Commit fa6b5977 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 3ec82960
......@@ -361,7 +361,7 @@ msgstr ""
"Tingueu en compte que alguns sistemes operatius configuren el GDM per "
"comportar-se de forma diferent als valors per defecte que es descriuen en "
"aquest document. Si el GDM no sembla que es comporta com s'explica aquí, "
"comproveu si alguna configuració relacionada és diferent a la descrita aquí."
"comproveu si alguna configuració relacionada és diferent de la descrita aquí."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:172
......@@ -1084,7 +1084,7 @@ msgid ""
"example, the account should be setup to not have a password or allow non-"
"root users to login to the account."
msgstr ""
"No hauríeu, baix cap concepte, de configurar l'usuari/grup del GDM a un "
"No hauríeu, de cap manera, de configurar l'usuari/grup del GDM a un "
"usuari sobre el qual un usuari pogués guanyar-ne fàcilment accés, com ara "
"l'usuari <filename>nobody</filename>. Qualsevol usuari que guanyi accés a "
"una clau Xauth pot tafanejar i controlar programes en execució de la "
......@@ -1111,7 +1111,7 @@ msgstr ""
"configurar la configuració per defecte del GConf com desitgin per evitar la "
"necessitat de proporcionar a l'usuari «gdm» un directori d'usuari amb "
"permisos d'escriptura. Tot i això, es poden inhabilitar algunes funcions del "
"GDM si no es pot escriure informació d'estat a la configuració del GConf"
"GDM si no es pot escriure informació d'estat a la configuració del GConf."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:617
......@@ -1162,7 +1162,7 @@ msgid ""
"with the security implications of any changes you intend to make to your "
"configuration."
msgstr ""
"La configuració del PAM te interfícies diferents, però similars, segons el "
"La configuració del PAM té interfícies diferents, però similars, segons el "
"sistema operatiu, de manera que comproveu les pàgines del manual del <ulink "
"type=\"help\" url=\"man:pam.d\">pam.d</ulink> o del <ulink type=\"help\" url="
"\"man:pam.conf\">pam.conf</ulink> per obtenir-ne tots els detalls. Assegureu-"
......@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr ""
"no es pot accedir des del món exterior i només es pot connectar al servidor. "
"L'únic punt des d'on necessiteu accedir a fora és el servidor. Aquest tipus "
"de configuració no hauria d'utilitzar un concentrador no gestionat o una "
"altre xarxa que es pugui vigilar."
"altra xarxa que es pugui vigilar."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:795
......@@ -1763,7 +1763,7 @@ msgstr ""
"defecte. Aquests es troben al mateix directori que l'script per defecte i "
"tenen el mateix nom que el valor DISPLAY del servidor d'X per a aquesta "
"pantalla. Per exemple, si existeix l'script <filename>&lt;Init&gt;/:0</"
"filename>, aquest s'executarà si la pantalla és «:0»"
"filename>, aquest s'executarà si la pantalla és «:0»."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:998
......@@ -2098,7 +2098,7 @@ msgstr ""
"terminals d'accés públic o fins i tot per ús domèstic. Si l'usuari utilitza "
"el teclat o els menús de navegació, es reiniciarà el temps d'espera a "
"<filename>TimedLoginDelay</filename> o 30 segons, el que sigui més alt. Si "
"l'usuari no introdueix cap nom d'usuari si no que prem la tecla de retorn "
"l'usuari no introdueix cap nom d'usuari si que prem la tecla de retorn "
"mentre el programa d'entrada sol·licita el nom d'usuari, el GDM assumirà que "
"l'usuari vol entrar immediatament com a l'usuari definit a "
"<filename>TimedLogin</filename>. Tingueu en compte que no se sol·licitarà "
......@@ -3613,7 +3613,7 @@ msgid ""
"daemon a HUP signal. This command will immediately terminate all sessions "
"and log out users currently logged in with GDM."
msgstr ""
"El <command>gdm-restart</command> atura i torna a iniciar el GDM enviant una "
"El <command>gdm-restart</command> atura i torna a iniciar el GDM enviant un "
"senyal HUP al dimoni del GDM. Aquesta ordre finalitzarà immediatament totes "
"les sessions i farà sortir als usuaris que estan connectats actualment amb "
"el GDM."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment