Commit 60058fd5 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 756e01a7
......@@ -2338,7 +2338,7 @@ msgstr ""
"llistat d'usuaris locals del sistema. No es mostrarà cap usuari amb una id "
"inferior a 500 (o 100 en l'Oracle Solaris). El navegador de cares també "
"mostrarà qualsevol usuari que hagi accedit anteriorment al sistema (per "
"exemple, usuarios NIS/LDAP). Obté aquest llistat cridant la interfície "
"exemple, usuaris NIS/LDAP). Obté aquest llistat cridant la interfície "
"<command>ck-history</command> del ConsoleKit. Tampoc mostrarà cap usuari que "
"no tingui un intèrpret d'ordres vàlid (els vàlids són els que retornar "
"getusershell() - /sbin/nologin o /bin/false es consideren intèrprets "
......@@ -3310,7 +3310,7 @@ msgid ""
"from the GDM autostart directory, or by adding the \"Hidden=true\" key "
"setting to the gok.desktop file."
msgstr ""
"Per evitar que el GOK s'inicïi, s'ha de suprimir o desactivar el fitxer "
"Per evitar que el GOK s'inic, s'ha de suprimir o desactivar el fitxer "
"d'escriptori del teclat en pantalla GOK. D'altra forma, l'onboard i el GOK "
"s'iniciaran simultàniament. Això es pot aconseguir suprimint el fitxer gok."
"desktop del directori d'autoinici del GDM, o afegint la clau \"Hidden=true\" "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment