Commit f2645e89 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent a510c612
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-22 19:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-13 12:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-13 14:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-16 22:35+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -21,7 +21,19 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "_Obnoviť"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "_Pripojiť"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
......@@ -44,22 +56,22 @@ msgstr "XDMCP: Nesprávna verzia XDMCP!"
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Nepodarilo sa analyzovať adresu"
#: ../common/gdm-common.c:298
#: ../common/gdm-common.c:317
#, c-format
msgid "/dev/urandom is not a character device"
msgstr "/dev/urandom nie je znakové zariadenie"
#: ../common/gdm-common.c:468 ../libgdm/gdm-user-switching.c:209
#: ../common/gdm-common.c:487 ../libgdm/gdm-user-switching.c:209
#, c-format
msgid "Could not identify the current session."
msgstr "Nepodarilo sa identifikovať aktuálnu reláciu."
#: ../common/gdm-common.c:477 ../libgdm/gdm-user-switching.c:218
#: ../common/gdm-common.c:496 ../libgdm/gdm-user-switching.c:218
#, c-format
msgid "Could not identify the current seat."
msgstr "Nepodarilo sa rozpoznať aktuálne sedenie."
#: ../common/gdm-common.c:487 ../libgdm/gdm-user-switching.c:228
#: ../common/gdm-common.c:506 ../libgdm/gdm-user-switching.c:228
#, c-format
msgid ""
"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
......@@ -68,7 +80,7 @@ msgstr ""
"Systém nie je schopný zistiť, či má prepnúť na existujúcu prihlasovaciu "
"obrazovku alebo spustiť novú prihlasovaciu obrazovku."
#: ../common/gdm-common.c:495 ../libgdm/gdm-user-switching.c:236
#: ../common/gdm-common.c:514 ../libgdm/gdm-user-switching.c:236
#, c-format
msgid "The system is unable to start up a new login screen."
msgstr "Systém nie je schopný spustiť novú prihlasovaciu obrazovku."
......@@ -90,70 +102,70 @@ msgstr ""
"súbor so systémovým záznamom. Zatiaľ bude tento displej zakázaný. Po oprave "
"problému reštartujte GDM."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:775
msgid "No display available"
msgstr "Nie je dostupný žiadny displej"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:844 ../daemon/gdm-manager.c:1120
msgid "No session available"
msgstr "Nie je dostupná žiadna relácia"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#: ../daemon/gdm-manager.c:863
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Nástroj na výber relácie nie je dostupný"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:875
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Môže byť volaný iba pred prihlásením používateľa"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:886
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Volajúci nie je GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:896
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súkromný komunikačný kanál"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr "Server mal byť spustený používateľom %s, taký ale neexistuje"
# PK: prekladat alebo neprekladat? identifikator skupiny
# DK: kludne moze byt prelozeny-neni obmedzenie na pocet znakov ako napr. v tabulke kde je lepsie nechat ID
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť identifikátor skupiny na %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups () zlyhalo pre %s"
#  PK: prekladat alebo neprekladat? identifikator pouzivatela
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť identifikátor používateľa na %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pre displej %s!"
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Chyba pri nastavovaní %s na %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: Priorita servera nemohla byť nastavená na %d: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Prázdny príkaz servera pre displej %s"
......@@ -182,33 +194,33 @@ msgstr "Zariadenie displeja"
msgid "The display device"
msgstr "Zariadenie pre displej"
#: ../daemon/gdm-session.c:1224
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť proces pomocníka pre overenie totožnosti"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr "Vášmu účtu bol pridelený časový limit, ktorý práve teraz vypršal."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Prepáčte, toto nefungovalo. Prosím, skúste to znovu."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Používateľské meno:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "nie je k dispozícií žiaden používateľský účet"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť na používateľa"
# PM: to znie šialene, čo takto Správca relácií pre...
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "Spúšťač relácie Wayland pre Správcu prihlásenia GNOME"
......@@ -216,16 +228,16 @@ msgstr "Spúšťač relácie Wayland pre Správcu prihlásenia GNOME"
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť soket!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Spustí program cez wrapper skript /etc/gdm/Xsession"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Bude načúvať na sokete TCP"
# PM: to znie šialene, čo takto Správca relácií pre...
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "Spúšťač relácie X pre Správcu prihlásenia GNOME"
......@@ -264,25 +276,25 @@ msgstr "Nie je možné nájsť skupinu procesu GDM „%s“. Prerušuje sa!"
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "Skupina pre GDM by nemala byť root. Prerušuje sa!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Označí všetky upozornenia ako kritické"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Skončí po nejakom čase (pre ladenie)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "Vypíše verziu GDM"
# PŠ: je to názov toho programu - Správca prihlásenia. Vždy sa tak volal...
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "Správca prihlásenia GNOME"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Len používateľ root môže spúšťať GDM"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment