Commit 831cf9a8 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov
Browse files

Updated Bulgarian translation

parent 47be4fdf
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-09 06:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-09 06:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-12 06:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-12 06:33+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
......@@ -166,8 +166,8 @@ msgid "Close window"
msgstr "Затваряне на прозореца"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:9
msgid "Minimize window"
msgstr "Минимизиране на прозореца"
msgid "Hide window"
msgstr "Скриване на прозорец"
#: ../src/50-mutter-windows.xml.in.h:10
msgid "Move window"
......@@ -356,7 +356,7 @@ msgstr ""
"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
"модификатор на бутон на мишката\n"
#: ../src/core/prefs.c:1768
#: ../src/core/prefs.c:1780
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -365,7 +365,7 @@ msgstr ""
"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
"клавишната комбинация „%s“\n"
#: ../src/core/prefs.c:1865
#: ../src/core/prefs.c:1877
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Работен плот %d"
......@@ -909,48 +909,48 @@ msgstr "Mod5"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d×%d"
#: ../src/ui/theme.c:234
#: ../src/ui/theme.c:235
msgid "top"
msgstr "горния"
#: ../src/ui/theme.c:236
#: ../src/ui/theme.c:237
msgid "bottom"
msgstr "долния"
#: ../src/ui/theme.c:238
#: ../src/ui/theme.c:239
msgid "left"
msgstr "левия"
#: ../src/ui/theme.c:240
#: ../src/ui/theme.c:241
msgid "right"
msgstr "десния"
#: ../src/ui/theme.c:268
#: ../src/ui/theme.c:269
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
#: ../src/ui/theme.c:287
#: ../src/ui/theme.c:288
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
#: ../src/ui/theme.c:324
#: ../src/ui/theme.c:325
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
#: ../src/ui/theme.c:336
#: ../src/ui/theme.c:337
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
#: ../src/ui/theme.c:1049
#: ../src/ui/theme.c:1050
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
#: ../src/ui/theme.c:1201
#: ../src/ui/theme.c:1202
#, c-format
msgid ""
"GTK custom color specification must have color name and fallback in "
......@@ -959,7 +959,7 @@ msgstr ""
"Цветовата спецификация на GTK трябва да съдържа в скоби име на основен и "
"резервен цвят: напр. gtk:custom(foo,bar). Неуспех при анализа на „%s“"
#: ../src/ui/theme.c:1217
#: ../src/ui/theme.c:1218
#, c-format
msgid ""
"Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-z0-9-"
......@@ -968,7 +968,7 @@ msgstr ""
"Неправилен знак „%c“ в параметъра за име на цвят (color_name) на gtk:custom. "
"Позволени са само A-Za-z0-9-_."
#: ../src/ui/theme.c:1231
#: ../src/ui/theme.c:1232
#, c-format
msgid ""
"Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not "
......@@ -977,7 +977,7 @@ msgstr ""
"Форматът на Gtk:custom е „gtk:custom(основен_цвят,резервен_цвят)“, „%s“ не "
"съответства на формата"
#: ../src/ui/theme.c:1276
#: ../src/ui/theme.c:1277
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
......@@ -987,7 +987,7 @@ msgstr ""
"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
"анализира „%s“"
#: ../src/ui/theme.c:1290
#: ../src/ui/theme.c:1291
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
......@@ -997,17 +997,17 @@ msgstr ""
"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
"анализа на „%s“"
#: ../src/ui/theme.c:1301
#: ../src/ui/theme.c:1302
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
#: ../src/ui/theme.c:1314
#: ../src/ui/theme.c:1315
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
#: ../src/ui/theme.c:1343
#: ../src/ui/theme.c:1344
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
......@@ -1016,17 +1016,17 @@ msgstr ""
"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
"подчинява на формата"
#: ../src/ui/theme.c:1354
#: ../src/ui/theme.c:1355
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
#: ../src/ui/theme.c:1364
#: ../src/ui/theme.c:1365
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
#: ../src/ui/theme.c:1411
#: ../src/ui/theme.c:1412
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
......@@ -1034,27 +1034,27 @@ msgstr ""
"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
"формата"
#: ../src/ui/theme.c:1422
#: ../src/ui/theme.c:1423
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
#: ../src/ui/theme.c:1432
#: ../src/ui/theme.c:1433
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
#: ../src/ui/theme.c:1461
#: ../src/ui/theme.c:1462
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
#: ../src/ui/theme.c:1778
#: ../src/ui/theme.c:1779
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
#: ../src/ui/theme.c:1805
#: ../src/ui/theme.c:1806
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
......@@ -1063,14 +1063,14 @@ msgstr ""
"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
"да бъде анализирано"
#: ../src/ui/theme.c:1819
#: ../src/ui/theme.c:1820
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
"анализирано"
#: ../src/ui/theme.c:1940
#: ../src/ui/theme.c:1941
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
......@@ -1079,24 +1079,24 @@ msgstr ""
"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: "
"„%s“"
#: ../src/ui/theme.c:1997
#: ../src/ui/theme.c:1998
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
#: ../src/ui/theme.c:2110 ../src/ui/theme.c:2120 ../src/ui/theme.c:2154
#: ../src/ui/theme.c:2111 ../src/ui/theme.c:2121 ../src/ui/theme.c:2155
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
#: ../src/ui/theme.c:2162
#: ../src/ui/theme.c:2163
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
#: ../src/ui/theme.c:2218
#: ../src/ui/theme.c:2219
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
......@@ -1104,18 +1104,18 @@ msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
"операнд"
#: ../src/ui/theme.c:2227
#: ../src/ui/theme.c:2228
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""
"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
#: ../src/ui/theme.c:2235
#: ../src/ui/theme.c:2236
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
#: ../src/ui/theme.c:2245
#: ../src/ui/theme.c:2246
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
......@@ -1124,38 +1124,38 @@ msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
"между тях"
#: ../src/ui/theme.c:2396 ../src/ui/theme.c:2441
#: ../src/ui/theme.c:2397 ../src/ui/theme.c:2442
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
#: ../src/ui/theme.c:2495
#: ../src/ui/theme.c:2496
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
#: ../src/ui/theme.c:2524
#: ../src/ui/theme.c:2525
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
#: ../src/ui/theme.c:2588
#: ../src/ui/theme.c:2589
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
#: ../src/ui/theme.c:2599
#: ../src/ui/theme.c:2600
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
#: ../src/ui/theme.c:2812 ../src/ui/theme.c:2832 ../src/ui/theme.c:2852
#: ../src/ui/theme.c:2813 ../src/ui/theme.c:2833 ../src/ui/theme.c:2853
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4498
#: ../src/ui/theme.c:4499
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
......@@ -1164,25 +1164,25 @@ msgstr ""
"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5009 ../src/ui/theme.c:5034
#: ../src/ui/theme.c:5010 ../src/ui/theme.c:5035
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5082
#: ../src/ui/theme.c:5083
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:5218 ../src/ui/theme.c:5225 ../src/ui/theme.c:5232
#: ../src/ui/theme.c:5239 ../src/ui/theme.c:5246
#: ../src/ui/theme.c:5219 ../src/ui/theme.c:5226 ../src/ui/theme.c:5233
#: ../src/ui/theme.c:5240 ../src/ui/theme.c:5247
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
#: ../src/ui/theme.c:5254
#: ../src/ui/theme.c:5255
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
......@@ -1191,7 +1191,7 @@ msgstr ""
"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5650 ../src/ui/theme.c:5712 ../src/ui/theme.c:5775
#: ../src/ui/theme.c:5662 ../src/ui/theme.c:5724 ../src/ui/theme.c:5787
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
......@@ -1199,7 +1199,7 @@ msgstr ""
"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а "
"„%s“ не започва така"
#: ../src/ui/theme.c:5658 ../src/ui/theme.c:5720 ../src/ui/theme.c:5783
#: ../src/ui/theme.c:5670 ../src/ui/theme.c:5732 ../src/ui/theme.c:5795
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
......@@ -1709,23 +1709,23 @@ msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
#: ../src/ui/theme-viewer.c:877
msgid "Small Title Font"
msgstr "Малък шрифт на заглавието"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:882
#: ../src/ui/theme-viewer.c:883
msgid "Large Title Font"
msgstr "Голям шрифт на заглавието"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:887
#: ../src/ui/theme-viewer.c:888
msgid "Button Layouts"
msgstr "Изглед на бутоните"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:892
#: ../src/ui/theme-viewer.c:893
msgid "Benchmark"
msgstr "Статистика"
......@@ -1733,7 +1733,7 @@ msgstr "Статистика"
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1052
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1055
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
......@@ -1744,43 +1744,43 @@ msgstr ""
"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1271
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1275
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr ""
"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
"грешка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1273
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1277
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr ""
"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
"грешка"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1277
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1281
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1279
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1283
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1285
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1289
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1289
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1293
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1292
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1296
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1357
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1361
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment