."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-composer-reply.page:5
......@@ -8799,7 +8799,7 @@ msgstr "Esborrat i restauració de missatges"
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-delete-and-undelete.page:28
msgid "Deleting Messages"
msgstr "Suprimint els missatges"
msgstr "Suprimir els missatges"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-delete-and-undelete.page:30
......@@ -9087,7 +9087,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-displaying-images-in-html.page:49
msgid "Saving images"
msgstr "Desant les imatges"
msgstr "Desar les imatges"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-displaying-images-in-html.page:50
......@@ -9438,7 +9438,7 @@ msgid ""
"Select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui><gui>Mail Accounts</"
"gui></guiseq>."
msgstr ""
"Seleccionar <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de "
"Seleccioneu <guiseq><gui>Edita</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de "
"Correu</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -10347,7 +10347,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-folders.page:34
msgid "Creating A Folder"
msgstr "Creant una carpeta"
msgstr "Crear una carpeta"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-folders.page:35
......@@ -10604,9 +10604,9 @@ msgid ""
"click on the top level node of an email account in the folder list and click "
"<gui>Manage subscriptions</gui>."
msgstr ""
"Seleccionar <guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Subscripcions</gui></guiseq>, o "
"Seleccioneu <guiseq><gui>Carpeta</gui><gui>Subscripcions</gui></guiseq>, o "
"feu clic amb el botó dret del ratolí al node de nivell superior d'un compte "
"de correu electrònic a la llista de carpetes i fent clic a <gui>Gestionar "
"de correu electrònic a la llista de carpetes i fent clic a <gui>Gestiona les "
"subscripcions</gui>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -10715,7 +10715,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-labels.page:34
msgid "Managing labels"
msgstr "Gestioneu les etiquetes"
msgstr "Gestionar les etiquetes"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-labels.page:35
......@@ -13609,7 +13609,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/sync-with-other-devices.page:19
msgid "Synchronize <app>Evolution</app> with other devices"
msgstr "Sincronitzeu <app>Evolution</app> amb altres dispositius"
msgstr "Sincronitzar <app>Evolution</app> amb altres dispositius"
#. (itstool) path: page/p
#: C/sync-with-other-devices.page:21
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment