Commit f58cf15a authored by Danilo Šegan's avatar Danilo Šegan
Browse files

Updated Serbian translation.

parent e881c2db
2005-03-02 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
2005-03-02 Abel Cheung <maddog@linuxhall.org>
* zh_TW.po: Updated traditional Chinese translation from GNOME HK Team
......
# Serbian translation of metacity
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003, 2004.
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2003, 2004, 2005.
#
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
#
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-24 10:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-15 23:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-02 23:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-02 23:38+0100\n"
"Last-Translator: Данило Шеган <danilo@prevod.org>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <gnom@prevod.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Нисам успео да сазнам име компјутера: %s\n"
#: src/display.c:312
#: src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Нисам успео да отворим X Window System екран „%s“\n"
......@@ -111,19 +111,19 @@ msgstr ""
"Неки други програм већ користи тастер %s са измењивачима %x за неку "
"функцију\n"
#: src/keybindings.c:2559
#: src/keybindings.c:2561
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Грешка приликом покретања metacity-dialog програма због штампања грешке о "
"команди: %s\n"
#: src/keybindings.c:2664
#: src/keybindings.c:2666
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Није дефинисана команда %d.\n"
#: src/keybindings.c:3494
#: src/keybindings.c:3511
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Није дефинисана наредба терминала.\n"
......@@ -207,12 +207,12 @@ msgstr "Затвори"
#. separator
#: src/menu.c:66
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Постави на све радне површине"
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Увек на приказаној радној површини"
#: src/menu.c:67
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Само на овој радној површини"
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Само на _овој радној површини"
#: src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
......@@ -230,7 +230,7 @@ msgstr "Премести на радни простор _изнад"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Премести на радни простор ис_под"
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "%d. радни простор"
......@@ -368,7 +368,7 @@ msgstr ""
"Ови прозори не подржавају могућност „сними тренутна подешавања“ па ћете "
"морати да их ручно поново покренете када се следећи пут пријавите."
#: src/metacity-dialog.c:323
#: src/metacity-dialog.c:325
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -503,13 +503,9 @@ msgid ""
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical."
msgstr ""
"Ако је постављено, Метасити ће кориснику приказати мање података и мање "
"осећаја о „непосредном управљању“, употребом линија, избегавањем анимација "
"или другим средствима. Ово је значајни недостатак по питању употребљивости "
"за многе кориснике, али може омогућити старим програмима и терминалским "
"серверима да раде када би иначе били непрактични."
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr "Ако је постављено, Метасити ће кориснику приказати мање података и мање осећаја о „непосредном управљању“, употребом линија, избегавањем анимација или другим средствима. Ово је значајни недостатак по питању употребљивости за многе кориснике, али може омогућити старим програмима и терминалским серверима да раде када би иначе били непрактични. Такође, употреба линија је онемогућена када је укључена приступачност да би се избегли чудни проблеми."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
......@@ -1195,9 +1191,7 @@ msgstr ""
"подесите опцију на нарочити низ знакова „disabled“, онда неће бити коришћена "
"ниједна комбинација тастера за ову акцију."
# bug: missing dot
#: src/metacity.schemas.in.h:109
#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
......@@ -1957,17 +1951,17 @@ msgstr "Начин фокуса прозора"
msgid "Window title font"
msgstr "Фонт наслова прозора"
#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
#: src/prefs.c:798
#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Кључ „%s“ у гном подешавањима је подешен на непрописни тип\n"
#: src/prefs.c:843
#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -1976,17 +1970,17 @@ msgstr ""
"“%s“ је пронађен у бази подешавања што није исправна вредност за типку која "
"мења понашање тастера миша\n"
#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Кључ „%s“ у гном подешавањима је подешен на непрописну вредност\n"
#: src/prefs.c:994
#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Нисам могао да обрадим опис „%s“ из кључа %s у гном подешавањима\n"
#: src/prefs.c:1179
#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
......@@ -1995,7 +1989,7 @@ msgstr ""
"%d сачувано у кључу %s у гном подешавањима није разуман број радних "
"површина, тренутни максимум је %d\n"
#: src/prefs.c:1239
#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -2003,25 +1997,25 @@ msgstr ""
"Компромиси за лоше програме су искључени. Неке апликације се могу понашати "
"чудно.\n"
#: src/prefs.c:1304
#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr ""
"Вредност %d из кључа „%s“ у гном подешавањима је ван распона од 0 до %d\n"
#: src/prefs.c:1425
#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Грешка приликом постављања броја радних површина на %d: %s\n"
#: src/prefs.c:1669
#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr "“%s“ из базе са подешавањима није исправна комбинација тастера „%s“\n"
#: src/prefs.c:2023
#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Грешка приликом постављања имена за радну површину %d у „%s“: %s\n"
......@@ -3150,7 +3144,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Програм је поставио нетачан _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: src/window.c:4829
#: src/window.c:5070
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3166,7 +3160,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: src/window.c:5500
#: src/window.c:5741
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......@@ -3203,6 +3197,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Особина %s прозора 0x%lx садржи неисправан UTF-8 за ставку %d у листи\n"
#~ msgid "Put on _All Workspaces"
#~ msgstr "Постави на све радне површине"
#~ msgid "Select how to give focus to windows"
#~ msgstr "Изаберизе како желите да дате фокус прозору"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment