Commit cb56eae5 authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Updated Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent 1e36e8d7
......@@ -4,15 +4,15 @@
# This file is distributed under the same license as the gdm2 package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002-2004,2012-2013.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2013, 2015, 2016, 2017.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-02 06:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-04 14:22+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-26 21:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-27 07:28+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -22,6 +22,18 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "Cậ_p nhật"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "T_hôi"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "_Kết nối"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Chọn hệ thống"
......@@ -42,22 +54,22 @@ msgstr "XMDCP: Phiên bản XDMCP không đúng!"
msgid "XDMCP: Unable to parse address"
msgstr "XMDCP: Không thể phân tích địa chỉ"
#: ../common/gdm-common.c:298
#: ../common/gdm-common.c:317
#, c-format
msgid "/dev/urandom is not a character device"
msgstr "/dev/urandom không phải là một thiết bị ký tự"
#: ../common/gdm-common.c:468 ../libgdm/gdm-user-switching.c:209
#: ../common/gdm-common.c:487 ../libgdm/gdm-user-switching.c:209
#, c-format
msgid "Could not identify the current session."
msgstr "Không thể nhận ra phiên bản đang chạy."
#: ../common/gdm-common.c:477 ../libgdm/gdm-user-switching.c:218
#: ../common/gdm-common.c:496 ../libgdm/gdm-user-switching.c:218
#, c-format
msgid "Could not identify the current seat."
msgstr "Không thể nhận ra trạm này."
#: ../common/gdm-common.c:487 ../libgdm/gdm-user-switching.c:228
#: ../common/gdm-common.c:506 ../libgdm/gdm-user-switching.c:228
#, c-format
msgid ""
"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
......@@ -66,7 +78,7 @@ msgstr ""
"Hệ thống không thể quyết định có chuyển sang màn hình đăng nhập sẵn có hoặc "
"mở màn hình đăng nhập mới."
#: ../common/gdm-common.c:495 ../libgdm/gdm-user-switching.c:236
#: ../common/gdm-common.c:514 ../libgdm/gdm-user-switching.c:236
#, c-format
msgid "The system is unable to start up a new login screen."
msgstr "Hệ thống không thể mở màn hình đăng nhập mới."
......@@ -88,68 +100,68 @@ msgstr ""
"(nhật ký của hệ thống) để chẩn đoán lỗi. Trong khi đợi, bộ trình bày này sẽ "
"bị tắt. Hãy khởi động lại GDM khi vấn đề đã được tháo gỡ."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:775
msgid "No display available"
msgstr "Không có bộ hiển thị nào"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:844 ../daemon/gdm-manager.c:1120
msgid "No session available"
msgstr "Không có phiên làm việc nào"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#: ../daemon/gdm-manager.c:863
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Bộ chọn phiên làm việc không sẵn có"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:875
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Chỉ có thể được gọi trước khi đăng nhập"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:886
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Bên gọi không phải GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:896
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Không thể mở kênh truyền thông riêng"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr ""
"Máy phục vụ được người dùng %s khởi tạo, nhưng người dùng đó không tồn tại"
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "Không thể đặt mã số nhóm thành %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups () bị lỗi đối với %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "Không thể đặt mã số người dùng thành %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Không thể mở tập tin ghi nhật ký cho bộ trình bày %s!"
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Gặp lỗi khi đặt %s thành %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: Không thể đặt mức ưu tiên của máy phục vụ thành %d: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Lệnh máy phục vụ rỗng cho bộ trình bày %s."
......@@ -178,33 +190,33 @@ msgstr "Thiết bị hiển thị"
msgid "The display device"
msgstr "Thiết bị hiển thị, v.d. màn hình"
#: ../daemon/gdm-session.c:1223
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Không thể tạo tiến trình trợ giúp xác thực"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr ""
"Tài khoản của bạn có đưa ra thời gian giới hạn, cái mà hiện tại đã vượt quá."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Rất tiếc, nó không làm việc. Hãy thử lại lần nữa."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Tài khoản:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "không có sẵn tài khoản người dùng"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Không thể chuyển đổi sang người dùng"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "Bộ phóng phiên phiên chạy của trình quản lý bộ trình bày Wayland GNOME"
......@@ -212,15 +224,15 @@ msgstr "Bộ phóng phiên phiên chạy của trình quản lý bộ trình bà
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Không thể tạo ổ cắm mạng!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Chạy chương trình thông qua văn lệnh bao /etc/gdm/Xsession"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Lắng nghe trên ổ cắm TCP"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "Bộ phóng phiên phiên chạy của trình quản lý bộ trình bày X GNOME"
......@@ -258,24 +270,24 @@ msgstr "Không thể tìm thấy nhóm GDM “%s”. Hủy bỏ!"
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "Nhóm GDM không nên là root vì lý do an ninh nên hủy bỏ!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Xem mọi cảnh báo là nghiêm trọng"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Thoát sau một khoảng thời gian (để gỡ lỗi)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "In ra phiên bản GDM"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "Trình quản lý bộ trình bày GNOME"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Chỉ có tài khoản siêu quản trị mới có quyền chạy GDM"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment