Commit 8c2b7c17 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov Committed by Alexander Alexandrov Shopov
Browse files

Updated Bulgarian translation by Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>

2005-03-03  Alexander Shopov  <ash@contact.bg>

	* bg.po: Updated Bulgarian translation by
	Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>
parent c56b7d83
2005-03-03 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>
2005-03-03 Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-06 11:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-06 11:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-03 17:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-03 17:10+0200\n"
"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,38 +18,38 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: src/tools/metacity-message.c:150
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Употреба: %s\n"
#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
#: src/theme-parser.c:467
#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Не можах да анализирам \"%s\" като цяло число"
msgstr "\"%s\" не можe да се анализира като цяло число"
#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Крайните символи \"%s\" в низа \"%s\" са неразбираеми"
#: src/delete.c:128
#: ../src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Не успях да анализирам съобщението \"%s\" от диалоговия процес\n"
#: src/delete.c:263
#: ../src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
#: src/delete.c:344
#: ../src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
......@@ -57,17 +57,17 @@ msgstr ""
"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
"приложението: %s\n"
#: src/delete.c:452
#: ../src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Не успях да получа името на хоста: %s\n"
#: src/display.c:312
#: ../src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Не успях да отворя дисплея на X Window \"%s\"\n"
#: src/errors.c:231
#: ../src/errors.c:231
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
......@@ -78,55 +78,55 @@ msgstr ""
"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
#: src/errors.c:238
#: ../src/errors.c:238
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей \"%s\".\n"
#: src/frames.c:1020
#: ../src/frames.c:1020
msgid "Close Window"
msgstr "Затваряне на прозореца"
#: src/frames.c:1023
#: ../src/frames.c:1023
msgid "Window Menu"
msgstr "Меню за прозорците"
#: src/frames.c:1026
#: ../src/frames.c:1026
msgid "Minimize Window"
msgstr "Минимизиране на прозореца"
#: src/frames.c:1029
#: ../src/frames.c:1029
msgid "Maximize Window"
msgstr "Максимизиране на прозореца"
#: src/frames.c:1032
#: ../src/frames.c:1032
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
#: src/keybindings.c:994
#: ../src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
#: src/keybindings.c:2559
#: ../src/keybindings.c:2561
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
"грешка за команда: %s\n"
#: src/keybindings.c:2664
#: ../src/keybindings.c:2666
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
#: src/keybindings.c:3494
#: ../src/keybindings.c:3511
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Не е дефинирана терминална команда.\n"
#: src/main.c:69
#: ../src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
......@@ -134,7 +134,7 @@ msgstr ""
"metacity·[--sm-disable]·[--sm-client-id=ID]·[--sm-save-file=FILENAME]·[--"
"display=DISPLAY]·[--replace]·[--version]\n"
#: src/main.c:76
#: ../src/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
......@@ -150,12 +150,12 @@ msgstr ""
"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
#: src/main.c:443
#: ../src/main.c:443
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите:·%s\n"
#: src/main.c:459
#: ../src/main.c:459
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
......@@ -163,88 +163,88 @@ msgstr ""
"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
"обичайните теми."
#: src/main.c:521
#: ../src/main.c:521
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Не успях да рестартирам: %s\n"
#: src/menu.c:54
#: ../src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Ми_нимизиране"
#: src/menu.c:55
#: ../src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Максимизиране"
#: src/menu.c:56
#: ../src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Демаксимизиране"
#: src/menu.c:57
#: ../src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "На_виване"
#: src/menu.c:58
#: ../src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "_Развиване"
#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "_Отгоре"
#: src/menu.c:61
#: ../src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "_Преместване"
#: src/menu.c:62
#: ../src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "_Оразмеряване"
#. separator
#: src/menu.c:64
#: ../src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Затваряне"
#. separator
#: src/menu.c:66
#: ../src/menu.c:66
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
#: src/menu.c:67
#: ../src/menu.c:67
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Само на този работен плот"
#: src/menu.c:68
#: ../src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Преместване в _левия работен плот"
#: src/menu.c:69
#: ../src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Преместване в _дясния работен плот"
msgstr "Преместване в _десния работен плот"
#: src/menu.c:70
#: ../src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Преместване в _горния работен плот"
#: src/menu.c:71
#: ../src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Преместване в _долния работен плот"
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Работен плот %d"
#: src/menu.c:171
#: ../src/menu.c:171
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Работен плот 1_0"
#: src/menu.c:173
#: ../src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Работен плот %s%d"
#: src/menu.c:368
#: ../src/menu.c:368
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Преместване в друг _работен плот"
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Преместване в друг _работен плот"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:105
#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
......@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr "Shift"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:111
#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
......@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:117
#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
......@@ -280,7 +280,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:123
#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
......@@ -289,7 +289,7 @@ msgstr "Meta"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:129
#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Super"
......@@ -298,7 +298,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:135
#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
......@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "Hyper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:141
#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
......@@ -316,7 +316,7 @@ msgstr "Mod2"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:147
#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
......@@ -325,7 +325,7 @@ msgstr "Mod3"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:153
#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
......@@ -334,35 +334,35 @@ msgstr "Mod4"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:159
#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#: src/metacity-dialog.c:110
#: ../src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Прозорецът \"%s\" не отговаря."
#: src/metacity-dialog.c:118
#: ../src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
"незапазени промени."
#: src/metacity-dialog.c:128
#: ../src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Насилствено спиране"
#: src/metacity-dialog.c:225
#: ../src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Заглавие"
#: src/metacity-dialog.c:237
#: ../src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Клас"
#: src/metacity-dialog.c:262
#: ../src/metacity-dialog.c:262
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -370,7 +370,7 @@ msgstr ""
"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
#: src/metacity-dialog.c:325
#: ../src/metacity-dialog.c:325
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -379,17 +379,17 @@ msgstr ""
"Имаше грешка при изпълнението на \"%s\":\n"
"%s."
#: src/metacity.desktop.in.h:1
#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Все още не е осъществено) Навигацията работи в рамките на програмите, а не "
"на прозорците"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
......@@ -405,19 +405,19 @@ msgstr ""
"принуждава Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
#: src/metacity.schemas.in.h:3
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
#: src/metacity.schemas.in.h:4
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
#: src/metacity.schemas.in.h:5
#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
#: src/metacity.schemas.in.h:6
#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
......@@ -433,11 +433,11 @@ msgstr ""
"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
"версии."
#: src/metacity.schemas.in.h:7
#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
#: src/metacity.schemas.in.h:8
#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
......@@ -449,23 +449,23 @@ msgstr ""
"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
"от вида \"&lt;Alt&gt;\" или \"&lt;Super&gt;\" например."
#: src/metacity.schemas.in.h:9
#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Close window"
msgstr "Затваряне на прозореца"
#: src/metacity.schemas.in.h:10
#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
#: src/metacity.schemas.in.h:11
#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Current theme"
msgstr "Текуща тема"
#: src/metacity.schemas.in.h:12
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
#: src/metacity.schemas.in.h:13
#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
......@@ -474,21 +474,21 @@ msgstr ""
"\";може да се използва наедно с \"визуален звънец\", за да се позволят тихи "
"\"бибиткания\"."
#: src/metacity.schemas.in.h:14
#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr ""
"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
"грешки"
#: src/metacity.schemas.in.h:15
#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Включване на визуалния звънец"
#: src/metacity.schemas.in.h:16
#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
#: src/metacity.schemas.in.h:17
#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
......@@ -498,7 +498,7 @@ msgstr ""
"фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
"ключа auto_raise_delay)."
#: src/metacity.schemas.in.h:18
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
......@@ -506,7 +506,7 @@ msgstr ""
"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
#: src/metacity.schemas.in.h:19
#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
......@@ -524,7 +524,7 @@ msgstr ""
"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
"работния плот."
#: src/metacity.schemas.in.h:20
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
......@@ -547,155 +547,155 @@ msgstr ""
"предават щракванията. На този етап подходът на базата на приложения още не е "
"осъществен изцяло."
#: src/metacity.schemas.in.h:21
#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr ""
"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
#: src/metacity.schemas.in.h:22
#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
#: src/metacity.schemas.in.h:23
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Maximize window"
msgstr "Максимизиране на прозорец"
#: src/metacity.schemas.in.h:24
#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
#: src/metacity.schemas.in.h:25
#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
#: src/metacity.schemas.in.h:26
#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Minimize window"
msgstr "Минимизиране на прозореца"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr ""
"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с щраквания по "
"прозорците"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
#: src/metacity.schemas.in.h:29
#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
"като се използва изскачащ прозорец"
#: src/metacity.schemas.in.h:30
#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
#: src/metacity.schemas.in.h:31
#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
#: src/metacity.schemas.in.h:32
#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
"използва изскачащ прозорец"
#: src/metacity.schemas.in.h:33
#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
#: src/metacity.schemas.in.h:34
#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
"прозорец"
#: src/metacity.schemas.in.h:35
#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr ""
"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
"изскачащ прозорец"
#: src/metacity.schemas.in.h:36
#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
msgstr "Преместване на прозорец"
#: src/metacity.schemas.in.h:37
#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
#: src/metacity.schemas.in.h:38
#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
#: src/metacity.schemas.in.h:39
#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
#: src/metacity.schemas.in.h:40
#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
#: src/metacity.schemas.in.h:41
#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
#: src/metacity.schemas.in.h:42
#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
#: src/metacity.schemas.in.h:43
#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move window to workspace 11"