[l10n] Update Catalan translation

parent 67ab9963
......@@ -6,23 +6,37 @@
# David Planella Molas <david.planella@gmail.com>, 2008, 2009, 2010, 2011
# Pau Iranzo <paugnu@gmail.com>, 2011, 2012.
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2012, 2013.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2012, 2013, 2018.
# Josep Sànchez <papapep@gmx.com>, 2013.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2017
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2 2.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-21 17:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-21 17:01+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-05 02:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-22 00:23+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada Codinachs <gil.gnome@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "_Actualitza"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "C_onnecta"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
......@@ -91,68 +105,68 @@ msgstr ""
"Mentrestant s'inhabilitarà aquesta pantalla. Reinicieu el GDM quan hàgiu "
"solucionat el problema."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "No hi ha cap pantalla disponible"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "No hi ha cap sessió disponible"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Selector de sessió no disponible"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Només es pot cridar abans que l'usuari hagi entrat"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "El que ha fet la crida no és el GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "No s'ha pogut obrir un canal de comunicació privat"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr ""
"L'usuari %s havia d'engendrar el servidor però aquest usuari no existeix"
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "No s'ha pogut definir el groupid com a %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "ha fallat l'initgroups () per a %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "No s'ha pogut definir l'userid com a %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de registre per a la pantalla %s."
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: s'ha produït un error en establir %s a %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: no s'ha pogut establir la prioritat del servidor a %d: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: l'ordre del servidor per a la pantalla %s està buida"
......@@ -181,32 +195,32 @@ msgstr "Dispositiu de pantalla"
msgid "The display device"
msgstr "El dispositiu de pantalla"
#: ../daemon/gdm-session.c:1223
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "No s'ha pogut crear un procés auxiliar d'autenticació"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr "El compte tenia un temps límit que s'ha sobrepassat."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "S'ha produït algun error. Torneu-ho a provar."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "no hi ha tal compte d'usuari disponible"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "No s'ha pogut commutar a aquest usuari"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "Llançador de la sessió Wayland del gestor de pantalla del GNOME"
......@@ -214,15 +228,15 @@ msgstr "Llançador de la sessió Wayland del gestor de pantalla del GNOME"
msgid "Could not create socket!"
msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Executa el programa a través del script d'embolcall /etc/gdm/Xsession"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Escolta en el sòcol TCP"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "Llançador de la sessió X del gestor de pantalla del GNOME"
......@@ -262,24 +276,24 @@ msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr ""
"El grup del GDM no hauria de ser el de l'usuari primari. S'interromprà."
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Fes que tots els avisos siguin fatals"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Surt al cap d'un temps (utilitzeu-ho per a la depuració)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "Mostra la versió del GDM"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "Gestor de pantalla del GNOME"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Només l'usuari primari pot executar el GDM"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment