Commit 1129228b authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent cb56eae5
......@@ -9,15 +9,15 @@
# Gintautas Miliauskas <gintautas@miliauskas.lt>, 2008,2009.
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2010.
# Algimantas Margevičius <gymka@mail.ru>, 2011.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-22 19:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-10 23:08+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-05 02:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-28 23:26+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -29,6 +29,18 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:140
msgid "_Refresh"
msgstr "At_naujinti"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:141
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:142
msgid "C_onnect"
msgstr "_Prisijunti"
#: ../chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
msgid "Select System"
msgstr "Pasirinkite sistemą"
......@@ -80,7 +92,6 @@ msgstr "Sistemai nepavyksta paleisti naujo prosijungimo ekrano."
#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
#, c-format
#| msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgid "could not find user “%s” on system"
msgstr "nepavyko sistemoje rasti naudotojo „%s“"
......@@ -96,72 +107,68 @@ msgstr ""
"norite diagnozuoti problemą. Kol kas šis ekranas bus išjungtas. Kai "
"išspręsite problemą, paleiskite GDM iš naujo."
#: ../daemon/gdm-manager.c:772
#: ../daemon/gdm-manager.c:777
msgid "No display available"
msgstr "Nėra galimų vaizduoklių"
#: ../daemon/gdm-manager.c:841 ../daemon/gdm-manager.c:1117
#: ../daemon/gdm-manager.c:846 ../daemon/gdm-manager.c:1122
msgid "No session available"
msgstr "Nėra prieinamų seansų"
#: ../daemon/gdm-manager.c:860
#: ../daemon/gdm-manager.c:865
msgid "Chooser session unavailable"
msgstr "Pasirinkimo seansas nepasiekiamas"
#: ../daemon/gdm-manager.c:872
#: ../daemon/gdm-manager.c:877
msgid "Can only be called before user is logged in"
msgstr "Gali būti kviečiamas tik prieš naudotojui prisijungiant"
#: ../daemon/gdm-manager.c:883
#: ../daemon/gdm-manager.c:888
msgid "Caller not GDM"
msgstr "Kvietėjas ne GDM"
#: ../daemon/gdm-manager.c:893
#: ../daemon/gdm-manager.c:898
msgid "Unable to open private communication channel"
msgstr "Nepavyko atverti privataus komunikacijos kanalo"
#: ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:383
#, c-format
#| msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn’t exist"
msgstr ""
"Serveris turėjo būti sukurtas naudotojo %s, bet toks naudotojas neegzistuoja"
#: ../daemon/gdm-server.c:402 ../daemon/gdm-server.c:422
#: ../daemon/gdm-server.c:394 ../daemon/gdm-server.c:414
#, c-format
#| msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgid "Couldn’t set groupid to %d"
msgstr "Nepavyko nustatyti groupid į %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:408
#: ../daemon/gdm-server.c:400
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups() %s nepavyko"
#: ../daemon/gdm-server.c:414
#: ../daemon/gdm-server.c:406
#, c-format
#| msgid "Couldn't set userid to %d"
msgid "Couldn’t set userid to %d"
msgstr "Nepavyko nustatyti userid į %d"
#: ../daemon/gdm-server.c:492
#: ../daemon/gdm-server.c:484
#, c-format
msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
msgstr "%s: Nepavyko atverti ekrano %s žurnalo failo!"
#: ../daemon/gdm-server.c:513 ../daemon/gdm-server.c:519
#: ../daemon/gdm-server.c:525
#: ../daemon/gdm-server.c:505 ../daemon/gdm-server.c:511
#: ../daemon/gdm-server.c:517
#, c-format
msgid "%s: Error setting %s to %s"
msgstr "%s: Klaida nustatant %s į %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:545
#: ../daemon/gdm-server.c:537
#, c-format
#| msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
msgid "%s: Server priority couldn’t be set to %d: %s"
msgstr "%s: Serverio prioriteto nepavyko nustatyti į %d: %s"
#: ../daemon/gdm-server.c:697
#: ../daemon/gdm-server.c:689
#, c-format
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tuščia serverio komanda ekranui %s"
......@@ -190,34 +197,32 @@ msgstr "Vaizdavimo įrenginys"
msgid "The display device"
msgstr "Vaizdavimo įrenginys"
#: ../daemon/gdm-session.c:1224
#: ../daemon/gdm-session.c:1261
msgid "Could not create authentication helper process"
msgstr "Nepavyko sukurti tapatybės patvirtinimo pagalbinio proceso"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:642
#| msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:766
msgid "Your account was given a time limit that’s now passed."
msgstr "Jūsų paskyrai buvo suteiktas laiko limitas, kuris dabar baigėsi."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:649
#| msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:773
msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
msgstr "Atleiskite, tai nesuveikė. Bandykite dar kartą."
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1037
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1170
msgid "Username:"
msgstr "Naudotojo vardas:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1539 ../daemon/gdm-session-worker.c:1556
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1672 ../daemon/gdm-session-worker.c:1689
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "naudotojų paskyrų nėra"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1583
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1716
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Nepavyko pakeisti naudotojo"
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:470
#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:478
msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
msgstr "GNOME ekrano tvarkytuvės Wayland seanso paleidėjas"
......@@ -225,15 +230,15 @@ msgstr "GNOME ekrano tvarkytuvės Wayland seanso paleidėjas"
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Nepavyko sukurti lizdo!"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:812
#: ../daemon/gdm-x-session.c:826
msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
msgstr "Paleisti programą per /etc/gdm/Xsession tarpinį scenarijų"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:813
#: ../daemon/gdm-x-session.c:827
msgid "Listen on TCP socket"
msgstr "Klausytis TCP lizdo"
#: ../daemon/gdm-x-session.c:824
#: ../daemon/gdm-x-session.c:838
msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
msgstr "GNOME ekrano tvarkytuvės X seanso paleidėjas"
......@@ -254,7 +259,6 @@ msgstr "Nepavyko sukurti LogDir %s: %s"
#: ../daemon/main.c:223
#, c-format
#| msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM user “%s”. Aborting!"
msgstr "Nepavyko rasti GDM naudotojo „%s“. Nutraukiama!"
......@@ -264,7 +268,6 @@ msgstr "GDM naudotojas neturėtų būti root. Nutraukiama!"
#: ../daemon/main.c:235
#, c-format
#| msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
msgid "Can’t find the GDM group “%s”. Aborting!"
msgstr "Nepavyko rasti GDM grupės „%s“. Nutraukiama!"
......@@ -272,24 +275,24 @@ msgstr "Nepavyko rasti GDM grupės „%s“. Nutraukiama!"
msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
msgstr "GDM grupė neturėtų būti root. Nutraukiama!"
#: ../daemon/main.c:318
#: ../daemon/main.c:317
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Padaryti visus įspėjimus kritinius"
#: ../daemon/main.c:319
#: ../daemon/main.c:318
msgid "Exit after a time (for debugging)"
msgstr "Išeiti praėjus šiek tiek laiko (derinimui)"
#: ../daemon/main.c:320
#: ../daemon/main.c:319
msgid "Print GDM version"
msgstr "Rodyti GDM versiją"
#: ../daemon/main.c:333
#: ../daemon/main.c:330
msgid "GNOME Display Manager"
msgstr "GNOME ekrano tvarkytuvė"
#. make sure the pid file doesn't get wiped
#: ../daemon/main.c:381
#: ../daemon/main.c:351
msgid "Only the root user can run GDM"
msgstr "Tik root naudotojas gali paleisti GDM"
......@@ -438,7 +441,6 @@ msgstr "Šios programos versija"
#. Option parsing
#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
#| msgid "- New GDM login"
msgid "— New GDM login"
msgstr "— Naujas GDM prisijungimas"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment