Commit 41e90e2f authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent b813bd4e
......@@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm to kazakh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-22 19:09+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-05 02:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
......@@ -12,7 +12,19 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "Жаңар_ту"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "Ба_йланысу"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
......@@ -80,67 +92,67 @@ msgstr ""
"шығысын тексеріңіз. Бұл экран уақытша сөндіріледі. Мәселе шешілген кезде GDM "
"қызметін қайта қосыңыз."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "Қолжетерлік дисплей жоқ"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "қолжетерлік сессиялар жоқ"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Таңдаушы сессиясы қолжетерсіз"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Пайдаланушы кіргенге дейін ғана шақыруға болады"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Шақырушы GDM емес"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Жеке хабарласу арнасын ашу мүмкін емес"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr "Серверді %s пайдаланушысы қосқан, бірақ ол пайдаланушысы жоқ болып тұр"
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "Groupid мәнін %d-ға орнату қатесі"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "%s үшін initgroups () қатесі"
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "Userid мәнін %d-ға орнату қатесі"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: %s экраны үшін лог файлын ашу мүмкін емес!"
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: %s жаңа %s мәніне орнату қатесі"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: Сервердің приоритеті %d мәніне орнатуға болмайды: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: %s экраны үшін бос сервер командасы"
......@@ -169,32 +181,32 @@ msgstr "Экран құрылғысы"
msgid "The display device"
msgstr "экран құрылғысы"
#: ../daemon/gdm-session.c:1224
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Аутентификациясының көмекші үрдісін жасау мүмкін емес"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr "Тіркелгіңіз үшін берілген уақыт мерзімі енді аяқталды."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Кешіріңіз, бұл дұрыс емес болды. Қайтадан көріңіз."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Пайдаланушы:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "қолжетерлік пайдаланушы тіркелгілер жоқ"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Пайдаланушыға ауысу мүмкін емес"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "GNOME дисплейлер басқарушысының Wayland сессиясын жөнелткіші"
......@@ -202,15 +214,15 @@ msgstr "GNOME дисплейлер басқарушысының Wayland сесс
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Сокет құру мүмкін емес!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "/etc/gdm/Xsession аймалау скрипті арқылы қолданбаны жөнелту"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "TCP сокетін тындау"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "GNOME дисплейлер басқарушысының X сессиясын жөнелткіші"
......@@ -247,24 +259,24 @@ msgstr "GDM тобы '%s' табылмады. Тоқтатылады!"
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "GDM тобы root болмауы керек. Тоқтатылады!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Барлық ескертулерді фаталды деп белгілеу"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Уақыт өте шығу (жөндеу режимі)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "GDM нұсқасын көрсету"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "GNOME Дисплей Менеджері"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "GDM бағдарламасын тек root жібере алады"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment