Commit 54f2bb36 authored by Adi Attar's avatar Adi Attar Committed by Adi Attar
Browse files

Updated Xhosa translation.

2005-05-10  Adi Attar  <aattar@cvs.gnome.org>

	* xh.po: Updated Xhosa translation.
parent 4223bc53
2005-05-10 Adi Attar <aattar@cvs.gnome.org>
* xh.po: Updated Xhosa translation.
2005-04-28 Kostas Papadimas <pkst@gnome.org>
* el.po: Updated Greek translation
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-29 15:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-10 16:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-22 18:03+0200\n"
"Last-Translator: Canonical Ltd <translations@canonical.com>\n"
"Language-Team: Xhosa <xh-translate@ubuntu.com>\n"
......@@ -206,14 +206,12 @@ msgstr "_Vala"
#. separator
#: ../src/menu.c:66
#, fuzzy
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Kuphela _Kule Ndawo yoSebenzela"
msgstr "_Rhoqo kwiNdawo yoSebenzela eBonakalayo"
#: ../src/menu.c:67
#, fuzzy
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Kuphela _Kule Ndawo yoSebenzela"
msgstr "_Kuphela Kule Ndawo yoSebenzela"
#: ../src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
......@@ -363,7 +361,7 @@ msgstr "Isihloko"
msgid "Class"
msgstr "Udidi"
#: ../src/metacity-dialog.c:262
#: ../src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -371,7 +369,7 @@ msgstr ""
"Ezi festile azixhasi \"gcina umiselo lwenkqubo lwangoku\" kwaye ziya "
"kufuneka ziqaliswe ngokutsha ngesandla kwixa elizayo xa ungena."
#: ../src/metacity-dialog.c:325
#: ../src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -508,7 +506,6 @@ msgstr ""
"esemgangathweni kwizihloko zefestile."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
......@@ -517,12 +514,13 @@ msgid ""
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr ""
"Ukuba kuyinene, imetacity iya kunikeza umsebenzisi ingxelo engaphantsi "
"nobulumko obungaphantsi \"direct manipulation\", ngokusebenzisa izakhelo "
"Ukuba kuyinene, i-metacity iya kunikeza umsebenzisi ingxelo engaphantsi "
"nentsingiselo engaphantsi \"direct manipulation\", ngokusebenzisa izakhelo "
"zocingo, ukuthintela oopopayi, okanye ezinye iindlela. Olu lunciphiso "
"olubalulekileyo kusetyenziso lwabasebenzisi abaninzi kodwa kungavumela "
"iinkqubo ezililifa neeseva zetheminali ukuba zisebenze ngexa bezingasayi "
"kusebenza."
"kusebenza. Kodwa ke, uphawu lwezakhelo zocingo alusebenzi xa ufikelelo "
"luvuliwe ukuthintela ukophuka okungaqhelekanga kwe-desktop."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment